Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Úskalí výstavby základnových stanic GSM/DCS v realitě českého právního řádu

aktualizováno 
Pro šéfy výstavby sítě je toto povinné čtení, pro ostatní to může být zajímavé seznámení s problémy, na které se při výstavbě DCS/GSM sítě naráží.

Aneb co nás čeká a nemine

Každý z účastníků výběrového řízení na 3. Operátora sítě GSM1800 by jaksi samozřejmě měl znát veškerá rizika, která s sebou přináší výstavba a provozování takové sítě, mají přece své zkušenosti a znají podmínky tendru. Jenže tyto nebyly pojaty jako návod na výrobu a použití, tudíž neinformují o tom, že některé nesrovnalosti v české legislativě mohou novému operátorovi hned na startu dosti znepříjemnit život. Nejedná se samozřejmě o nic fatálního, pouze o proces stavebního řízení ve věci výstavby jednotlivých základnových stanic. Zde totiž, pochopitelně, stát svým způsovem zasahuje do výstavby a tudíž ovlivňuje také její rychlost.

Jako model k následujícím úvahám je použit systém výstavby sítě GSM/DCS na klíč, kdy operátor zadá výstavbu velkého počtu ZS (dejme tomu základního pokrytí celé země) generálnímu dodavateli technologie a ten pak samotnou fyzickou výstavbu zadá sub-dodavatelům, tedy českým firmám zkušeným v oboru.

Jak dlouho trvá naplánovat a postavit základnovou stanici
Obecne platí, že nejvyšší rychlost výstavby je možno udržet v těch částech, které má dodavatel s operátorem plně pod vlastní kontrolou. Naopak s nejnižší rychlostí může počítat tam, kde je jeho vliv na výstavbu omezen.

V realitě se výstavba dá rozdělit na dvě části:
1. Plánování ZS
2. Fyzická výstavba ZS
Plánováním v tomoto případě může být nazvána veškerá práce provedená do obdržení stavebního povolení pro ZS. Není možno fyzicky stavět bez toho, aby existovalo platné stavební povolení, které již, mimchodem, nabylo právní moci. Proces plánování ZS je proto vždy mnohem delší, pomalejší a náročnější než samotná fyzická výstavba. Fyzickou výstavbou ZS se myslí veškeré fyzické práce na ZS. Ovšem I zde se musí počítat s vlivem zákona, když například bez kolaudace (není podmínkou) není možno spustit ZS do trvalého provozu.

Jednotlivé fáze plánování a fyzické výstavby ZS v doba jejich trvání
1. Výběr místa pro ZS dle požadavků / podpis nájemní smlouvy - 1 až 2 měsíce
2. Výroba technologického projektu - maximálně 1 týden
3. Dokumentace a příprava na stavební řízení - 14 dní až 2 měsíce
4. Proces stavebního řízení - obvykle 2 měsíce, může být 1 měsíc až 6 měsíců (maximum)
5. Stavební úpravy ZS - 1 den až 2 týdny
6. Instalace železa - 1 den
7. Instalace technologie - 1 den
8. Oživení, spuštění a integrace do sítě - 1 den
Uvedené časové hodnoty jsou posuzovány právě dle toho, jak rychle je v realitě možno jednotlivé akce provádět.

Výběr místa pro ZS, jeho získání, podpis nájemní smlouvy a výroba projektové dokumentace jsou akce, jejihž rychlost závisí téměř pouze a jen na kvalitě práce a spolupráce mezi operátorem, gen. Dodavatelem a sub-dodavateli.

Příprava pro stavební řízení zahrnuje jednání se všemi úřady, subjekty I osobami, které budou účastníky stavebního řízení, je tedy nutné jejich kladné vyjádření ještě před zahájením stavebního řízení. Toto s sebou obnáší různé časové prodlevy, které stavitel nemůže nijak ovlivnit (řídi-li se zákonem).

Proces stavebního řízení je akce, kterou vede příslušný stavební úřad. Stavitel dodá projektovou dokumentaci s vyjádřením orgánů dotčených ve stavebním řízení a stavební úřad zahájí stavební řízení, jež posléze vrcholí vydáním stavebního povolení a nabytím jeho právní moci.

Fyzická výstavba ZS, tedy instalace železa a technologie, plus oživení, spuštění a instalace mohou poté být provedeny bez omezení, respektive v souladu s technologickým projektem a pro něj vydaným stavebním povolením. Kvalitnímu sub-dodavateli by tedy tato část neměla trvat déle než 4 dny u ZS na střeše a 1 týdnen u nové věže. Ideální situace nastavá, jsou-li technici vyškoleni k práci s BTS a přenosovým zařízením a mohou tedy zařízení instalovat, testovat I oživit. Existuje-li platné stavební povolení, je reálné postavit a spusit ZS za pouhý 1 den.

Proces stavebního řízení
V české republice neexistuje jednotný proces stavebního řízení a zároveň s ním ani jednotný výklad stavebního zákona. Telekomunikační zákon ani zákon stavební spolu v této věci nekorespondují, speciální stavební úřad byl dávno zrušen a jednotlivé úřady nejsou sto se shodnout na smysluplném standardním postupu. Stavební zákon na základnové stanice pohlíží pouze z hlediska stavebního, tedy stavební povolení se vztahuje pouze k stavebním změnám a úpravám spojených s instalací technologie. Dle tohoto kritéria pak existují různé typy stavebního povolení, jejihž výběr závisí pouze na tom kterém stavebním úřadě dle toho, o jaký typ ZS se jedná. Ani zde ovšem neexistuje jednotný postup, takže obecně se dá říci, že v rámci stavebního zákona plně rozhoduje stavební úřad.

Typy stavebních povolení užívané pro ZS:
1. Ohlášení stavby či stavebních úprav (obvykle bez kolaudace, může být I s ní)
2. Stavební povolení (obvykle s kolaudací, může být I bez ní)
3. Územní rozhodnutí (může být s kolaudací I bez ní)
Ohlášení drobné stavby či stavebních úprav je postup pro stavitele nejjednodušší a nejrychlejší a používá se zejména pro ZS umístěné na střeše za použití venkovního BTS kabinetu, dále pro instalaci mobilních věží. Není možné říci, jaká kritéria musí ona ZS splňovat, aby byla takto posuzována, je možné pouze informovat se na určitém stavebním úřadě na to, jak bude ve stavebním řízení posuzovat různé typy ZS. Jejich rozhodnutím se stavitel musí, jak jinak, řídit.

Stavební povolení je nejčastěji aplikováno na ZS umístěné na střeše s vnitřní technologickou místností, dále cokoliv dle specifikací stavebního úřadu.

Územní rozhodnutí se používá nejčastěji při stavbě nových věží, ale může být použito I u ZS umístěných na střeše, či existující konstrukci. Postupem v řízení se podobá řízení pro stavební povolení a může končit kolaudací stavby.

Seznam orgánů dotčených ve stavebním řízení a dokumentace pro něj potřebná
(uveden je pouze zkrácený seznam s nejčastěji dotčenými orgány)
1. Hygienik (hlavní hygienik pro určenou oblast) - hygienická zpráva, souhlas s technologickým projektem, hygienické měření radiace a souhlas s uvedením ZS do trvalého provozu
2. Požární rada (zodpovědný za určitou oblast) - zpráva požárního zabezpečení, souhlas s technologickým projektem a revizí elektro a souhlas s uvedením ZS do trvalého provozu
3. Rozvodné závody (není přímý účastník) - rezervace příkonu a smlouva o dodávce elektřiny
4. Úřad památkové péče (ZS v památkově chráněných zónách) - souhlas s technologickým projektem
5. Správa životního prostředí (ZS v ochranných přírodních zónách) - souhas s umístěním a technologickým projektem
6. Úřad pro civilní letectví/Správa letišť (ZS v blízkosti letišť) - souhas s umístěním a technologickým projektem
7. Armádní složky (ZS ve vojenských oblastech) - souhlas s umístěním a technologickým projektem

Ve speciálních případech může tento seznam narůst obřích rozměrů a papírů s razítky může být třeba 20, přičemž téměř každý orgán má zákonem danou dobu pro vyjádření. V důsledku to znamená, že v této fázi se celý proces výstavby výrazně zpomalí a stavebník nemá téměř žádnou možnost věci urychlit.

Časový přehled kompletní výstavby standardních typů ZS
1. Střecha budovy s venkovním BTS kabinetem - 2 až 4 měsíce
2. Střecha budovy s vnitřní technologickou místností - 3 až 5 měsíců
3. Existující konstrukce (věž, komín) - 1 až 3 měsíce
4. Nová věž - 3 až 6 měsíců
5. Mobilní věž - 1 až 2 měsíce

Jen opravdu kvalitní sub-dodavatelé pod zkušeným vedením jsou schopni dosáhnout výše popsaná časová minima, osobně to vidím spíš někde uprostřed daných hodnot, přičemž je nutno si uvědomit, že výše daná časová maxima nejsou ve zdejších krajích neobvyklým jevem.

Pohled na dosavadní zkušenosti z tuzemských projektů výstavby sítí GSM na klíč jasně ukazuje, že téměř žádný projekt nesplnil své časové termíny. Je totiž nutné si uvědomit, co je v českých podmínkách reálné a to pak porovnat s tím, co si operátor (a generální dodavatel) přeje, aby bylo reálné. Po všech předchozích zkušenostech prostě nelze uvěřit slibům někerých zájemců o licenci, již z toho důvodu, že tempo reálné výstavby je vždy nižší než jeho předpoklad. Navíc musíme počítat s tím, že k pokrytí signálem 1800MHz je zapotřebí dvojnásobného počtu základnových stanic v porovnání s 900Mhz. Ironií nakonec zůstává fakt, že zkušení sub-dodavatelé zběhlí v problematice rychlé výstavby často nedokážou plnit poždavky svého zaměstnavatele, generálního dodavatele (a ten pak dále požadavky operátora), protože prostě nejsou reálné.

Umíme stavět základnové stanice
Oba existujíci operátoři sítě GSM za léta výstavby svých sítí nasbírali cenné zkušenosti, které nový operátor nebude mít ješte dlouho po rozjezdu. Existují však desítky českých firem, jež se zabývají výstavbou základnových stanic a jejihž technici jsou vyškoleni k práci se zařízením operátora, přičemž existují také schopní manažeři, jež takovou výstavbu vedou.

Pryč jsou časy, kdy bylo potřeba zahraničního Know-How, dnes je potřeba zejména technických manažerů se zkušenostmi z výstavby sítě v tak specifických podmínkách, jaké vládnou v naší malé zemi. Pokud Jak dlouho trvá zahraničnímu expertovi pochopit proces stavebního řízení s kolaudací? Přibližně stejně dlouho jako americkému právníku pochopit české zákony. Tudíž se dá s lehkou nadsázkou tvrdit, že počet kvalitních zahraničních odborníků v zemi je přímo úměrný počtu kvalitních tuzemských odborníků.

Výstavba ve stínu konkurence
Současná situace ohledně celého tendru vyhovuje snad jen existujícím operátorům, oni jsou totiž jediní, kdo na ní neztrácí, nýbrž naopak. Každý nový den bez nové konkurence pro ně znamená nové zákazníky. Dalo by se tedy skoro říct, že se současným stavem věcí mohou býti spokojeni. Jenže obě firmy moc dobře vědí, že nový operátor příjde dříve či později a pak už bude po legraci. Tudíž by nebylo s podivem, kdyby si obě společnosti vyhmátly všechny zákonem dané možnosti, jak svoji novou konkurenci limitovat či pouze pořádně naštvat.

Jako příklad může posloužit diskutabilní otázka sdílení společných věží, když podmínky tendru přímo nenutí existující operátory poskytnout nové konkurenci místa na svých věžích. Při pohledu na identické, pár metrů od sebe stojící, věže podél většiny českých dálnic, je situace zcela nepochopitelná a pohled na věže 3, namísto stávajících 2, je bez nadsázky absurdní. Mimochodem, kdo má zdravý rozum, lobuje pro ekologii! Ještě abusrdnější situace ovšem může nastat ve chvíli, kdy si pro své existující věže operátoři zažádají o ochranné pásmo, které v průměru může být velké třeba 4km. Nemá-li nikdo námitek, stavební úřad toto pásmo vyhlásí. Vzhledem k velké podobnosti DCS s GSM by tento krok mohl v realitě výstavbu třetí sítě zřetelně zpomalit, v horším případě také limitovat pokrytí signálem, zejména v oblastech s tradičně problematickým řešením pokrytí. Takže od smysluplné a logické myšlenky sdílení věží jsme se dostali k úplně někam jinam, nechci raději říkat kam. Ať už je tato myšlenka více či méně nadnesená, pro nového operátora by taková aktivita znamenala zbytečnou práci navíc a totální stav nasrání. Nezbývá než dodat, že takovýchto šrotujících situací existuje v rámci naší legislativy více, než je zdrávo.

Závěrem se tedy přidávám k Patrickovi, který již minulý týden v televizi vyzval oba stávající operátory, aby projevili toleranci a dobrou vůli. Koneckonců, za pár let budou všichni tři operátoři společnými silami na vládě a ČTU vymáhat licenci pro UMTS!

Nejčtenější

Fidget spinner mobil pořídíte za asi 350 korun.
Hit letošního roku už můžete mít i jako mobil. Stojí několik stovek

Hračka původně určená k relaxaci, fidget spinner, je hitem letošního roku. Její slávy využil výrobce z Hongkongu, který do ní vtěsnal celý funkční mobil....  celý článek

Fotografické čipy Samsung ISOCELL
Už nebudou vykukovat. Samsung představil mobilní foťáky Isocell

Špičkové chytré telefony mnohým nahradí digitální kompakt. Z fotografických čipů pro smartphony se tak stává zajímavý segment a Samsung patří i v tomto směru...  celý článek

Portfolio smartphonů Samsung
Viděli jste všechny letošní samsungy pohromadě? Prohlédněte si je

Samsung letos na našem trhu uvedl celkem 9 různých modelů napříč řadami J, A, S a Xcover. Měli jsme v redakci unikátní příležitost nafotit je všechny pohromadě...  celý článek

ZTE Axon M
Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní

Na rozkládací smartphony s ohebnými displeji se čeká už nějaký ten pátek. Nové ZTE Axon M sice přináší rozevírací koncepci, ovšem ohebný displej nemá. To...  celý článek

Ilustrační snímek
Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

Neobvyklou krádež řeší od 14. září newyorská policie. Pátrá po identitě muže, který si ze značkové prodejny Applu odvezl tři krabice plné iPhonů. Vydal mu je...  celý článek

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Pražské metro pokryla wi-fi síť. Zatím pouze v šesti stanicích

V šesti stanicích metra spustil Pražský dopravní podnik (DPP) připojení k internetu prostřednictvím wi-fi. Cestující tak získají nejen přístup k dopravním...  celý článek

T-Mobile Streamon služba
Náhoda, nebo záměr? T-Mobile bleskově reaguje na neomezená data Vodafonu

T-Mobile bleskově zareagoval na novou nabídku datových neomezených balíčků Vodafonu. Službu Streamon představí ve stejný den, na kdy to naplánoval Vodafone.  celý článek

Vodafone nové logo
Vodafone spouští neomezené balíčky dat. Má k tomu nové logo

Mobilní operátor Vodafone mění na celoevropské úrovni svou tvář, má nové logo i slogan. Aby to česká pobočka řádně oslavila, připravila pro zákazníky i novou...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.