Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Základní informace pro zájemce o licenci

aktualizováno 
Přinášíme vám základní informace pro zájemce o účast v tendru DCS. Co je tedy vlastnbě potřeba?

Tento dokument obsahuje pouze základní informace určené pro zájemce o účast ve výběrovém řízení na provozovatele ke zřízení a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice podle normy GSM (GSM 1800). Tyto informace budou dále upřesněny v dalších dokumentech, distribuovaných účastníkům výběrového řízení v souladu s Pravidly výběrového řízení ("Pravidla"). Výrazy s velkými počátečními písmeny odpovídají výrazům použitým v Pravidlech.

1. Regulace telekomunikací

Odvětví telekomunikací je regulováno v České republice základním právním předpisem, kterým je zákon o telekomunikacích č. 110/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů ("Telekomunikační zákon"). Tento zákon stanovuje principy a zásady věcné regulace v odvětví telekomunikací. V dubnu 1999 česká vláda vzala na vědomí svým usnesením č. 324/1999 novou Národní telekomunikační politiku. Mezi hlavní cíle stanovené Národní telekomunikační politikou patří příprava nového Telekomunikačního zákona, jehož návrh byl předložen Ministerstvem dopravy a spojů České republiky ("Ministerstvo") dne 30. června 1999 vládě ČR ke schválení. Úplné znění Národní telekomunikační politiky a další související dokumenty jsou k dispozici na internetové adrese: www.mdcr.cz.

Vládní regulační orgány

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů ("Kompetenční zákon") dává Ministerstvu klíčovou roli v regulaci telekomunikačního sektoru. Český telekomunikační úřad ("ČTÚ") je interní sekcí Ministerstva odpovědnou za telekomunikace. ČTÚ plní veškeré úkoly uložené Ministerstvu Telekomunikačním zákonem. Vzhledem k tomu, že je ČTÚ interní sekcí Ministerstva, nemá statut samostatného státního orgánu a proto z právního hlediska je Ministerstvo stranou, která provádí veškeré vládní kroky v regulaci telekomunikací (přestože prakticky je provádí ČTÚ). ČTÚ provádí kromě věcné regulace odvětví telekomunikací i regulaci cen mezinárodních telekomunikačních služeb. Ceny mezinárodních telefonních služeb (v oblasti pevných telekomunikačních sítí) reguluje ČTÚ svým cenovým rozhodnutím (výměrem) formou maximálních cen. Více informací o ČTÚ a jeho regulační činnosti je možné nalézt na internetové adrese www.ctu.cz.

Dalším cenovým regulačním orgánem je Ministerstvo financí České republiky ("Ministerstvo financí"), které cenově reguluje vnitrostátní telekomunikační služby. Základní vnitrostátní telefonní služby (měsíční paušál, místní a meziměstské hovorné, ceny za zřízení a přeložení účastnické telefonní stanice) jsou regulovány formou maximálních cen, jejichž výši stanoví ministerstvo financí cenovým rozhodnutím (výměrem). V současné době jsou maximální ceny základních telefonních služeb stanoveny výměrem č. 01/1999 ze dne 30. listopadu 1998, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s účinností od 1. ledna 1999, který je uveřejněn v Cenovém věstníku MF částka 12/1998, příloha č. 4. Některé další vnitrostátní telekomunikační služby jsou regulovány volnější formou tzv. věcným usměrňováním cen. Výčet služeb regulovaných touto formou je uveden v části II. položka č. 9 výměru MF č. 01/1999. Tato volnější forma regulace umožňuje provozovateli (poskytovateli) zohledňovat v cenách ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk podle obecných zásad věcného usměrňování cen. Tyto ceny si stanovuje provozovatel sám na základě svých cenových kalkulací, Ministerstvo financí je neschvaluje, ale má možnost je kontrolovat.

Dále má Ministerstvo financí kompetenci stanovit ceny za propojení, pokud se strany nemohou dohodnout o propojení. Současná Národní telekomunikační politika předpokládá, že dojde ke zrušení této bipolární regulace českých telekomunikací ze strany ČTÚ a Ministerstva financí. Tato Národní telekomunikační politika předpokládá transformaci ČTÚ do samostatného národního regulačního orgánu.

Dalším státním orgánem s významnou působností v oblasti regulace telekomunikačního trhu v České republice je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ("Úřad"). Působnost tohoto Úřadu je založena zákonem č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Úřad dohlíží nad tím, aby nedocházelo k narušování, omezování či vylučování hospodářské soutěže na trhu.

Konečně, je třeba se zmínit o dalších státních orgánech, které mají omezenou působnost dotýkající se určitých aspektů telekomunikací v rámci své působnosti, např. stavební nebo živnostenské úřady.

2. Spektrum

Spektrum 1800

O jaké šířce spektra se uvažuje pro veřejné mobilní sítě v ČR?

ČTÚ uvažuje prozatím o tom, že pro všechny veřejné mobilní sítě vyčlení v pásmu 1800 celkem 2x 37 MHz.

O jakém spektru se uvažuje pro nového provozovatele GSM 1800 k datu vydání Pověření?

ČTÚ uvažuje o tom, že novému provozovateli GSM 1800 bude přiděleno k datu vydání Pověření 2x 14 MHz v pásmu 1800. Tento příděl může být proveden ve formě přídělu dvou samostatných kmitočtových úseků 2x 7 MHz pásma 1800 (celkem dvakrát 14 MHz - 70 kanálů). Využívání tohoto spektra je částečně omezeno v lokalitách Most, Teplice a Chomutov, přičemž tato omezení platí do konce roku 1999. Nebo může být tento příděl proveden ze souvislého úseku 2x 60 MHz, v němž se nachází i jeden uvedený úsek 2x 7 MHz. Využívání tohoto spektra je omezeno do konce roku 1999 ve výše uvedených lokalitách (ve vztahu ke zmíněnému úseku 7 MHz) a v blízkosti radioreléové trasy Praha - Dukovany. Možnost přeladění této trasy ČTÚ v současné době projednává s jejím provozovatelem.

Jaké spektrum bude k dispozici v budoucnu?

ČTÚ předpokládá, že v budoucnu bude celá šíře spektra 2x 75 MHz v pásmu 1800 uvolněna. K dnešnímu dni nebylo ještě rozhodnuto, pro které služby bude který úsek tohoto spektra vyčleněn. Předpokládá se, že nový provozovatel GSM 1800 bude moci požádat o další příděl spektra v odůvodněných případech.

Kdo je odpovědný za správu spektra?

Za správu spektra odpovídá ČTÚ. V praxi vykonává správu spektra Odbor správy kmitočtového spektra ČTÚ.

Jaké předpisy upravují správu spektra?

Základní regulace správy spektra je obsažena v Telekomunikačním zákoně. Přehled přidělení kmitočtových pásem radiokomunikačním službám je obsažen v Národní kmitočtové tabulce, která byla vydána ČTÚ ve formě Jednotného pravidla č. 2/R/1997, zveřejněného v Telekomunikačním věstníku v částce 9/97. ČTÚ vydává další Jednotná pravidla, upravující přidělování a využívání spektra. Současný seznam Jednotných pravidel vydaných ČTÚ je k dispozici na internetové adrese www.ctu.cz.

Jsou stanoveny roční poplatky za využívání spektra 1800?

ČTÚ dosud nerozhodl o poplatcích za spektrum 1800. ČTÚ předpokládá, že poplatky za toto spektrum se budou odvíjet od poplatků za spektrum 900.

Bude část spektra 1800 přidělena dvěma stávajícím provozovatelům GSM 900?

V současné době ČTÚ předpokládá, že stávajícím provozovatelům GSM bude umožněno komerčně využívat část spektra 1800, a to nejdříve po uplynutí 9 měsíců od vydání Pověření novému provozovateli GSM 1800.

Bude uděleno další pověření pro GSM 1800 a pokud ano, kdy se tak stane?

V nejbližší době se nepředpokládá vydání dalšího celoplošného pověření na systém GSM 1800. Stávajícím provozovatelům GSM 900 může být přidělena určitá část spektra 1800, jak je uvedeno v předchozí odpovědi. Toto představuje současné úvahy ČTÚ. ČTÚ si vyhrazuje právo učinit v budoucnu v této otázce odlišné rozhodnutí.


Spektrum 900

Bude nějaké spektrum 900 přiděleno novému provozovateli GSM 1800?

Nový provozovatel bude moci také využívat 2x 4 MHz (20 kanálů) pásma GSM 900.

Existují nějaká omezení využití tohoto spektra?

Využití spektra GSM 900 je omezeno v oblasti Prahy a jejího nejbližšího okolí s tím, že toto omezení vyprší na konci roku 2003. Další omezení (ve výši poloviny z uvažovaného přídělu) existuje v šesti lokalitách, kde jsou v provozu pevné rádiové přístupové sítě DAMPS (Česká Lípa, Nový Bor, Frýdlant, Votice, Horšovský Týn, Sedlčany). ČTÚ jedná o uvolnění tohoto spektra.

Jsou stanoveny roční poplatky za spektrum 900?

ČTÚ účtuje roční poplatky za zřízení a provozování základnových stanic v síti GSM 900 v souladu s Výměrem ČTÚ č. 1/1996, který byl publikován v Telekomunikačním věstníku v částce 4/1996.


Spektrum UMTS

Jaké má ČTÚ plány se spektrem UMTS?

V současné době je toto spektrum obsazeno službami MMDS, platnost licencí pro tyto služby vyprší na konci roku 2000. Následně předpokládá ČTÚ periodické krátkodobé (pravděpodobně roční) prodlužování povolení na provoz MMDS služeb tak, aby v době zavádění služeb UMTS bylo toto spektrum k dispozici. V současné době se nepředpokládá, že by to bylo před rokem 2002.


Spektrum pro mikrovlnné spoje

Jaké spektrum je k dispozici pro účely mikrovlnných spojů?

K dispozici je široký rozsah kmitočtových pásem pro pevnou službu ve standardizovaných úsecích stanovených Národní kmitočtovou tabulkou.

Jaké poplatky účtuje ČTÚ za mikrovlnné spoje?

ČTÚ účtuje poplatky za mikrovlnné spoje dle Výměru ČTÚ č. 2/1995 a Výměru č. 1/1996. Tyto Výměry byly uveřejněny v Telekomunikačním věstníku v částce 14/1995 a částce 4/1996.


3. Kvalita sítě

Kdo je zodpovědný za zajištění konzultanta, který by ověřoval pro držitele Pověření plnění jeho závazků pokrytí a kvality sítě, uvedené v Pověření?

Za zajištění konzultanta odpovídá provozovatel.

Kdo má hradit náklady nezávislého konzultanta?

Náklady hradí provozovatel.

Je přijatelné používání tzv." full rate speech codecs"?

Ano.

Vztahují se parametry pro míru výpadků hovorů i na hraniční stanice?

Parametry pro výpadky hovorů jsou průměrem pro celou pokrytou oblast.

Jsou některá omezení anebo další poplatky spojené s provozováním vysokorychlostních datových služeb?

Nejsou.


4. Propojení

Jaké právní předpisy týkající se propojení se vztahují na nového provozovatele?

Ministerstvo financí má pravomoce v cenových otázkách propojení. ČTÚ má pravomoce v technických otázkách propojení. ČTÚ ukládá určité podmínky propojení v telekomunikačních povoleních nebo pověřeních. Stávající provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí mají na základě svých pověření povinnost sjednat propojení s jinými provozovateli veřejných telekomunikačních sítí na nediskriminujícím základě do 6 měsíců (v případě SPT TELECOM, a.s.), resp. do 3 měsíců (v případě ostatních provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) od okamžiku, kdy nový provozovatel žádající o propojení předloží stávajícímu provozovateli podrobný technický a ekonomický návrh. Národní telekomunikační politika předpokládá, že se propojení bude řídit ustanoveními ONP, která budou obsažena v novém Telekomunikačním zákoně.

Jaká je úloha ČTÚ a ministerstva financí v jednáních o propojení se stávajícími provozovateli?

V případě, že se strany nebudou moci dohodnout v technických otázkách, rozhodne tyto záležitosti ČTÚ na základě žádosti některé ze stran. V případě, že se strany nebudou moci dohodnout v cenových otázkách, rozhodne ministerstvo financí na základě žádosti některé ze stran.

Je možné uvést stávající ceny za propojení?

Ceny za propojení nelze uvést, neboť se jedná o důvěrné informace obsažené v obchodních smlouvách mezi stávajícími provozovateli.


5. Vnitrostátní roaming

Jaká je situace s ohledem na vnitrostátní roaming?

Nový provozovatel GSM 1800 bude moci tuto otázku řešit se stávajícími provozovateli na obchodním základě.


6. Sdílené užívání anténních stanovišť

Jaká je pozice ČTÚ ve vztahu ke sdílenému užívání anténních stanovišť?

ČTÚ podporuje sdílené užívání anténních stanovišť. Stávající provozovatelé GSM 900 mají na základě svých pověření povinnost v dobré víře projednat a uzavřít smlouvu o sdíleném užívání svých stanovišť s jinými provozovateli sítě GSM, pokud je takové sdílené užívání technicky a provozně možné a pokud nelze z objektivních důvodů pokrýt území v blízkosti daného stanoviště jinými prostředky.

Jaké stavební předpisy se na provozovatele vztahují?

Stávající Telekomunikační zákon umožňuje určitým veřejným telekomunikačním provozovatelům, včetně provozovatelů veřejných mobilních sítí, určité pravomoci týkající se přístupu k nemovitostem třetích osob pro účely výstavby a údržby telekomunikační infrastruktury. Existují však další územní a stavební požadavky vyplývající z dalších právních předpisů, zejména ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ("Stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů.


7. Exkluzivita SPT TELECOM, a.s.

Kdy vyprší výlučná práva SPT TELECOM, a.s.?

Výlučná práva SPT TELECOM, a.s. poskytovat mezinárodní telefonní službu a meziměstskou telefonní službu vyprší 31. prosince 2000.


8. Obecné dotazy

Kolik čísel má být přiděleno novému provozovateli a jaké (zda vůbec) s tím budou spojeny poplatky?

Provozovateli bude zpočátku přiděleno zdarma přibližně jeden milion čísel. Poté co vstoupí nový Telekomunikační zákon v platnost, předpokládá se, že za přidělení čísel bude stanoven jednorázový správní poplatek, stejně tak jako bude účtován opakovaný poplatek za užívání čísel.

Umožní toto Pověření provozovateli poskytovat pevné služby s využitím spektra GSM 1800 včetně pevných telefonních veřejných služeb?

Ne, toto Pověření není pro pevné služby s využitím mobilního spektra.

Bude moci provozovatel vybudovat síť z optických vláken pro propojení svých stanic?

Ano. Vybudování této sítě bude podléhat zejména místním územním (stavebním) omezením a požadavkům.

Bude provozovatel vyloučen z možnosti ucházet se v budoucnu o další povolení nebo pověření v České republice?

Provozovatel bude moci žádat ČTÚ o povolení nebo pověření poskytovat veškeré liberalizované služby jako jsou internetové služby, datové služby a služby pronajímání okruhů v České republice. Po liberalizaci k 1. lednu 2001 bude moci provozovatel požádat o pověření na další vyhrazené služby.

Kdo má být rozhodcem v případě sporu mezi provozovatelem a ČTÚ?

Nejprve by měl provozovatel uplatnit právo podat rozklad k Ministerstvu, a to v souladu se zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Pokud se nedojde k uspokojivému závěru pro provozovatele,. provozovatel má právo obrátit se k příslušnému soudu v rámci České republiky


9. Souhlasy a povolení

Má ČTÚ v úmyslu vydat generální povolení pro koncová zařízení GSM 1800?

Ano.

Má ČTÚ v úmyslu zavést zjednodušený postup pro povolování a zpoplatňování základnových stanic?

K provozovateli bude pravděpodobně přistupováno stejně jako ke stávajícím provozovatelům. V intervalu šesti měsíců budou celkově posouzeny plány provozovatele na zřízení základnových stanic na dalších šest měsíců a provozovatel uhradí poplatky a získá povolení ČTÚ na takové plánované základnové stanice. Jednou za rok proběhne vyúčtování podle skutečné situace a provozovateli budou vráceny zpět poplatky za plánované základnové stanice, které nezřídil. Nicméně, ČTÚ si vyhrazuje právo změnit stávající systém zpoplatňování základnových stanic.

Autor:
Nejčtenější

Ilustrační snímek
Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

Neobvyklou krádež řeší od 14. září newyorská policie. Pátrá po identitě muže, který si ze značkové prodejny Applu odvezl tři krabice plné iPhonů. Vydal mu je...  celý článek

TrueDepth fotoaparát u iPhonu X
Čelní foťák iPhonu X doženou ostatní nejdřív za dva roky, tvrdí analytik

Příchod iPhonu X očekávají nejspíše desítky milionů applistů z celého světa. Po třech letech okoukaného designu totiž přijde zcela nový přístroj s obřím...  celý článek

Fronty jsou typické také pro prodejny firmy Apple ve chvílích, kdy startuje...
Reklamní průmysl zuří. Apple přestal sdílet historii prohlížení uživatelů

Při příležitosti aktualizace operačního systému a vyhledávače Safari udělala minulý měsíc společnost Apple důležitý krok k ochraně soukromí uživatelů....  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Má skvělou výbavu a podle výrobce je lepší než iPhone X

Mnichov (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Huawei v Mnichově představuje nové modely Mate 10. Trojice novinek patří ve svých segmentech na špičku. Ceny jsou překvapivě výhodné.  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

Další z rubriky

Úvod do nové webové aplikace Google Photos
Prahli po exkluzivních tapetách, získali neomezené úložiště u Googlu

Možnost ukládat bezplatně neomezené množství fotografií a videí v plném rozlišení na Google Photos je výsadou uživatelů referenčních smartphonů společnosti...  celý článek

Fronty jsou typické také pro prodejny firmy Apple ve chvílích, kdy startuje...
Reklamní průmysl zuří. Apple přestal sdílet historii prohlížení uživatelů

Při příležitosti aktualizace operačního systému a vyhledávače Safari udělala minulý měsíc společnost Apple důležitý krok k ochraně soukromí uživatelů....  celý článek

Za nový iPhone 8 si nechal na ruku vytetovat logo T-Mobilu
Chtěl iPhone zdarma a tak si nechal vytetoval logo T-Mobilu

Neobvyklý způsob, jak si pořídit nový mobil, zvolil muž z USA. Domluvil se s ředitelem T-Mobilu, že si nechá vytetovat logo tohoto operátora na ruku výměnou za...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.