Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pravidla výběrového řízení

aktualizováno 
Pravidla výběrového řízení na třetího operátora
Zdroj: ČTÚ, zrcadlo oficiálních dokumentů.

New Page 1

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJů ČESKÉ REPUBLIKY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VEŘEJNÉ MOBILNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

PODLE NORMY GSM

(GSM 1800)

 

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky odpovídá za průběh výběru provozovatele ke zřízení a provozování třetí veřejné mobilní telekomunikační sítě a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice podle normy Global System for Mobile Communications (GSM 1800). Výrazy s velkými počátečními písmeny, použité v těchto pravidlech výběrového řízení, mají význam dle ustanovení 1.1.

Účastníci Řízení předloží Ministerstvu dopravy a spojů Nabídky a Řídící výbor po jejich vyhodnocení doporučí ministru dopravy a spojů, kterému z Předkladatelů má Ministerstvo dopravy a spojů udělit Pověření. Ministerstvo dopravy a spojů rozhodne po ukončení tohoto Řízení ve správním řízení o udělení Pověření. Řízení, vedené Řídícím výborem, není součástí správního řízení.

Tato Pravidla stanoví zásady a postupy pro předkládání Nabídek. Má-li být Nabídka zařazena do Řízení, musí Nabídka i subjekt, který ji předkládá, vyhovovat podmínkám stanoveným Pravidly.

 

 1. Vymezení pojmů
  1. Následující termíny označené počátečním velkým písmenem v těchto Pravidlech budou mít tyto významy:
   1. "Dohoda o důvěrné povaze informací" znamená dohodu o důvěrné povaze informací, jež je dána k dispozici na základě Výzvy k účasti v Řízení.
   2. "Informace pro Předkladatele" znamená dokument shrnující výběrová kritéria a vyhodnocovací metodiku, jež budou použity k vyhodnocení Nabídek.
   3. "Konečný termín" znamená 16:00 hod pražského času, dne 17. srpna 1999.
   4. "Kvalifikovaný provozovatel" znamená Subjekt vyhovující kritériím stanoveným v příloze D těchto Pravidel.
   5. "Nabídka" znamená nabídku předloženou Subjektem nebo nabídku, která má být předložena Subjektem, v souladu s těmito Pravidly.
   6. " Nezpůsobilý Předkladatel" má význam uvedený v Příloze E.
   7. "Pokyny pro Předkladatele" znamenají pokyny pro přípravu Nabídky, které budou obsahovat zejména konkrétní požadavky na informace a pokyny ohledně úpravy a formátu.
   8. "Pověření" znamená pověření, jež bude vydáno Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, opravňující držitele ke zřizování a provozování sítě GSM a k poskytování služeb GSM v České republice.
   9. " Pověřený zástupce" znamená představitele Ministerstva dopravy a spojů, který je oprávněn přijímat dokumenty a Nabídky a činit další úkony a jednání jménem Ministerstva dopravy a spojů v souladu s těmito Pravidly. Údaje o místě, kde je možno (a nutno) jej kontaktovat, jsou uvedeny v příloze C těchto Pravidel.
   10. "Pravidla" znamenají tato pravidla výběrového řízení.
   11. "Předkladatel” znamená Subjekt, jenž vyhovuje požadavkům uvedeným v ustanovení 8. těchto Pravidel a předloží Nabídku.
   12. "Představitel" znamená jakéhokoli jednatele, člena představenstva, ředitele, funkcionáře, zaměstnance, prostředníka, společníka nebo zástupce, včetně jakéhokoli účetního, právního, finančního, strategického nebo technického poradce.
   13. "Přidružený subjekt" znamená určitý Subjekt, který přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků, kontroluje jiný Subjekt či je kontrolován jiným Subjektem nebo je kontrolován společně s dalším Subjektem. Pro účely této definice termín "kontrola" používaný ve vztahu k jakémukoliv Subjektu znamená možnost, přímo nebo nepřímo, řídit tento Subjekt, ať již prostřednictvím vlastnictví akcií, cenných papírů s hlasovacím právem, obchodních nebo jiných vlastnických podílů, smluv anebo jiným způsobem. Jestliže jeden Subjekt vlastní přímo nebo nepřímo 50 % nebo větší podíl na základním jmění jiného Subjektu, 50 % nebo více cenných papírů s hlasovacím právem, obchodních nebo jiných vlastnických podílů v jiném Subjektu, považuje se takový Subjekt za Přidružený subjekt tohoto Subjektu.
   14. "Řídící výbor" znamená skupinu osob jmenovaných ministrem dopravy a spojů, která vede výběrové řízení podle těchto Pravidel.
   15. "Řízení" znamená výběrové řízení, na jehož základě Řídící výbor doporučí ministru dopravy a spojů Předkladatele k udělení Pověření.
   16. "Státní orgán" znamená vládu nebo kterékoli ministerstvo, úřad nebo orgán (nebo jakékoli jejich části) vykonávající státní moc v České republice, přičemž výraz ”Státní orgány" zahrnuje všechny tyto instituce.
   17. "Soubor informací" znamená soubor dokumentů, který bude poskytnut každému z Účastníků, obsahující Zásady Pověření, Zásady propojení, Informace pro Předkladatele, Pokyny pro Předkladatele, memorandum obsahující informace o telekomunikačním regulačním prostředí v České republice, prohlášení Českého telekomunikačního úřadu o uvolnění kmitočtového spektra a přehled ekonomického prostředí v České republice.
   18. "Subjekt" znamená jednotlivce, společnost (včetně společnosti, která byla založena, ale nevznikla), asociaci, sdružení, trust nebo jinou osobu či organizaci, ať už je založena podle českého nebo jiného práva, včetně státní nebo politické instituce nebo jejího orgánu či složky.
   19. častnický poplatek" znamená nevratný poplatek ve výši 2 milionů Kč za obdržení Souboru informací a další dokumentace poskytnuté Účastníkům nebo Předkladatelům nebo zakladatelům Předkladatelů.
   20. "Účastník" znamená Subjekt, který podepsal Dohodu o důvěrné povaze informací a uhradil účastnický poplatek v souladu s těmito Pravidly.
   21. "Vláda" znamená vládu České republiky.
   22. "Výzva k účasti v Řízení" znamená veřejné oznámení Řízení, zveřejněné 29. června 1999.
   23. "Zájemce" znamená Subjekt, který získá jakýkoli dokument uvedený ve Výzvě k účasti v Řízení.
   24. "Zásady Pověření" znamenají navrhované zásady Pověření.
   25. "Zásady propojení" znamenají navrhované zásady propojení mezi Subjektem, kterému bude uděleno Pověření a provozovateli veřejných telekomunikačních sítí v České republice.
 2. Průběh Řízení před předložením Nabídek
  1. Přeje-li si Zájemce zúčastnit se Řízení, musí podepsat a předat Pověřenému zástupci Dohodu o důvěrné povaze informací společně s průvodním dopisem dle vzoru v příloze A k těmto Pravidlům, a zaplatit účastnický poplatek.
   1. Podepsaná Dohoda o důvěrné povaze informací musí být osobně doručena Pověřenému zástupci.
   2. Platba Účastnického poplatku musí být provedena bankovním převodem na tento účet vedený u České národní banky, pobočky v Praze:

   Název účtu: Český telekomunikační úřad

   Číslo účtu: 19-725001/0710

   Variabilní symbol: 1800

  2. Nejdříve 21. července 1999 bude každému z Účastníků poskytnut Soubor informací.
  3. Účastníci se vyzývají, aby do 30. července 1999 předložili ve dvaceti kopiích své případné připomínky a otázky (v českém a anglickém jazyce) k Souboru informací. Nemůže však být nabídnuta žádná záruka toho, že tyto připomínky se jakkoli promítnou do konečných verzí příslušných dokumentů. Připomínky a otázky musí být předloženy v písemné formě (postačí zaslání faxem) Pověřenému zástupci.
  4. Dodatečné pokyny k předkládání Nabídek, mohou být kdykoliv Účastníkům zaslány Pověřeným zástupcem.
  5. Všichni Účastníci, Předkladatelé, zakladatelé a vlastníci Předkladatelů souhlasí s tím, že se budou řídit těmito Pravidly a všemi dodatečnými pokyny, které jim mohou být kdykoliv zaslány Pověřeným zástupcem.
  6. V případě rozporu mezi písemnými informacemi v listinné podobě a písemnými informacemi v elektronické podobě jsou rozhodné písemné informace v listinné podobě.
  7. Ve vztahu ke všem a k jakémukoli dokumentu poskytnutému Řídícím výborem, Pověřeným zástupcem, jejich Představiteli, nebo jinak, a ve vztahu ke všem a k jakémukoli dokumentu poskytnutému Zájemcem, Účastníkem, Předkladatelem nebo vlastníkem nebo zakladatelem Předkladatele, v souvislosti s Řízením, bude rozhodující česká jazyková verze takového dokumentu či dokumentů. Pokud není výslovně uvedeno jinak v Pokynech pro Předkladatele, dokumenty nemusí být přeloženy soudně jmenovaným překladatelem.

   

 3. Nabídky
  1. Ustanovení v odstavcích 3.3. (s výjimkou odst. 3.3.3.), 3.5.2., a 3.7. těchto Pravidel a v přílohách B a F těchto Pravidel, týkající se zakladatelů Předkladatele, se uplatní pouze v případě, že příslušný Předkladatel nebude, ke dni předložení příslušné Nabídky, zapsán v obchodním rejstříku v České republice.
  2. Nezpůsobilý Předkladatel není oprávněn předložit Nabídku.
  3. Každý Předkladatel nebo jeho zakladatelé nejpozději ke Konečnému termínu předloží po deseti kopiích Nabídky v češtině a angličtině. České a anglické verze Nabídky budou předány Pověřenému zástupci osobně Představitelem Předkladatele (popř. všech jeho zakladatelů) s průvodním dopisem dle vzoru v příloze B těchto Pravidel. Po předání Nabídky bude Představitel předávající Nabídku požádán, aby potvrdil, že jménem Předkladatele anebo všech jeho zakladatelů odevzdal správné a přesné kopie Nabídky. Nabídka musí vyhovovat Pokynům pro Předkladatele a musí být doplněna o následující dokumenty:
   1. úředně ověřené kopie zakladatelské smlouvy a stanov Předkladatele (popřípadě úředně ověřenou kopii zakladatelské smlouvy uzavřené s podmínkou, že příslušný Předkladatel bude doporučen jako Předkladatel, kterému má být uděleno Pověření); a
   2. v případě, že Předkladatel je již v den předložení Nabídky, zapsán v obchodním rejstříku v České republice, originál výpisu Předkladatele z obchodního rejstříku, který nebyl vydán (datován) dříve než třicet dnů přede dnem podání Nabídky; a
   3. doklady prokazující, že Předkladatel splňuje podmínky uvedené v ustanovení 8.2; a
   4. prohlášení ve formě uvedené v Příloze F, učiněné před notářem, a to členem představenstva Předkladatele, nebo členem statutárního orgánu nebo řádně zmocněným zástupcem každého ze zakladatelů Předkladatele.
  4. Po předložení Nabídek si Řídící výbor může vyžádat další informace o kterémkoliv Předkladateli, jeho vlastnících, zakladatelích nebo o kterémkoli aspektu jeho Nabídky. Předpokládá se, že se ve dnech 25. a 26. srpna 1999, nebo kolem těchto dnů, setkají Předkladatelé s Řídícím výborem tak, aby Řídící výbor měl možnost objasnit informace obsažené v Nabídkách. Tyto schůzky se mohou konat na základě žádosti Předkladatele nebo zakladatele Předkladatele (v takovém případě musí být žádost o schůzku předložena písemně, postačí zaslání faxem, Pověřenému zástupci nejpozději v den Konečného termínu) nebo na základě žádosti Pověřeného zástupce (taková žádost může být učiněna kdykoliv).
  5. Při zpracování Nabídek je třeba respektovat následující pokyny:
   1. Veškeré informace obsažené v Nabídce a veškeré další dokumenty, jejichž předložení se vyžaduje společně s předložením Nabídky, musí být předloženy v češtině a angličtině. Pro účely vyhodnocení Nabídek budou rozhodné české verze. Nabídka musí být napsána strojem nebo vytištěna.
   2. Průvodní dopis ve formě uvedené v Příloze B musí být podepsán způsobem vyžadovaným zakladatelskou smlouvou nebo stanovami Předkladatele (aby byla pro Předkladatele právně závazná); není-li Předkladatel ke dni podání Nabídky zapsán v obchodním rejstříku v České republice, musí být průvodní dopis ve formě uvedené v Příloze B podepsán všemi zakladateli Předkladatele. Je-li zakladatelem sdružení, musí být průvodní dopis ve formě uvedené v Příloze B podepsán tím členem nebo těmi členy sdružení, který nebo kteří jsou oprávněni členy sdružení zavazovat. Jakákoli osoba podepisující jménem sdružení předloží přijatelný důkaz o tom, že je oprávněna členy zmíněného sdružení zavazovat. Pokud je zakladatelem společnost, musí být průvodní dopis ve formě uvedené v Příloze B podepsán (a) osobou oprávněnou za společnost podepisovat a (b) vedoucím pracovníkem společnosti, který potvrdí pravost podpisu a oprávněnost zmíněné osoby společnost zavazovat. Je-li průvodní dopis ve formě uvedené v Příloze B podepsán na základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána způsobem požadovaným pro podepsání průvodního dopisu ve formě uvedené v Příloze B.
   3. Veškeré průvodní dopisy musí být vlastnoručně podepsány perem. Všechny výmazy nebo změny musí být vlastnoručně a perem označeny iniciálami osob(y), které(á) podepsaly(a) příslušný průvodní dopis.
  6. Každý z Účastníků zajistí, že každý z vlastníků anebo zakladatelů Předkladatele uzavře s Ministerstvem dopravy a spojů dohodu, která odpovídá Dohodě o důvěrné povaze informací, dříve, než bude Soubor informací nebo jiná důvěrná informace zpřístupněna takovému vlastníkovi či zakladateli příslušného Účastníka.
  7. Předkladatel, jenž není Účastníkem, musí zaplatit účastnický poplatek bankovním převodem na účet uvedený v ustanovení 2.1.2., a tento Účastnický poplatek bude na tento účet obdržen, před předložením své Nabídky. Tato platba je nevratná. Není-li takový Předkladatel ke dni uvedenému v příslušné Nabídce zapsán v obchodním rejstříku ČR, zaplatí poplatek zakladatelé nebo zakladatel Předkladatele.
  8. Ustanovení 3.7. se nevztahuje na Předkladatele, o kterém Účastník podá, nejpozději ke Konečnému termínu, zprávu Pověřenému zástupci o tom, že za tohoto Předkladatele uhradil účastnický poplatek. Každý z Účastníků je oprávněn podat takovou zprávu pouze ve vztahu k jednomu Předkladateli.
 4. Vysvětlení
 5. Žádosti o vysvětlení vznášené Účastníky nebo Předkladateli musí být předkládány písemně (postačí zaslání faxem) v češtině i angličtině Pověřenému zástupci. Každá odpověď na Účastníkem nebo Předkladatelem požadovaná vysvětlení, včetně odpovědí na otázky předložené podle ustanovení 2.3., bude vypracována písemně a bude poskytnuta všem Účastníkům nebo Předkladatelům v písemné formě spolu s kopií požadovaných vysvětlení. Ústní vysvětlení nebo pokyny nejsou závazné.

   

 6. Omezení určitého jednání
  1. Pokud jde o otázky týkající se Řízení, Účastníci a Předkladatelé ani zakladatelé nebo vlastníci Předkladatele nebo jejich Představitelé se nesmí ze své iniciativy obracet během Řízení na: (a) kteréhokoliv člena Řídícího výboru; (b) jakéhokoliv představitele nebo pracovníka kteréhokoliv Státního orgánu. Předchozí zákaz se nevztahuje na kontakty učiněné v souladu s Pravidly nebo kontakty, k nimž dal předem souhlas Pověřený zástupce. Žádosti o souhlas s takovými kontakty musí být písemně předloženy Pověřenému zástupci (postačí zaslání faxem).
  2. Účastníci, Předkladatelé a všichni vlastníci a zakladatelé Předkladatelů musí respektovat veškeré požadavky právního řádu České republiky, včetně § 160 - 163 Trestního zákona a rovněž zajistit respektování těchto požadavků svými Přidruženými subjekty a Představiteli.
  3. V rozsahu, v němž to právní řád ČR umožňuje, nelze vůči Státnímu orgánu ani Řídícímu výboru (nebo jejich Představitelům) vznášet žádné nároky ze strany Předkladatelů (nebo jejich vlastníků, Přidružených subjektů nebo Představitelů) a každý z Předkladatelů (svým jménem, jménem svých vlastníků, Přidružených osob a Představitelů) se vzdává jakéhokoliv nároku, který může (mohou) mít vůči Státnímu orgánu nebo Řídícímu výboru (nebo jejich Představitelům), vyplývajícího z Řízení jako jediného způsobu doporučení Předkladatele, kterému má být uděleno Pověření.

   

 7. Vyhodnocení Nabídek
  1. Nabídky budou po předložení posouzeny Řídícím výborem ve spolupráci s jeho poradci.
  2. Kdykoliv po Konečném termínu a předložení Nabídek může být jakýkoliv Předkladatel nebo jeho zakladatel Řídícím výborem vyloučen z další účasti v Řízení, a to z kteréhokoli z těchto důvodů:
   1. Řídící výbor shledá příslušnou Nabídku neodpovídající zadání nebo zjevně postrádající know-how.
   2. Předkladatel nebo kterýkoliv z jeho vlastníků (popř. zakladatelů) nesplní v jakémkoli podstatném ohledu požadavky těchto Pravidel nebo ustanovení Dohody o důvěrné povaze informací.
   3. Existuje tajná dohoda (zejména kartelová dohoda) mezi Předkladateli, jejich vlastníky nebo zakladateli, nebo přístup Předkladatele, jeho vlastníků nebo zakladatelů, k informacím týkajícím se Řízení, jež jsou důvěrné a jejichž zpřístupnění Předkladateli, jeho zakladatelům nebo vlastníkům nebylo dovoleno.
   4. Nabídka je založena na jiné Nabídce nebo je takovou Nabídkou jinak podmíněna.
   5. Předkladatel se stane Nezpůsobilým Předkladatelem v době po předložení příslušné Nabídky.
   6. Řídící výbor dojde k názoru, že hlavním účelem vlastnické struktury vytvořené vlastníky nebo zakladateli Předkladatele je obcházení zásad stanovených v Příloze E.

   

 8. Opožděné předložení Nabídek
 9. Jakákoliv Nabídka doručená Pověřenému zástupci po Konečném termínu bude považována za "opožděnou". Opožděná Nabídka nebude přijata a bude vrácena Předkladateli.

   

 10. Požadavky na Předkladatele
  1. Předkladatel musí být akciovou společností zapsanou v obchodním rejstříku v České republice nebo akciovou společností založenou podle českého práva (viz. 3.3.1.), ale ke dni uvedenému v Nabídce dosud v obchodním rejstříku nezapsanou.
  2. Předkladatel musí být Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, nebo musí mít Kvalifikovaného provozovatele nebo Přidružený subjekt Kvalifikovaného provozovatele jako jednoho ze svých vlastníků, nebo v případě, že příslušný Předkladatel nebude, ke dni předložení příslušné Nabídky, zapsán v obchodním rejstříku v České republice, jako jednoho ze svých zakladatelů.
  3. K datu předložení Nabídky Předkladatelem nebo jeho zakladateli nesmí být Předkladatel Nezpůsobilým Předkladatelem.

   

 11. Vyhrazení práv
  1. Řídící výbor si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit jakékoliv ustanovení uvedené v těchto Pravidlech, a to kdykoliv po předchozím vyrozumění Účastníků.
  2. Řízení může být zrušeno kdykoliv, a to bez závazků pro jakýkoliv Státní orgán, Řídící výbor, nebo jejich Představitele, pokud Řídící výbor podle vlastního uvážení stanoví, že takovýto krok je v nejlepším zájmu České republiky.
  3. Státní orgány a jejich Představitelé se výslovně distancují od veškerých závazků vyplývajících z prohlášení nebo záruk obsažených v jakémkoliv písemném dokumentu nebo ústně poskytnutých kterémukoliv Zájemci, Účastníkovi, Předkladateli nebo jeho zakladateli.

   

 12. Ukončení Řízení
  1. Na konci Řízení a před udělením Pověření je Předkladatel, kterému má být uděleno Pověření :
   1. povinen uzavřít smlouvu s Ministerstvem dopravy a spojů, kterou se tento Předkladatel zaváže, že se po dobu 36 měsíců od data udělení Pověření nestane Nezpůsobilým Předkladatelem; a
   2. povinen uhradit Ministerstvu dopravy a spojů částku jedné miliardy Kč; a
   3. povinen uhradit náklady poradců Ministerstva dopravy a spojů vzniklé v souvislosti s Řízením, které nebudou pokryty účastnickými poplatky zaplacenými Účastníky s tím, že její maximální výše bude Účastníkům písemně oznámena Pověřeným zástupcem nejpozději 10. srpna 1999. Tato částka bude uhrazena způsobem stanoveným Pověřeným zástupcem.
  2. Účastníci, Předkladatelé, zakladatelé a vlastníci Předkladatelů, si hradí veškeré náklady a výdaje, které jim nebo jejich Představitelům vznikly v souvislosti s Řízením.

   

  PŘÍLOHA A

  [Datum]

   

  Ing. David Stádník

  vrchní ředitel

  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

  Český telekomunikační úřad

  Klimentská 27

  225 02 Praha 1

  Česká republika

  Vážený pane vrchní řediteli,

  v souladu s Pravidly Řízení ze dne 12. července 1999 ("Pravidla") Vám tímto předkládáme námi podepsanou Dohodu o důvěrné povaze informací a potvrzujeme, že jsme zaplatili účastnický poplatek. Pojmy zde používané jsou v souladu s definicemi uvedenými v Pravidlech.

  Jako naše hlavní kontaktní osoba, k níž by měla směřovat komunikace související s Řízením, bude působit:

  Jméno:

  Funkce:

  Adresa:

  Telefon:

  Telefax:

   

  [JMÉNO ÚČASTNÍKA]

  Podepsal:

  Jméno:

  Funkce :

  Podepsaný tímto potvrzuje, že je řádně zvoleným, nebo jmenovaným, [doplnit funkci][doplnit jméno Účastníka], oprávněným jednat jménem [doplnit jméno Účastníka] a jako takový tímto potvrzuje, že [doplnit jméno podepisujícího činitele] je k tomuto datu řádně zvoleným nebo jmenovaným [doplnit funkci podepisujícího činitele] [doplnit jméno Účastníka], oprávněným jednat jménem [doplnit jméno Účastníka ] a že podpis uvedený výše je jeho vlastnoručním podpisem.

  NA DŮKAz TOHO jsem tento dokument podepsal dnes, 1999.

  Podpis:

  Jméno:

  Funkce:

   

   

  PŘÍLOHA B

   

  [Datum]

   

  Ing. David Stádník

  vrchní ředitel

  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

  Český telekomunikační úřad

  Klimentská 27

  225 02 Praha 1

  Česká republika

  Vážený pane vrchní řediteli,

  v souladu s Pravidly Řízení ze dne 12. července 1999 ("Pravidla") Vám tímto předkládáme naši Nabídku. Pojmy začínající velkými písmeny zde použité jsou použity tak, jak jsou definovány v Pravidlech. Přiložený návrh je pro [Předkladatele] [všechny zakladatele Předkladatele]1 závazný a představuje jeho [jejich]1 neodvolatelnou Nabídku na období 120 dnů následujících po Konečném termínu.

  Subjekty uvedené v příloze 1 tohoto dopisu [vlastní společně 100% základního jmění [ obchodní jméno Předkladatele] [jsou všichni zakladatelé [obchodní jméno Předkladatele]]1. Každý takový Subjekt (a) podepsal dohodu o důvěrné povaze informací požadovanou v ustanovení 3.6. Pravidel a (b) zajistil, že příslušný účastnický poplatek byl uhrazen v souladu s ustanoveními Pravidel.

  Dále prohlašujeme, že [obchodní jméno Předkladatele] není Nezpůsobilým Předkladatelem.

  [JMÉNO PŘEDKLADATELE]

  [jména zakladatelů předkladatele]1

  Podepsal:

  Jméno :

  Funkce:

  [Podepsaný tímto potvrzuje, že je řádně zvoleným nebo jmenovaným, [doplnit funkci] [doplnit jméno zakladatele] oprávněným jednat jménem [doplnit jméno zakladatele] a jako takový tímto potvrzuje, že [doplnit jméno podepisujícího činitele] je k tomuto datu řádně zvoleným nebo jmenovaným [doplnit funkci podepisujícího činitele] [doplnit jméno zakladatele] oprávněným jednat jménem [doplnit jméno zakladatele] a že podpis uvedený výše je jeho vlastnoručním podpisem.]

  NA DŮKAz TOHO jsem tento dokument podepsal dnes, 1999.

  Podpis:

  Jméno:

  Funkce :

   

  příloha c

   

  Pověřeným zástupcem je:

  Ing. David Stádník

  vrchní ředitel

  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

  Český telekomunikační úřad

  Klimentská 27

  225 02 Praha 1

  Česká republika

  faxové číslo (+420) 2 24 22 58 90

  V případě nepřítomnosti Pověřeného zástupce je osobou zmocněnou jednat jménem Pověřeného zástupce:

  Ing. Miluše Ševerová

  ředitelka

  Odbor regulace, tarifů a poplatků

  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

  Český telekomunikační úřad

  Klimentská 27

  225 02 Praha 1,

  Česká republika

  faxové číslo: (+420) 2 23 28 903

  nebo jakákoli jiná osoba nebo osoby, které Pověřený zástupce oznámil Účastníkům, Předkladatelům a zakladatelům Předkladatelů.

  příloha d

   

  Kvalifikovaným provozovatelem je Subjekt s alespoň 12 měsíční nepřetržitou zkušeností s provozováním alespoň jedné digitální mobilní telekomunikační sítě s nejméně 100000 účastníky v této síti, který neporušil podmínky povolení nebo pověření k provozování takového systému, a který není Nezpůsobilým Předkladatelem.

  příloha E

   

 13. Pro účely této Přílohy E je " Majetková účast" jakákoli forma, jíž je Subjekt vlastněn, zejména akcie, obchodní podíly a podíly ve veřejných obchodních společnostech a účasti ve sdruženích.
 14. Nezpůsobilý předkladatel je:
 1. jakýkoli Subjekt, který je držitelem pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě a k poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice (" Současný provozovatel" );
 2. jakýkoli Subjekt, v němž má Současný provozovatel přímou nebo nepřímou (prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků) Majetkovou účast (" Dceřiná společnost Současného provozovatele" );
 3. jakýkoli Subjekt, jehož jeden zakladatel nebo akcionář, resp. více zakladatelů nebo akcionářů, je Současným provozovatelem, Dceřinou společností Současného provozovatele nebo jakýmkoli akcionářem nebo společníkem Současného provozovatele;
 4. jakýkoli Subjekt, jehož akcionář nebo zakladatel je Subjektem, který má nepřímou (prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků) Majetkovou účast v Současném provozovateli nebo majetkový vztah k němu, přičemž tato Majetková účast nebo vztah představuje více než 10% základního jmění příslušného Současného provozovatele;
 5. jakýkoli Subjekt, (i) proti němuž nebo proti jehož akcionáři nebo zakladateli je, dle nejlepšího vědomí Subjektu, v době Konečného termínu vedeno soudní řízení zahájené na popud jakéhokoli úřadu státní správy pro porušení regulace souvislosti s poskytováním telefonních služeb nebo (ii) který byl v době Konečného termínu odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním.
 6. jakýkoli Subjekt, jehož člen představenstva nebo dozorčí rady není považován za bezúhonného podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 7. jakýkoli Subjekt, který nesplňuje požadavky uvedené v ustanovení 8.2.
 1. V případě, že jeden Subjekt má přímou Majetkovou účast v druhém Subjektu a druhý Subjekt má přímou Majetkovou účast v třetím Subjektu, má se pro účely této Přílohy za to, že první Subjekt má nepřímou Majetkovou účast ve třetím Subjektu, a pokud třetí Subjekt má přímou Majetkovou účast ve čtvrtém Subjektu, má se za to, že první Subjekt má nepřímou Majetkovou účast ve čtvrtém Subjektu atd.
 2. (Příklad, pouze pro ilustrační účely: jestliže Současný provozovatel vlastní jakkoli velký obchodní podíl v české společnosti s ručením omezeným (" Společnost A" ), a Společnost A je členem sdružení, bude tento Současný provozovatel považován za vlastníka nepřímé Majetkové účasti ve sdružení)

 3. Pro účely odst. 2 písm. d) výše se má za to, že Subjekt (" Dotčená osoba" ) má nepřímý majetkový vztah k Současnému provozovateli, pokud jiný Subjekt (" Třetí osoba" ) má nepřímou nebo přímou Majetkovou účast jak v Dotčené osobě tak v Současném provozovateli.
 4. (Příklad pouze pro ilustrační účely: Společnost X vlastní 100% akcií ve Společnosti Y, která vlastní 50% akcií ve Společnosti Z. Společnost X dále vlastní 40% podíl v Současném provozovateli. Společnost Z má tak nepřímý majetkový vztah k Současnému provozovateli).

   

 5. Při výpočtu části základního jmění Současného provozovatele, kterou představuje Majetková účast nebo majetkový vztah zmiňovaný v odst. 2 písm. d) výše, je třeba uplatnit následující zásady:
  1. V tomto odstavci 5
  1. je libovolný počet Subjektů, z nichž první má přímou Majetkovou účast v dalším a další má přímou Majetkovou účast v dalším atd., uváděn jako " skupina"
  2. v libovolné skupině

 

  1. je Subjekt, který má nepřímou Majetkovou účast v jiném Subjektu ve skupině prostřednictvím jednoho nebo více dalších členů skupiny, uváděn jako " První vlastník" ;
  2. je jiný Subjekt, v němž má První vlastník nepřímou Majetkovou účast, uváděn jako " Poslední vlastněný subjekt" ;
  3. pokud má První vlastník nepřímou Majetkovou účast v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím jediného dalšího člena skupiny, je tento člen uváděn jako " prostředník" , a pokud má První vlastník takovou účast v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím více členů skupiny, jsou tito členové uváděni jako " řetěz prostředníků" ;

 

  1. je Subjekt ve skupině, který má přímou Majetkovou účast v jiném Subjektu ve skupině, uváděn jako " přímý vlastník" ;
  2. jsou jakékoli dva Subjekty ve skupině, z nichž jeden má přímou Majetkovou účast ve druhém, a to nikoliv prostřednictvím jednoho nebo více jiných Subjektů ve skupině, uváděny jako Subjekty v přímém vztahu.

 

  1. Pokud každý přímý vlastník ve skupině má veškerou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, má se za to, že První vlastník má prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků veškerou Majetkovou účast v Posledním vlastněném subjektu.
  2. (Příklad, pouze pro ilustrační účely: Společnost B vlastní veškeré akcie ve Společnosti C. Společnost C vlastní veškeré akcie ve Společnosti D. Společnost D je jediným společníkem v české společnosti s ručením omezeným (" Společnost E" ). Společnost B nebo C může být Prvním vlastníkem a Společnost D nebo E může být Posledním vlastněným subjektem. V takovém případě bude Společnost B považována za nepřímého vlastníka veškerých akcií ve Společnosti D a všech obchodních podílů ve Společnosti E. Společnost C bude považována za nepřímého vlastníka všech obchodních podílů ve Společnosti E.)

  3. Pokud jeden z přímých vlastníků ve skupině má určitou část z celkové Majetkové účasti v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, a pokud každý jiný přímý vlastník ve skupině má celou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, má se za to, že První vlastník má onu část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků.
  4. (Příklad, pouze pro ilustrační účely: Společnost F vlastní 20% akcií ve Společnosti G, která vlastní 100% akcií ve Společnosti H, který vlastní 100% akcií ve Společnosti I. V takovém případě je Společnost F považována za nepřímého vlastníka 20% akcií ve Společnost I.)

  5. Pokud
  1. každý ze dvou nebo z více přímých vlastníků ve skupině má část Majetkové účasti a každý jiný vlastník ve skupině má celou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu; nebo
  2. každý přímý vlastník ve skupině má část celkové Majetkové účasti v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu;

 

má se za to, že První vlastník má prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků takovou část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu, která vznikne jako násobek těchto částí.

(Příklad, pro ilustrační účely: Společnost J vlastní 50% akcií ve Společnosti K, která vlastní 50% akcií ve Společnosti L. V takovém případě je Společnost J považována za nepřímého vlastníka 25% akcií ve Společnosti L.)

  1. Pokud První vlastník ve skupině má část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu v této skupině prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků v této skupině a kromě toho má jinou část nebo jiné části Majetkové účasti Posledního vlastněného subjektu, a to:
  1. přímo nebo
  2. prostřednictvím prostředníka nebo prostředníků, kteří nejsou členy této skupiny nebo
  3. prostřednictvím řetězu nebo řetězů prostředníků, z nichž jeden nebo více jsou členy této skupiny;

 

potom budou veškeré tyto části uvedené v první části odst. 5.5 za účelem zjištění části Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu vlastněném Prvním vlastníkem sečteny a má se za to, že První vlastník má součet těchto částí.

(Příklad, pro ilustrační účely: Společnost M vlastní 50% akcií ve Společnosti N a 10% akcií ve Společnosti O. Společnost N vlastní 50% akcií ve Společnosti P a 20% akcií ve Společnosti O. Společnost P vlastní 40% akcií ve Společnosti O. V takovém případě je Společnost M považována za nepřímého vlastníka 30% akcií ve Společnosti O.)

  1. Pokud existuje majetkový vztah na základě skutečnosti, že Třetí osoba (uvedená v odst. 4 výše) má nepřímou nebo přímou Majetkovou účast v Současném provozovateli a Dotčené osobě (uvedené v odst. 4 výše), vypočítá se část ze základního jmění Současného provozovatele, kterou představuje takový majetkový vztah, vynásobením A x B, přičemž A je část z celkové Majetkové účasti v Současném provozovateli, kterou má Třetí osoba a která byla vypočtena v souladu s výše uvedenými zásadami, a B je část z celkové Majetkové účasti v Dotčené osobě, kterou má Třetí osoba a která je opět vypočtena v souladu s výše uvedenými zásadami.

 

(Pokud budeme pokračovat v ilustračním příkladu uvedeném pod bodem 5.5 pak: jestliže Společnost M ještě vlastní 70% akcií Společnosti Q, který vlastní 40% akcií Současného provozovatele, pak bude Společnost O mít majetkový vztah k Současnému provozovateli rovnající se 8.4% základního jmění Současného provozovatele.)

 

příloha F

 

Níže podepsaný[á] místopřísežně prohlašuje, že je [funkce] [jméno Předkladatele nebo zakladatele], a z tohoto titulu osvědčuje, že [jméno Předkladatele nebo zakladatele] v den podepsání tohoto prohlášení nebyl[a] odsouzen[a] pro žádný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním a [že všichni členové představenstva a dozorčí rady [obchodní jméno Předkladatele] splňují požadavek bezúhonnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a [že ke dni vzniku [obchodní jméno Předkladatele] budou všichni členové představenstva nebo dozorčí rady splňovat požadavek bezúhonnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.]1

 

[Podpis]

 

Dne

 

Jméno

 

Funkce

Autor:


Nejčtenější

Na Instagram dáváte všichni to samé, ukazuje profil. Fotografové se vztekají

Všichni fotí to samé, poukazuje na Instagramu účet insta_repeat

Čím více se Instagram plní uživateli, tím více je patrný trend, na který upozornil účet „Insta Repeat“. Ukazuje, že...

Nevídané. Nejlevnější letošní iPhone bude dvousimkový, ale má to háček

iPhone 8 Plus dodnes patří k nejvýkonnějším smartphonům. Dvě SIM najednou ale...

O příchodu iPhonu se sekundárním slotem pro SIM se spekuluje několik měsíců. Nejnovější zprávy tchajwanského deníku...Nejlepší samsung letošního roku má extrémní paměť a nahradí počítač

Samsung Note 9 na premiéře v New Yorku

Nástupce „zápisníkové“ řady Note od Samsungu je opět tím nejlepším, co si od korejského výrobce letos můžete pořídit....

Siemens se vrací mezi mobily. Pomocí „neobyčejného“ mobilu Xiaomi

Xiami Qin

Dostáváme se do paradoxní situace. Růst prodejů smartphonů se zastavil a naopak renesanci zažívají obyčejné mobily. Což...

Vyměňte své iPhony za samsungy, vyzval prezident Erdogan Turky

Současný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se prohlásil za vítěze...

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka nezůstalo bez odezvy....

Další z rubriky

YouTube doporučuje konkrétní mobily ke sledování videa. iPhony to nejsou

YouTube radí, které mobily jsou na sledování videí nejlepší

Videoserver YouTube sestavil seznam zařízení Signature Devices, které splňují nároky na nejkvalitnější sledování videí...

Nevídaná novinka. Legendární Palm přijde se smartphonem, který nikdo nemá

Palm Pre 2

Zcela nevídaně bude pravděpodobně působit telefon od obnovené značky Palm. Na dnešní dobu bude mít neobvykle malý...

Za rok sesadíme z trůnu Samsung, říká ředitel Huaweie

Huawei P20 Pro patří k nejprodávanějším drahým mobilům značky

Huawei chce dobýt svět chytrých telefonů a stát se jejich největším prodejcem. Několik let byl třetí, v minulém...

ZE ŽIVOTA MÁMY: Když nastane noční(ková) můra
ZE ŽIVOTA MÁMY: Když nastane noční(ková) můra

Náš syn oslavil první narozeniny a rozběhla se další velká epizoda v jeho i našem životě. Ta měla mít trvání rok a půl. Abych nastínila situaci. Moje máti, a i ta manželova, jsou staré školy s utkvělou představou, že batole by mělo s první sfouknutou svíčkou odhodit pleny. Proto jsem si téměř každý telefonát vyposlechla (moje máti) nebo v každé druhé textovce dočetla (manželova máti), že bychom se už měli na to „lulání“ zaměřit.

Najdete na iDNES.cz