Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Plný text Peltrámova odůvodnění zákazu Paegas Internet Call

aktualizováno 
Ministerstvo dopravy nám poskytlo možnost zjistit jak to bylo s PIC.

Jelikož případ zákazu služby Paegas Internet Call začíná nabývat na spádu, rozhodli jsme se našim čtenářům přinést plný text rozhodnutí ministra dopravy a spojů A. Peltráma, jímž se s definitivní platností zamítá původní rozklad proti rozhodnutí ČTÚ. Toto ministerské rozhodnutí je definitivní, konečné a může být napadeno pouze skrze Vrchní soud.

 

M i n i s t e r s t v o  d o pr a v y  a  s p o j ů   Č R
V Praze dne 15.2.1999
Č.j. 103973/97-603

Na návrh zvláštní komise, zřízené podle par 61 odst. 2 zák. č. 7111967 Sb., o správním řízení (správní řád), která na základě rozkladu ze dne 17.11.1998, podaného společností RadioMobil a.s., se sídlem Londýnská 59, Praha 2, posoudila ve smyslu § 53 a násl. správního řádu rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů - Českého telekomunikačního í~řadu, odboru regulace, tarifu a poplatků, ze dne 26.10.1998, č.j. 109375/1998-611, o zastavení poskytování služby Paegas Internet Call, vydávám podle par. 61 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením par. 22a zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění zák. č. 150/1992 Sb. a zák. č. 253/1994 Sb., (dále jen zákon o telekomunikacích), t o t o

rozhodnutí:

Rozklad se ve smyslu odst.2 správního řádu jako nedůvodný zamítá a rozhodnuti č.j. 109375/1998-611 ze dne 26.10.1998 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Dne 26.10.1998 bylo vydáno napadené rozhodnutí, jímž se společnosti RadioMobil a.s. ukládá ve smyslu ust. I odst.l zákona o telekomunikacích, povinnost zastavit nabízení a poskytování telekomunikační služby Paegas Internet Call, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Jejím poskytováním dochází k porušování bodu D.SS, konkrétně ustanovení druhého odstavce bodu F.S, Přílohy č. 7 Pověření č.j. 7660/96-611, a tím k porušování ust. § 2 odst. 3 zákona o telekomunikacích. Uvedenou telekomunikační službu je možno poskytovat pouze na základě oprávněni vydaného regulačním orkánem, což v daném případě nebylo splněno a i tím byl porušen ~ 1 odst. I zákona o telekomunikacích. Otázka případného porušování bodu F.38 Pověření č.j. 7660/96-611 (narušení výhradních práv udělených společnosti SPT TELECOM, a.s.) je popsaným rozhodnutí vyčleněna k samostatnému řízení.

Popsané rozhodnutí je odůvodněno tím, že povinnost, uložená RadioMobilu a.s. Pověřením č.j 7660/96-611, bodem D.55 (konkrétně bodu F.S, druhého odstavce Přílohy č. 7), a to nepropojit se s žádným jiným poskytovatelem mezinárodních hovorů bez předchozího pověření povolujícího orgánu, byla poskytováním služby Paegas Internet Call porušena. Mezinárodním hovorem, tak, jak je definován v Příloze Pověření č.j. 7660/96-61 l, se rozumí telekomunikační spojení umožňující uskutečnit hovor mezi uživateli (nebo účastníky), z nichž jeden je uživatelem (nebo účastníkem) telefonní sítě v jednom státě a druhý je uživatelem (nebo účastníkem) telefonní sítě v jiném státě. Sám RadioMobil a.s. v tiskové zprávě uvádí, že komunikace probíhá prostřednictvím pražského uzlu přístupu k internetu Global One, který je součástí celosvětové sítě Global One a je rovněž přímo` propojen na službu přístupu k internetu Deutsche Telecom. Německý telekomunikační operátor poté převezme nad daty kontrolu a posílá je svými internetovými kanály až do brány, která je , nejblíže cílovému místu, takže cílovou stanicí je opět telefonní přístroj.

Z tohoto popisu vyplývá, že dané řešení je propojením se sítí poskytovatele mezinárodních hovorů ve smyslu bodu F.5 Přílohy č. 7 k Pověření RadioMobilu a.s.

Poskytování služby Paegas Internet Call bez příslušného oprávnění je porušením ~ 1 odst. 1 zákona o telekomunikacích. O takové povolení RadioMobil a.s. ani nežádal, nebot' se domníval, že se jedná o poskytování služby zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet, které podléhá generálnímu povolení č. GP-22/1997. V daném případě se však nejedná o takto povolenou službu, jedná se o zprostředkování zahraničního spojení přes Internet, tedy o službu, jejíž poskytování podléhá podle ust. § 1 odst.l zákona o telekomunikacích oprávnění vydanému povolujícím orgánem.

Poskytováním služby Paegas Internet Call RadioMobil a.s. porušuje číslovací plán, který je stanoven Jednotným pravidlem č.1/T/1996, kdy číslo předmětné služby neodpovídá ani struktuře a délce účastnického telefonního čísla, ani struktuře a délce předepsané pro číslo doplňkových telefonních služeb, resp. přídavných služeb. Z těchto důvodů je užití čísel 42 a 44 pro přístup k nabízené službě Paegas Internet Call v rozporu s platným číslovacím plánem.

Výše popsané rozhodnutí bylo společností RadioMobil a.s. převzato dne 3.11.1998, rozklad ze dne 17.1 1.1998 byl téhož dne předán MDS ČTU, tedy v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě. Tento rozklad podala uvedená společnost do všech výroků rozhodnutí.

V prvním bodu napadá odvolatel skutečnost, že dopis o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o skutečnosti, zda byl RadioMobilem a.s. porušen bod 38 Pověření, obdržel účastník řízení dříve, než mu bylo doručeno rozhodnutí ve věci č.j. 109375/1998-61 l, kterým se tato část vyčleňuje k samostatnému řízení. Výrok v této části pokládá odvolatel za nejasný a neurčitý.

Druhý bod odvolání konstatuje výrok rozhodnutí.

Ve třetím bodu rozkladu RadioMobil a.s. uvádí, že správní orgán ve svém rozhodnutí a odůvodnění přesvědčivě nevyvrátil ani jediný z argumentů, jež je dále uveden. V části 3. 1. rozkladu cituje odvolatel bod D.SS Pověření 7660/96-611 a tu část Přílohy č. 7 obsaženou v bodu F.S, která se týká ochrany výhradních práv SPT TELECOM, a.s. Chce-li správní orgán rozhodovat o porušování bodu F.38 Pověření, nemůže tak učinit, aniž by současně posoudil bod Pvěření a příslušnou část Přílohy č. 7. Podle názoru odvolatele by měl být problém související s bodem D.55 řešen jako předběžná otázka na základě znaleckého posudku soudního znalce. Pod bodem 3.2 rozkladu účastník konstatuje, že řádně plní své povinnosti vyplývající z Pověření č.j. 7660/96-61 1, nebot' řádně propojil ústředny GSM s veřejnou pevnou telekomunikační sítí SPT TELECOM, a.s. v nejblíže tomu technicky a provozně vhodném místě a za účelem poskytování mezinárodních služeb GSNI propojuje účastník svou sít' GSM s veřejnou pevnou telekomunikační sítí provozovanou SPT TELECOM, a.s.. Tyto skutečnosti vyplývají ze Smlouvy o propojení mezi SPT TELECOM, a.s. a společností RadioMobil a.s. Vzhledem k tomu, že podle odvolatele služba Paegas Internet Call není telefonní službou, nebyla tato služba do Smlouvy o propojení zařazena. V bodě 3.3 rozkladu vytýká odvolatel správnímu orgánu nesprávnou citaci poslední věty bodu F. S Přílohy č. 7, který v ní vypustil rozhodující slovo "přímo". Zároveň nebyla vyvrácena argumentace odvolatele, že služby zprostředkování k telekomunikačním službám sítě Internet prostřednictvím služeb Paegas Internet Call nespočívá v přímém propojení se žádným poskytovatelem mezinárodních hovor,. Pouhá argumentace správního orgánu tiskovou zprávou se odvolateli jeví jako nedostatečná, materiální pravda nebyla zjištěna. Jak vyplývá z všeobecně přístupných informací, společnost Global One Comunications s.r.o. poskytuje propojovací služby k síti Internet prostřednictvím služby Global IP. Zprostředkování přenosu souboru dat v internetové telefonii nastává v jednotlivých uzlech internetové sítě, které není možné předem identifikovat. Kritérium přímého propojení s jiným poskytovatelem mezinárodních hovorů není v internetové telefonii splněno. V bodu 3.4 účastník uvádí, že z předchozího je zřejmé, že neporušuje bod D.SS, konkrétně ustanovení druhého odstavce bodu F.S Přílohy č. 7 k Pověření, a tím ani ust. ~ 2 odst. 3 zákona o telekomunikacích.

V bodě 4. rozkladu polemizuje odvolatel se závěry správního orgánu o tom, že služba Paegas Internet Call je telekomunikační službou, kterou je možno poskytovat pouze na základě oprávnění vydaného regulačním orgánem a je-li tato služba poskytována bez tohoto oprávnění, jedná se o porušení ~ 1 odst. 1 zákona o telekomunikacích Poskytovatel služby, který nabízí internetovou telefonii, neprovozuje podle odvolatele samostatnou telekomunikační sít', nebot' nevykonává kontrolu nad zprostředkovaným přenosem dat, jako u veřejné telefonní sítě. Navíc, správním orgánem použitý termín "oprávnění" se v 5 1 odst. 1 zákona o telekomunikacích nevyskytuje. Odvolatel je přesvědčen, že předmětné telekomunikační služby jsou poskytovány v souladu s generálním povolením GP-22/1997, č.j. 110651-61 l, ze kterého internetová telefonie není vyloučena. Učastník proto v dobré víře poskytoval službu Paegas Internet Call v souladu s tímto generálním povolením, přičemž tato služba byla řádně ohlášena a správním orgánem, který napadené rozhodnutí vydal, byla řádně zaregistrována pod ev. č. 29/internet/98-611. Jako příklad uvádí odvolatel řešení obdobné situace ve Spolkové republice Německo. Namítá, že z uvedeného je zjevné, že účastník neporušuje ust. § 1 odst. 1 zákona o telekomunikacích.

V bodě S. rozkladu účastník objasňuje, že jimi nebylo porušeno Jednotné pravidlo č. 1 /T/ 1996, které se týká číslovacího plánu. Přístupová čísla 42 a 44 slouží pouze k vnitřní identifikaci služby v rámci mobilní sítě GSM mezi mobilním koncovým zařízením uživatele a příslušnou mobilní ústřednou MSC. Tato přístúpová čísla nevstupují do veřejné telefonní sítě a jejich užití není v rozporu s platným číslovacím plánem.

Závěrem rozkladu navrhuje odvolatel, aby ministr dopravy a spojů rozhodl tak, že se rozkladu vyhovuje, napadené rozhodnutí se ruší a předmětné správní řízení se zastavuje.

Po přezkoumání případu bylo zjištěno, že podáním ze dne 30.6.1998 gen'érální ředitel společnosti RadioMobilu a.s. informoval vrchního ředitele MDS - Českého telekomunikačního úřadu o nově zaváděné službě - Paegas Internet Call. K tomuto oznámení je přiložena Patrick Zandl společnosti RadioMobil a.s. o zaváděné službě a jejím technickém řešení, resp. popisem komunikace a informací o subjektech, které přenos zajišt'ují. Informace je doplněna návodem k k použití služby. Služba Paegas Internet Call je v této zprávě popsána jako nová služba pro vlastníky mobilních telefonů, kteří můžou prostřednictvím této služby komunikovat se světem za nízké tarify, kdy po volbě čísla 42 pro komunikaci v rámci Evropy a čísla 44 pro spojení do ostatního světa, zadání čísla požadované země a běžného čísla účastníka probíhá komunikace prostřednictvím pražského uzlu přístupu k Internetu Global One, který je součástí celosvětové sítě Global One a je rovněž přímo propojen na službu přístupu k Internetu. Německý telekomunikační operátor poté převezme nad daty kontrolu a posílá je svými internetovými kanály až do brány, která je nejblíže cílovému místu. Poslední úsek putují data opět běžnými telekomunikačními kanály, takže cílovou stanicí je opět telefonní přístroj.

Dne 20.7.1998 Ministerstvo dopravy a spojů Český telekomunikační úřad, odbor regulace, tarifu a poplatků, jako příslušný orgán zahájilo z vlastního podnětu správní řízení se společností RadíoMobil a.s. a SPT TELECOM, a.s., a to ve věci podezření, že ze strany RadioMobil a.s. dochází k porušování bodu F.38 a bodu D.SS Pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě podle normy GSM a k poskytování mobilních telekomunikačních služeb, které příslušejí této síti, č.j. 7660/96-611, ze dne 25.3.1996. V tomto zahájení řízení vyzval správní orgán účastníky, aby se vyjádřili ke všem skutečnostem, které považují za důležité a aby na podporu svých tvrzení předložili důkazy. Vůči SPT TELECOM, a.s. především vyžaduje vyjádření k podezření, že poskytováním služby

Paegas Internet Call mohla být společností RadioMobil a.s. porušena jeho výhradní práva k poskytování mezinárodní telefonní služby a na RadioMobilu a.s. požaduje stanovisko k podezření, že poskytováním předmětné služby dochází k porušení bodu F.38 Pověření č.j. 7660/96-611, konkrétně k porušení výhradních práv SPT TELECOMU, a.s. a k podezření, z porušení bodu D.SS Pověření.

Podáním ze dne 23.7.1998 SPT TELECOM, a.s. podala stanovisko k zahájení řízení, ve kterém v bodě 1. ke svému výhradnímu právu do r. 2000, poskytovat mezinárodní telefonní službu, dodává, že tato služba umožňuje prostřednictvím užívání příslušných místních a meziměstských sítí hlasovou komunikaci mezi osobami nacházejícími se v ČR a zahraničí, přičemž v této definici není zmíněno žádné časové zpoždění. V bodě 2. stanoviska pak uvádí, že výhradní práva umožňují ze zisku těchto služeb krýt ztráty, vznikající při poskytování služeb, které povinně poskytuje za ceny výrazně nižší, než jsou náklady na tyto služby. V bodě 3. upozorňuje na problematiku časového zpoždění při poskytování předmětné služby, kdy zpoždění způsobené protokolem Internet je v zásadě menší než při satelitním spojení. Poukazuje na skutečnost, že v právním řádu ČR neexistuje definice reálného času a z žádných právních aktů nevyplývá nic o rozdílnosti mezinárodních hovorů s časovým zpožděním. V bodě 4. konstatuje zákaz porušovat výhradní práva SPT TELECOM, a.s. V bodě 5. pak cituje tu část Přílohy č. 7 Pověření, uděleného RadioMobifu a.s., ve které je pro držitete Pověření vysloven zákaz přímého propojení s jiným poskytovatelem mezinárodních hovorů nebo přímého poskytování služby do nebo z mezinárodních míst určení. Pod bodem 6. uvádí, že Evropská unie zaujímá stanovisko, že internetová telefonie může být považována za hlasovou telefonii v závislosti na technické konfiguraci použitých zařízení. Závěrem uvádí SPT TELECOM, a.s., že RadioMobil a.s. poskytováním služby Paegas Internet Call porušuje jeho výhradní práva k poskytování mezinárodních telefonních hovorů.

Naproti tomu ve vyjádření druhého účastníka řízení, společnosti RadioMobil a.s., ze dne 24.7.1998 je vyjádřen názor opačný. V první části popisuje účastník výchozí situaci a cituje bod 38 Pověření, který umožňuje držiteli Pověření propojovat se se sítí GSM druhého provozovatele provozovanou na území ČR (o tomto propojení však musí být s druhým provozovatelem sítí GSM uzavřena smlouva). Druhá část popisuje technické zásady internetové telefonie tak, že internetová telefonie spočívá na přenosu souboru dat, která jsou rozkládána na digitalizované soubory. Konkrétně internetový přenos lze členit z pohledu uživatele na přenos hlasové zprávy mezi počítači, dále mezi počítačem a telefonem a mezi dvěma telefony. V tomto třetím případě se podle účastníka řízení nejedná o přenos hlasového signálu národními nebo mezinárodními veřejnými telefonními sítěmi, nýbrž se jedná o přenos přes imternetovou sít' ve formě souborů dat a po částech prostřednictvím sít'ových protokolů. Ve třetí častí vyjádření cituje účastník definici telefonní služby podle zákona o telekomunikacích tak, že se jedná o službu pro veřejnost, která spočívá v zajišt'ování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body telekomunikační sítě.

Službou Paegas Internet Call nejsou naplněny tři ze čtyř výše uvedených podmínek. Při internetové komunikaci se používá paketového rádiového přenosu dat, nejedná se o přímou přepravu mluvené řeči. Komunikace neprobíhá v reálném čase, časová prodleva vzniklá zpracováním a přenosem dat z jednoho koncového bodu do druhého je zpravidla výrazná, kvalitativní standard hlasové telefonní služby poskytované v reálném čase dosahován není. Předmětná služba ani nenabízí možnost spojit se přes Internet s jakýmkoli telefonním číslem, čímž není splněn požadavek spojení mezi koncovými body telekomunikační sítě. Závěrem třetí části účastník popisuje právní úpravu přenosu hlasové zprávy na Internetu podle práva Evropského společenství. Ve čtvrté části vyjádření předkládá k požadavku správního orgánu stanovisko k bodu F.38 Pověření č. 7660/96-611. Poskytováním předmětné služby jsou řádně plněny povinnosti držitele Pověření poskytovat nepřetržitě 24 hodin denně a v souladu s rozvojovými požadavky podle Přílohy 2 na území České republiky služby GSM, uvedené v Příloze 1 a označené pístu. E. K bodu D 55 Pověření uvádí, že poskytování služby Paegas Internet Call se tohoto ustanovení nedotýká. K tomu dodává, že je připravena smlouva o propojení mezi společností RadioMobil a.s. a EuroTel Praha, spol. s r.o.. Závěrem svého vyjádření účastník shrnuje, že poskytování internetových telekomunikačních služeb není předmětem výše uvedeného Pověření a proto nepovažuje za prokázané, že by poskytováním služby Paegas Internet Call došlo k porušení výhradních práv společnosti SPT TELECOM, a.s. Vyjádření je doplněno plnou mocí pro Dr.Klause Tebbe, generálního ředitele, k zastupování ve věci.

 

Oba účastníci podali k vyjádření druhého účastníka repliku dne 14.8.1998. SPT

TELECOM, a.s. znovu opakuje, že předmětná služba porušuje jeho výhradní práva uvedená v Pověření (Příloha 7, č. 42), které uvádí, že výhradní práva SPT TELECOMU, a.s. na infrastrukturu užívanou pro mezinárodní veřejný hlasový přenos se vztahuje na "... přenos řeči v digitalizované formě." Z par. 1 odst. 4 pístu. c) a e) zákona o telekomunikacích zjevně vyplývá, že rozhraní mezi sítí GSM RadioMobilu a.s. a jakoukoli další sítí poskytující mezinárodní provoz, je koncovým bodem tam definovaným. Dále osvětluje názor Evropské unie k sporným záležitostem. Služba Paegas Internet Call je telefonní službou, nebot' je službou pro veřejnost, kterou mohou využívat všichni účastníci veřejné sítě RadioMobilu. Je spojením přes Internet mezi koncovými body telekomunikační sítě. Kromě propojení s SPT TELECOM, a.s. nesmí být žádná veřejná sít' nebo koncový bod veřejné sítě vně České republiky propojen s veřejnou sítí nebo koncovým bodem veřejné sítě v ČR. Ve svém Pověření (Příloha 7, pístu. F odst. 5), má RadioMobil a.s. uloženo, aby za účelem poskytování mezinárodních služeb GSM propojoval svou sít' GSM s veřejnou pevnou telekomunikační sítí provozovanou společností. V uváděné definici telefonní služby nejsou definovány prostředky mluvené řeči. Časové zpoždění při internetové telefonii nemá žádný právní význam. Ve věci není podstatné, jaké přenosové médium, technologie nebo protokol je použit při poskytování mezinárodní telefonní služby.

Dále polemizuje s argumentací druhého účastníka, že při poskytování předmětné služby nelze zaničit spolehlivou kvalitu hlasového signálu (na rozdíl od služeb poskytovaných prostřednictvím veřejných telefonních sítí). Dále se vyjadřuje k pohledu Evropské unie na exkluzivitu a internetovou telefonii. Závěrem repliky SPT TELECOM, a.s. využívá práva držitele Pověření a v souladu s částí II. pístu. A) odst. SO svého Pověření žádá povolující orgán, aby zabránil, aby výhradní práva udělená SPT TELECOM, a.s. nebyla porušována přímým či nepřímým připojením nebo propojením pronajímaných telekomunikačních okruhů používaných k přenosu digitálních hlasových signálů. K této replice je připojeno pověření Ing. Svatoslava Nováka k zastupování v této věci.

Replika RadioMobilu a.s. k vyjádření SPT TELECOM, a.s. znovu potvrzuje své vyjádření s tím, že plně respektuje ust. čl. 38 Pověření 7660/96-61 I . Polemizuje s argumentací ekonomických motivací a poukazuje na některé dokumenty Evropské unie. Ztotožňuje se s názorem v bodě 4 vyjádření SPT TELECOM, a.s. a přikládá kopii registrace ohlašovacího listu na poskytování služby zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám~sítě Internet podle generálního povolení č. GP-22/1997 dokazující, že ohlašovací list účastníka řízení byl zaregistrován Českým telekomunikačním íiřadem.

K bodu S vyjádření uvádí, že technická i právní povaha poskytované služby zprostředkování přístupu k síti Internetu prostřednictvím služeb Paegas Internet Call nespočívá v přímém propojení se žádným poskytovatelem mezinárodních hovorů. Závěrem znovu opakuje, že nedochází k porušení výhradních práv SPT TELECOM, a.s. a dodává, že služby poskytované účastníkem správního řízení technicky využívají současné úrovně vědeckých poznatků o přenosu dat se všemi pozitivními i negativními prvky. Poskytováním služeb Paegas Internet Call nedochází k porušování žádného obecně závazného předpisu. K replice je přiložena plná moc pro ing. Gustava Hrašku, CSc. a kopie registrace ohlašovacího listu.

S ohledem na nutnost doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci byla prodloužena lhůta pro vydání rozhodnutí do konce října 1998, o čemž byli účastníci vyrozuměni. Dne 12.10.1998 byli zmocnění zástupci SPT TELECOIVI, a.s. seznámeni se všemi podklady pro vydání rozhodnutí a dne 13.10.1998 proběhlo totéž seznámení se zástupci RadioMobilu a.s. Poté bylo dne 26.10.1998 vydáno výše popsané rozhodnutí, které bylo napadeno rozkladem.

Podáním ze dne 10.12.1998 SPT TELECOM, a.s. k rozkladu druhého účastníka uvádí, že trvá na svých tvrzeních z vyjádření k zahájení řízení s tím, že se ztotožňuje se závěry správního orgánu i v otázce nedodržení Jednotného pravidla č. 1/T/1996, jímž se upravuje číslovací plán veřejné telefonní sítě. V případě služby Paegas Internet Call se jedná o přímé propojení se sítí Global One (mimo JTS). K propojení sítí těchto společností je užito jedinečné techniky, jejímž účelem je co nejtěsněji napodobit konvenční přímé propojení sítí. Koncovým produktem pak je bezešvé spojení sítí, jež, ačkoli se opírá o odlišné techniky, zahrnuje poskytování služeb totožných se službami poskytovanými prostřednictvím tradičního

propojovacího zařízení pro hlasové služby. Z podkladů samotného RadioMobilu vyplývá, že tato společnost považuje předmětnou službu za přímou ekonomickou náhražku za tradiční mezinárodní telefonní služby. Ke způsobu propojení uvádí, že kdyby kritériem pro stanovení přímého propojení měla být technika užívaná k zajištění spojení mezi sítěmi, vyplývalo by z toho, že by se každý provozovatel v ČR mohl vyhnout povinnosti propojit se se společností SPT TELECOM, a.s. pouze užitím nekonvenční techniky. Zdůrazňuje, že v případě předmětné služby sám RadioMobil a.s. uvádí, že se jedná o přímé propojení se sítí společnosti Deutsche Telekom. Přímé propojení se sítí Global One nebylo povoleno ze strany ČTÚ.

Společnost RadioMobil a.s. nesplnila povinnost propojit. se se sítí společnosti SPT TELECOM, a.s. Propojovací smlouva mezi účastníky taxativně nevyjmenovává služby, jejichž poskytování se od společnosti RadioMobil a.s. požaduje prostřednictvím sítě SPT TELECOM, a.s. v souladu s jejich výhradními právy. Co se týče generálního povolení č. GP - 22/1997, služba Paegas Internet Call je veřejnou hlasovou telefonní službou a jako taková vyžaduje speciální pověření. Veřejná sít' Internetu nepředstavuje prostředí řízené sítě, což však neznamená, žáby měla být imunní vůči regulaci ze strany státu. Výše uvedené generální povolení neopravňuje k zajišt'ování telefonie v protokolu IP. Služba Paegas Internet Call není službou týkající se pouze zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet, zahrnuje totiž v sobě přímé poskytování telekomunikační služby v rozporu s § 1 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Tato služba současně porušuje číslovací plán veřejné telefonní sítě tak, jak to uvádí napadené rozhodnutí. Závěrem uvádí SPT TELECOM, a.s že poskytování služby Paegas Internet Call má přímý hospodářský dopad na příjmy SPT TELECOMU, a.s., což v důsledku znamená omezení možnosti společnosti plnit závazky související s rozvojem telefonní sítě a ostatní závazky ve smyslu Pověření. Protože se jedná o zjevné porušení výhradních práv, požaduje účastník vydání předběžného opatření ukládajícího společnosti RadioMobil a.s. okamžité ukončení poskytování služby Paegas Internet Call.

Zvláštní komise zřízená podle ~ 61 odst. 2 správního řádu jako poradní orgán ministra dopravy a spojů ve věcech vyplývajících ze zákona o telekomunikacích, posoudila napadené rozhodnutí a veškeré podklady pro jeho vydání a konstatovala, že je v souladu s procesními i hmotněprávními předpisy a že není důvod k jeho změně čí zrušení.

V první části rozkladu, je napadána skutečnost, že odvolatel dostal rozhodnutí, ve kterém se vyčleňuje jedna ze dvou věcí společně zahájených k samostatnému řízení, později, než oznámení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí v takto vyčleněné věci. Samotné rozhodnutí ze dne 26.10.1998 bylo podáno k poštovní přepravě dne 30.10.1998, vyrozumění o prodloužení lhůty bylo vydáno dne 30.10.1998 a téhcž dne vypraveno. Skutečnost, že došlo k doručení předmětných písemností v nelogickém pořadí, není zapříčiněna postupem správního orgánu. Z hlediska procesního či hmotněprávního nedošlo v této věci k pochybení, které by způsobilo nezákonnost rozhodnutí či nějak zkracovalo účastníky na jejich právech (a to ani formulací výroku rozhodnutí).

Druhý bod rozkladu je konstatační a nesporný.

Ve třetí části rozkladu je napadána první část výroku, první odsek z toho hlediska, že bod D.55 Pověření č.j. 7660196-611 a bod F.5 jeho Přílohy č. 7 se týká ochrany výhradních práv SPT TELECOMU, a.s. a nelze jej řešit samostatně bez vyřešení výhradních práv SPT TELECOMU, a.s. V ustanovení bodu F.5 Přílohy č. 7 k Pověření je uvedeno, že držitel Povolení se nemůže přímo propojit se žádným jiným poskytovatelem mezinárodních hovorů nebo přímo poskytovat služby GSM do nebó z mezinárodních míst určení bez předchozího pověření povolujícího orgánu. Toto ustanovení je ustanovení nezávislé, jasně určující podmínku pro držitele Pověření, která musí sama o sobě být dodržována, aby nedošlo k porušení Pověření se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Současně je však samozřejmě vždy třeba vykládat každé ustanovení Pověření v kontextu s ostatními ustanoveními téhož

r oprávnění, v kontextu se zákonem o telekomunikacích i se všemi obecně ř individuálně závaznými akty v oblasti telekomunikací a v neposlední řádě i se Zásadami státní telekomunikační politiky. Všechny tyto souvislosti byly správně zhodnoceny v závěrech správního orgánu I. stupně. K tomu je třeba uvést, že porušení tohoto bodu je nesporné bez ohledu na to, zda byla či nebyla narušena výhradní práva SPT TELECOM, a.s. V bodu 2. třetí části rozkladu účastník dokazuje plnění prvního odstavce bodu F.5 Přílohy č. 7 k Pověření, které nebylo předmětem správního řízení a napadeného rozhodnutí. V další části bodu 3. rozkladu odvolatel namítá nesprávnou citaci ustanovení druhého odstavce bodu F.5 Přílohy č. 7 k Pověření. K tomu je třeba uvést, že ve výroku rozhodnutí bylo porušené ustanovení jasně a nezaměnitelně specifikováno, v odůvodnění rozhodnutí pak je pouze řečeno, že "k ustanovení bodu ....z něhož vyplývá povinnost RadioMobílu a.s. nepropojit se ....uvádí účastník". Nejedná se tedy o citaci, nýbrž jen o reprodukování smyslu ustanovení ve vztahu k účastníkovi. Pravdivost tiskové zprávy jako výchozího materiálu k zahájení řízení nebyla po celé prvoinstanční řízeni zpochybněna žádným z účastníků, naopak další podklady pro rozhodnutí, zejména vyjádření odvolatele, potvrzují pravdivost údajů z tohoto výchozího materiálu. Navíc by uvedení nepravdivých či zkreslujících údajů tiskové zprávy bylo porušením ustanovení ~ 44 a násl. obchodního zákoníku.

V bodě 4. rozkladu obhajuje účastník svůj názor, že předmětné služby jsou poskytovány na základě generálního povolení GP-22/1997 a napadá ustanovení výroku o tom, že se jedná o telekomunikační službu, kterou je možno poskytovat pouze na základě oprávnění vydaného regulačním orgánem, které provozovateli nebylo uděleno.., zejména použitý výraz "oprávnění". K tomu je třeba říci, že termín oprávnění je širší termín, zahrnující povolení či pověřeni, a je použit logicky, lingvisticky i legislativně správně. Při nezpochybnění skutečnosti, že účastník jednal při zahájení poskytování služby Paegas lnternet Call v dobré víře, že se jedná o činnost povolenou generálním povolením GP- 22/1997, je však nutno shodně s napadeným rozhodnutím znovu konstatovat, že v daném případě se jedná o telekomunikační službu, jejíž poskytování podléhá ve smyslu § I , odst. 1 zákona o telekomunikacích udělení pověřeni či povolení (tedy oprávnění). Naopak účelem výše uvedeného generálního povalení je pouze zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet, v konkrétním případě však služby Paegas Internet Call odvolatel nabízí zcela nově vytvořenou službu zprostředkování zahraničního spojení prostřednictvím sítě Internet, kterou veřejně nabízí a poskytuje společnost RadioMobil a.s. jako poskytovatel služby účastníkům mobilní rádiové sítě a za kterou získává platby. Bod přístupu uživatele ke službě Paegas Internet Call je na rozhraní uživatel - mobilní koncové zařízení, t.j. v jiném bodě a v jiné referenční ka~guraci než u služby zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet dle GP - 22/1997. K tomuto bodu rozkladu je třeba dodat, že německý zákon o telekomunikacích nehovoří o zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet, ale o internetové telefonii.

K bodu S. rozkladu je nutno uvést, že užívání přístupových čísel 42 a 44'~je v rozporu s platným číslovacím plánem tak, jak to uvádí napadené rozhodnutí. Číslovací kapacita patří mezi omezené a vyčerpatelné zdroje a proto je třeba ji efektivně využívat. Uvedená přístupová čísla neslouží pouze k vnitřní identifikaci služby, Jejich použití podléhá přidělovacímu režimu číselné kapacity. Podle bodu E S8 Pověření, RadioP.4obil a.s. může za účelem poskytování služeb GSM kromě národního směrového čísla používat k doplnění národního směrového čísla šestimístná čísla pro jednotlivé účastnické stanice. Žádná další čísla nebyla odvolateli

Pověřením přidělena.

Jednotné pravidlo č. 1!T/1996, ktery`m se stanovuje číslovací plán veřejné telefonní sítě stonaví mimo jiné čísla přídavných a doplňkových služeb, která mohou být v síti využívána (např. tísňové voláni). Čísla 42 a 44 nejsou v číslovacím plánu obsažena ani nejsou příslušným orgánem RadioMobilu a.s. přidělena. Kromě toho, číslovací plán v článku 8, bodu 1 stanoví, že přechodů z veřejné telefonní sítě (pevné i mobilní) do jiné telekomunikační sítě (resp. jiné mobilní) se dosáhne volbou přestupného znaku "0" a národního směrového čísla podle přílohy C. Odvolatel uvedenou zásadu při poskytování služby Paegas Internet Call rovněž nedodržuje.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě doporučeni zvláštní komise bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Toto rozhodnutí je ve správním řízení konečné a není proti němu další rozklad přípustný.

Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů

Autor:
Nejčtenější

Za nový iPhone 8 si nechal na ruku vytetovat logo T-Mobilu
Chtěl iPhone zdarma a tak si nechal vytetoval logo T-Mobilu

Neobvyklý způsob, jak si pořídit nový mobil, zvolil muž z USA. Domluvil se s ředitelem T-Mobilu, že si nechá vytetovat logo tohoto operátora na ruku výměnou za...  celý článek

Ilustrační snímek
Dovolená v Egyptě je vyšla draho. Operátor chtěl téměř 80 tisíc

Deset srpnových dní strávených v Egyptě se britskému páru výrazně prodražilo. Důvodem nebyly ovšem neplánované výdaje v místě pobytu, překvapení přišlo až po...  celý článek

Xiaomi Mi 6
Tato lahůdka mezi výkonnými smartphony stojí 12 tisíc, má to ale háček

Na českém trhu se objevil zajímavý supersmartphone od čínského Xiaomi. Za 12 tisíc nabídne bohatou výbavu, která se dá srovnat s nejvýkonnějšími telefony...  celý článek

Huawei Mate 10 Lite
První top model, který nestojí ani 10 000 Kč. Smiřte se ale s ústupky

O tom levnějším z nových top smartphonů firmy Huawei jsme se toho během mnichovské premiéry moc nedozvěděli. Novinka Mate 10 Lite přijde do prodeje dříve než...  celý článek

IBM Simon
Takový smartphone jsme ještě netestovali. Rarita, která nedává smysl

V roce 1994 se začala psát komerční budoucnost chytrých telefonů. IBM Simon se stal prvním chytrým telefonem na trhu. Z dnešního pohledu je to především...  celý článek

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Dovolená v Egyptě je vyšla draho. Operátor chtěl téměř 80 tisíc

Deset srpnových dní strávených v Egyptě se britskému páru výrazně prodražilo. Důvodem nebyly ovšem neplánované výdaje v místě pobytu, překvapení přišlo až po...  celý článek

Ilustrační snímek
O2 zrychluje pevný internet. Ale jen nejvyšší tarif

Operátor O2 od 4. října navyšuje přenosovou rychlost Internetu na doma. Změna se ovšem týká pouze nejvyššího tarifu Premium, rychlost stahování se ze...  celý článek

Ilustrační snímek
Zkontrolujte účet od operátora, na reklamaci roamingu jsou dva měsíce

Od 15. června nesmí operátoři při využití mobilních služeb v členském státě EU účtovat žádný příplatek k domácím sazbám. Český telekomunikační úřad proto...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.