Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Transport krátkých textových zpráv SMS v síti GSM

aktualizováno 
Podrobný technický popis protokolů pro rozesílání krátkých textových zpráv SMS v síti GSM.

Popis PDU

Tato kapitola se zabývá podrobnějším popisem formátu PDU, který slouží pro transport krátkých textových zpráv.

PDU datagram je vlastně záznam obsahující souhrn údajů potřebných pro transport krátkých textových zpráv. Kromě vlastního textu zprávy obsahuje informace pro směrování zprávy, pro kódování a dekódování různého "nákladu", časová data apod.

sms1.gif (2654 bytes)

MS: Mobile Station SM-AL: Short Message Aplication Layer
SME: Short Message Entity SM-TL: Short Message Transport Layer
SMSC: Short Message Service Center SM-RL: Short Message Relay Layer
MMI: Man Machine Interface SM-LL: Short Message Link Layer
PDUs: Protocol Data Units

Obrázek 5: Vrstevný model přenosu SMS

Rozhraní pro komunikaci s uživatelem (MMI) je založeno na množině AT+C příkazů (rozšířená množina pro celulární sítě viz. [GSM-07.07]) a může být realizováno pomocí terminálu (Telix, ...) anebo displejem mobilního telefonu.

Přenosová vrstva SM-TL poskytuje služby aplikační vrstvě SM-AL. Tyto služby umožňují SM-AL přenášet krátké zprávy protilehlé entitě, přijímat zprávy od této entity a také přijímat výsledné zprávy o předchozích požadavcích na transport krátkých zpráv.

SM-TL komunikuje pomocí šesti různých datagramů PDU (Protocol Data Unit), jsou to: SMS-DELIVER, SMS-DELIVER REPORT, SMS-SUBMIT, SMS-SUBMIT REPORT, SMS-STATUS REPORT a SMS-COMMAND. Jejich hlavni funkce a směr ve kterém se používají tyto rozdílné typy jsou popsány v tabulce.

PDU typ Směr Funkce
SMS-DELIVER SMSC => mobilní telefon doručí krátkou zprávu
SMS-DELIVER REPORT Mobilní telefon => SMSC doručí příčinu selhání (pokud je to nutné)
SMS-SUBMIT Mobilní telefon => SMSC doručí krátkou zprávu
SMS-SUBMIT REPORT SMSC => mobilní telefon doručí příčinu selhání (pokud je to nutné)
SMS-STATUS REPORT SMSC => mobilní telefon doručí hlášení o stavu
SMS-COMMAND Mobilní telefon => SMSC doručí příkaz

Tabulka 5: Typy PDU

Hlavní úlohou SMS-DELIVER a SMS-SUBMIT je doručit aktuální data zprávy a k tomu přidružené informace mezi jednotlivými SMS zařízeními (mobilní stanice a SMSC). SMS-STATUS REPORT nese informaci jestli zpráva byla či nebyla doručena aktuálnímu adresátovi a kdy se tak stalo. SMS-COMMAND obsahuje příkaz, který se provede na předešlém SMS-SUBMIT (například smazání již odeslané zprávy či zrušení čekání na vyžádaný status report).

SMS-DELIVER a SMS-SUBMIT

V této práci se budou využívat PDU datagramy SMS-DELIVER pro přijmutí a SMS-SUBMIT pro odeslání krátké textové zprávy. Pro svou cestu sítí GSM jsou vybaveny celou řadou parametrů, jimž se tato sekce bude dále věnovat. Na níže uvedených obrázcích je naznačena vnitřní bitová struktura datagramů.

sms2.gif (5579 bytes)

Obrázek 6: Schéma SMS-DELIVER

sms3.gif (6064 bytes)

Obrázek 7: Schéma SMS-SUBMIT

 

Protocol Data Unit typ (PDU typ)

SMS-SUBMIT: SMS-DELIVER:

sms4.gif (535 bytes) sms5.gif (505 bytes)

Obrázek 8: Schéma PDU typů SMS-SUBMIT a SMS-DELIVER

PDU typ tvoří první byte datagramu a obsahuje následující údaje:

Pole RP (Reply-Path) indikuje, že odpověď na tuto zprávu je placena původcem této zprávy a její příjemce může odpovědět bezplatně. Tento parametr byl definován pro případy, kdy se vyzyvatel ptá na něco příjemce a nechce, aby měl adresát zprávy nějaké výlohy s odpovědí. V SMS může být tato volba aktivována pouze zasílatelem zprávy.

UDHI (User Data Header Indication) informuje o přítomnosti hlavičky na začátku pole uživatelských dat (UD).

Parametr SRI (Status Report Indication) ukazuje zda bude status report zaslána zpět k původci krátké textové zprávy. To znamená, že v okamžiku doručení k adresátovi bude vygenerován report, který bude zaslán zpět jako potvrzení příjmu. Toto pole je nastavováno pouze v SMSC.

SRR (Status Report Request) oznamuje, že odesílatel krátké textové zprávy požaduje potvrzení o doručení. Pokud byla zpráva doručena během doby platnosti, pak původce zprávy dostane pozitivní odpověď spolu s časem kdy byla přijata. Jestliže zpráva nemůže být doručena i po vypršení časové platnosti je původci odesláno chybové hlášení spolu s důvodem proč zpráva nebyla zaslána.

Pole VPF (Validity Period Format) popisuje jestli je položka VP (Validity Period) přítomna v datagramu a pokud ano, tak v jakém formátu je uložena, zda v relativním či v absolutním.

Položka MMS (More Messages to Send) určuje zda pro daného adresáta jsou v SMSC uloženy ještě další zprávy. To může nastat například v případě, že mobilní stanice je dlouho vypnuta a v SMSC se nahromadí větší množství zpráv. Základní princip, který je schován za tímto parametrem, spočívá ve využití už jednou zbudovaného spojení na kontrolním kanále pro transport více SMS zpráv najednou. To samozřejmě snižuje obsazení kontrolního kanálu, ale i zkracuje čas potřebný pro přenos více zpráv.

RD (Reject Duplicate) znemožňuje SMSC příjem datagramu SMS-SUBMIT pro krátkou zprávu, která je ještě držena v SMSC a která má stejné pole MR (Message Reference) a DA (Destination Address) jako předešlá odeslaná zpráva od stejného původce.

Parametr MTI (Message Type Indicator) je 2-bitová hodnota popisující druh zprávy obsažené v datagramu PDU.

 

bit1

bit0

typ zprávy

0

0

SMS-DELIVER (SMSC ==> MS)

0

0

SMS-DELIVER REPORT (MS ==> SMSC)

0

1

SMS-SUBMIT (MS ==> SMSC)

0

1

SMS-SUBMIT REPORT (SMSC ==> MS)

1

0

SMS-STATUS REPORT (SMSC ==> MS)

1

0

SMS-COMMAND (MS ==> SMSC)

1

1

rezervováno

Tabulka 6: Message Type Indicator

 

Message Reference MR

Obrázek 9: Schéma MR

Položka MR udává číslo (0..255) reprezentující referenční číslo SMS-SUBMIT datagramů v posloupnosti zpráv, jenž byly z mobilní stanice odeslány do SMSC. Toto pole je použito, když je z SMSC vysláno hlášení o stavu (STATUS REPORT) na MS.

 

Originator Adress OA a Destination Adress DA

Pole OA obsahuje adresu odesílatele dané zprávy. Pokud je původce jiný mobilní telefon, pak je položka OA aktuální telefonní číslo specifické mobilní stanice. Mnoho dnešních telefonů zjistí, že tato adresa je telefonní číslo a nabídne svým uživatelům možnost vytočit přímo toto číslo místo toho, aby bylo nutno psát odpověď, což je vhodné v okamžiku, kdy adresát nechce ztrácet čas se psaním odpovědi jako SMS zprávy. Položka DA má úplně stejný formát jako OA.

sms6.gif (2325 bytes)

Obrázek 10: Schéma OA a DA

V prvním bytu je uložena délka čísla, což je v zásadě počet BCD číslic. Pak následují dva byty které určují formát telefonního čísla, tj zda je v národním či mezinárodním formátu (blíže viz. [GSM-04.08]). Poslední pole BCD-digit obsahuje BCD-číslo adresáta či odesílatele, jestliže telefonní číslo je tvořeno lichým počtem číslic, pak poslední číslice by měla být vyplněna koncovým znakem "FH". Pro příklad národní číslo 1234567 se zapíše jako 0781214365F7 (81H je kód pro národní číslo).

 

Protocol Identifier PID

Obrázek 11: Schéma PID

V PID je informace podle které se SMSC rozhoduje ve kterém formátu či pomocí jakého protokolu má být krátká zpráva doručena. Jsou zde dvě základní varianty. První je přenos zprávy mezi dvěma mobilními telefony v GSM síti, které nepotřebuje žádné speciální zacházení, protože používá pouze vyšší vrstvy. Druhou možností je spolupráce s telematickými službami jiných sítí a pak musí být krátká zpráva "přeložena" do jiného formátu. Uživatel mobilního telefonu může, pokud mu to jeho přístroj dovolí, nastavovat PID. Na místě je však upozornění, že ne každá síť podporuje každý typ protokolu. Jak ale plyne z následující tabulky, v principu nic nebrání tomu, aby byla SMS zpráva přenesena do nejrůznějších zařízení.

hodnota PID

telematické zařízení

0

implicitní hodnota, obyčejná SMS zpráva

1

telex

2

fax Group 3

3

fax Group 4

4

normální telefon (tj. konverze do hlasu)

5

ERMES (European Radio Messaging System)

6

národní pagingový systém (dle definice v SMSC)

7

videotext

8-12

různé typy teletexu

13

Universal Computer Interface (UCI)

14-15

rezervováno

16

speciální zpracování podle nastaveni SMSC

17

X.400

18-23

rezervováno

24-30

speciální zpracování podle nastaveni SMSC

31

mobilní stanice GSM (z jakéhokoliv kódování do výchozí abecedy SMS)

Tabulka 7: Hodnoty parametru Protocol Identifier

Data Coding Scheme DCS

sms7.gif (9982 bytes)

Obrázek 12: Schéma DCS

Položka DCS určuje kódovací schéma dat obsažených v poli UD a může indikovat třídu zprávy. Octet je používán podle skupiny kódování, která je uložena v bitech 7..4. Celý octet je kódován takto:

Skupina kódování:

bity 7..4

 

bity 3..0

0000 indikace abecedy

nespecifikované zpracování zprávy MS

0000 výchozí abeceda (7-bitový kód v User Data)

0001-1111 reservováno

0001-1110 rezervované skupiny kódování
1111 kódování dat/třídy zpráv

bit 3 rezervován, nastaven na 0

bit 2 (kódování zprávy)

0 výchozí abeceda (7-bitový kód v User Data)

1 8-bitová data v User Data

bit 1 bit 0 (třídy zpráv)

0 0 Class0 ihned zobrazit

0 1 Class1 uložit do ME (SIM)

1 0 Class2 specifická zpráva pro SIM

1 1 Class3 uložit do TE

Tabulka 8: Skupiny kódování UD

Při použití výchozí abecedy je pole User Data kódováno pomocí 7-bitové abecedy, která je uvedena v příloze. Pokud je tato abeceda použita je osm znaků zprávy zapakováno do sedmi bytů a zpráva může obsahovat až 160 znaků (místo 140 při 8-bitovém kódu). V 8-bitovém kódování je použita klasická intelovská ASCII-HEX tabulka. Ve třídě 0 (okamžité zobrazení) je krátká zpráva psána přímo na displej. Ve třídách 1 až 3 je krátká zpráva uložena v několika zařízeních: ME (mobilní telefon), SIM karta (ukládání pouze speciálních údajů), TE (externí zařízení připojené k ME, např. palmtop).

Service Center Time Stamp SCTS

Časovým razítkem SCTS informuje SMSC příjemce MS o čase, kdy byla krátká zpráva doručena transportní vrstvou do SMSC. Tato časová hodnota je uložena v každé zprávě SMS-DELIVER, která je doručována na MS a reprezentuje místní čas dle schématu na obrázku.

sms8.gif (8788 bytes)

Obrázek 13: Schéma SCTS

Parametr Time Zone obsahuje rozdíl ve čtvrthodinách mezi místním časem a GMT (Greenwich Main Time). Jinými slovy podle tohoto údaje může každý, kdo obdrží SMS zprávu, zjistit, kdy byla odeslána, či přesněji, kdy byla přijmuta SMSC.

Validity Period VP

Položka Validity-Period obsahuje informaci, která umožňuje MS posílající SMS-SUBMIT zprávu do SMSC specifikovat časový úsek, po který je daná zpráva platná, tj. jak dlouho by SMSC mělo garantovat existenci zprávy ve své paměti před tím, než vyprší čas na doručení této zprávy. Často je ale tento parametr centrem krátkých zpráv ignorován a je nastavována hodnota na maximum určené správou SMSC.

Obrázek 14: Schéma VP

Pole VP je zadáno buď jako číslo anebo jako semi-octet. V prvním případě obsahuje pouze jeden byte, udávající délku časového úseku držení zprávy v SMSC od doby, kdy je SMS-SUBMIT přijmuta do SMSC. V druhém případě je v položce VP uloženo 7 bytů udávajících absolutní čas, do kdy má SMS existovat.

V prvním případě je čas reprezentován způsobem popsaným v tabulce, kdežto v druhém případě je formát času identický s reprezentací SCTS. Způsob reprezentace VP (absolutní/relativní) je nastaven pomocí parametru VPF v PDU typu.

hodnota VP velikost časového úseku
0-143 (VP + 1) x 5 minut (tj. 5 minutové intervaly do 12 hodin)
144-167 12 hodin + ((VP-143) x 30 minut)
168-196 (VP-166) x 1 dnů
197-255 (VP - 192) x 1 týdnů

Tabulka 9: Relativní zadání VP

 

User Data Length UDL a User Data UD

Obrázek 15: Schéma UDL a UD

Parametr UDL udává počet znaků, které v poli UD následují, přičemž záleží na tom, jaké je použito kódovací schéma. Jestliže jde o 8-bitové kódování znaků je UDL totožná s počtem bytů, pokud jde o výchozí SMS 7-bitové kódování je počet bytů menší než počet znaků. Položka UD obsahuje aktuální zakódovanou zprávu s maximální délkou 140 bytů (či 160 znaků).

Další detailnější informace týkající se Protocol Data Unit (PDU) lze nalézt ve standardu [GSM-03.40].Témata: gsm, Relay


Nejčtenější

Vedoucímu hotelové služby explodoval v kapse košile Samsung Galaxy Grand Duos.
V kapse košile ucítil teplo, krátce poté jeho samsung explodoval

Nepříjemné chvilky zažil o poslední zářijové sobotě 47letý hotelový provozní Yulianto, v náprsní kapse jeho košile mu totiž explodoval telefon Samsung Galaxy...  celý článek

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový Android má extrémně málo smartphonů. U Applu je to úplně jinak

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

iPhone X
iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut

Uvedení iPhonu X se blíží, předobjednávky Apple spustí za několik dnů a první kusy zamíří ke koncovým zákazníkům už 3. listopadu. Telefonů však bude ve...  celý článek

Navigace testuje majáky v pražskému tunelu
Mobil se neztratí ani v tunelu Blanka. Zkusili jsme testovací majáky Waze

Populární navigační aplikace Waze se v Praze možná dočká příjemného vylepšení. V tunelu, kde není dostupný signál z navigačních satelitů GPS, se bude...  celý článek

Další z rubriky

iPhone X
Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

Čtečka otisků integrovaná do displeje měla být jednou z hlavních letošních inovací na poli smartphonů. Technologie je ovšem natolik složitá, že výrobci od...  celý článek

Úvod do nové webové aplikace Google Photos
Prahli po exkluzivních tapetách, získali neomezené úložiště u Googlu

Možnost ukládat bezplatně neomezené množství fotografií a videí v plném rozlišení na Google Photos je výsadou uživatelů referenčních smartphonů společnosti...  celý článek

KRACK: Key Reinstallation Attacks
Nepříjemné překvapení: I vaše wi-fi je zranitelná, odhalili experti

Bezpečnostní odborníci varují: zabezpečení bezdrátového připojení wi-fi pomocí WPA2 nelze považovat za bezpečné. Výzkumníci upozorňují, že zranitelností...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.