Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

PDA news 20.3.1997 - 17.12.1997

aktualizováno 
novinky ze světa malých počítačů v roce 1997

17. prosince 1997

Firma Point.X ohlásila dokonèení tzv. "malé lokalizace" pro Psion Series 5. Jedná se tedy o lokalizaci klávesnice a fontù. Èeština se do Psiona instaluje pøes seriový kabel z PC. Dostupná má být ještì v prùbìhu tohoto mìsíce. Na plné lokalizaci se pracuje.

Zdroj: http://www.netx.cz/psion


Texas Instruments uvedla na trh PDA Avigo. Vzhledem Avigo pøipomíná PalmPilot a zjevnì se pokouší prosadit na stejném trhu. Oproti Pilotu má vìtší displej - 240 × 160 bodù. Narozdíl od Pilota však nemá žádný systém rozpoznávání písma. Data mùžete vkládat pomocí dvou klávesnic, které se zobrazují na displeji. První je standardní qwerty klávesnice a druhá (takzvaná T9) vzhledovì pøipomíná klávesnici mobilního telefonu a disponuje rozšiøitelným slovníkem, takže slova nemusíte psát celá, ale Avigo odhaduje co chcete napsat. Slovník je samozøejmì anglický. Avigo je na americkém trhu k dostání za $299 vèetnì Lotus Organizeru 97, IntelliSync for Avigo a TI Avigo Manageru, takže komunikace s PC není problém.

[Avigo]

Zdroj: http://www.ti.com/organizers/avigo/docs/index.html a The Gadgeteer


11. prosince 1997

Firma Psion dala k dispozici dlouho oèekávaný balík internetových aplikací pro Psion Series 5. Balík obsahuje webovský browser, klienta emailu, faxový software a TCP/IP stack spolu se základními utilitami (ping, finger, traceroute, atd.)
Webovský browser doznal znaèná zlepšení oproti verzi dodávané v balíku PsiMail Internet pro Series 3c. Umí už tabulky a formuláøe. Bohužel není nikde uvedeno, jestli podporuje rámce. Fax a email jsou novì integrovány do jednoho prostøedí. Mail èásteènì podporuje MIME, umožòuje posílat dopisy ve formátu quoted printable. Fax podporuje standardy Class2, Class 2.0 a Class 1 s maximální rychlostí 14 400 bps.
Celý balík je volnì ke stažení na webu firmy Psion.

Zdroj: http://www.psion.com/series5/s5mssgsuitespec.html


Firma Purple Software uvedla na trh Allegro, software pro rozpoznávání rukou psaného písma pro Psion Series 5. Allegro se integruje do operaèního systému a jeho funkce jsou dostupné i ve standardních aplikacích. Na britském trhu bude k dostání za 49.95 liber, pro trh americký ještì není cena stanovena. Jelikož Psion Series 5 není jediný palmtop s OS EPOC32, bude Allegro licencováno i ostatním výrobcùm pøístrojù s tímto operaèním systémem.

Zdroj: http://www.psion.com


5. prosince 1997

Vše, co jste chtìli vìdìt o Pilotu, ale nebylo kde se zeptat...

... aneb Mobil Server má novou rubriku. Pøipravuje ji pro vás Jindra Klásek a zabývá se vyhradnì palmtopy Pilot a vším co s nimi souvisí. Pokud se tedy chcete podívat tomuhle fenoménu na pìt písmen na zoubek, naše stránky o Pilotu tu jsou jen pro vás.


27.listopadu 1997

Opìt pøinášíme novinky ze svìta Newtona. Firma Granátové jablko oznámila, že do konce roku bude uvolnìna tzv. lite lokalizace pro OS Newton 2.0 (Message Pad 130). Bude se tedy jednat o tzv. enabling = fonty a klávesnici, nikoliv celé prostøedí.

Dále firma oznámila, že až do vyprodání zásob, je MP 130 k dispozici za cenu 17 446 Kè vèetnì DPH. Jedná se o výprodej pøedchozího modelu, který bude nahrazen novìjšími MP 2000 a MP 2100.


11. listopadu 1997

Sharp Color Mobilon HC-4500 s digitálním fotoaparátemNa této adrese si již mùžete objednat nový Sharp Color Mobilon HC-4500. Tímto výrobkem, zdá se, opouští Sharp svou øadu PDA Zaurus s proprietárním OS a pøiklání se Mikrosoftím WinCE. Mobilon HC-4500 je vybaven WinCE 2.0. Mezi jeho charakteristické vlastnosti patøí barevný displej o rozmìrech 640×240 bodù s 256 barvami. Palmtop je vybaven 16MB RAM, obsahuje intergrovaný faxmodem (data 33.6Kbps , fax 9.6Kbps). Umožòuje podobnì jako Psion zaznamenávat a pøehrávat zvuk. Jako pøíslušenství lze k palmtopu dokoupit digitální fotoaparát, který se pøipojí pøes PC card slot. Cena se blíží tisícovce dolarù. Jestli bude nìkdy dostupný na našem trhu netuším, nejspíše stejnì jako SE-500 nikoliv. Takže pokud ho musíte mít, nezbývá vám, než jej koupit v zahranièí.


27. øíjna 1997

7. listopadu uvede firma Apple vylepšenou verzi svého PDA , tentokrát s oznaèením MessagePad 2100. MP 2100 má oproti svému pøedchùdci vylepšený software, zejména pro pøipojení k Internetu. Disponuje také podstatnì vìtší pamìtí - 8MB (4MB DRAM + 4MB Flash RAM) oproti 5MB (1MB DRAM + 4MB Flash RAM) u modelu MP 2000. Pro majitele souèasných MP 2000, zakoupených do 7. listopadu je nabízen upgrade (vèetnì 3MB RAM) za $99. Pro uživatele MP 2000 zakoupených po tomto datu, tedy po uvedení MP 2100 na trh, bude upgrade za $199. To vše samozøejmì platí pro severoamerický trh. Jak to bude s upgrady na MP 2100 u nás nevím, protože nevím ani kdy tady budou vùbec k dostání.
Zdoj: Apple

HP pøedstavila palmtop s WinCE 2.0 - 360LX. Novinkou je rychlejší procesor, displej se 16 stupni šedi a vylepšený plánovací software. HP 360LX bude vybaven 8MB RAM. Upgrade na Windows CE 2.0 je k dispozici i pro majitele palmtopù HP 320LX. Pro ty, kteøí je zakoupili po 2.záøí, je upgrade na nová WinCE zdarma.
Dalším pokraèováním øady HP palmtopù bude model HP 620LX, vybavený barevným displejem. Na trh má být uveden zaèátkem pøíštího roku.
Zdroj: HP


17. øíjna 1997

Britská firma Geofox uvedla pod názvem Geofox One na trh první palmtop s operaèním systémem EPOC32 (samozøejmì kromì Psion Series 5, který je pøímo od Psionu). Nutno poznamenat, že nastavila laku hodnì vysoko, a to nejen konkurenèním platformám (WinCE), ale i samotnému Psionu 5. Svými rozmìry a hmotností se sice Geofox témìø blíží subnotebooku Toshiba Libreto, ale oproti tomu má jednu velkou výhodu: velice rýchlý OS EPOC s nízkými nároky na pamì.
Geofox One také zvolila, oproti souèasnému trendu, jiné ukazovací zaøízení, místo dotykového displeje a pera, které jsou stejnì jen na pøekážku, když systém neumí rozpoznávat ruènì psané písmo, a navíc zhoršují èitelnost displeje, zvolil Geofox touchpad, jako je tomu dnes bìžnì u notebookù. Dokonce se podaøilo na klávesnici vedle touchpadu vmìstnat i numerický blok. Za naprostou bombu však považuji to, že Geofox místo proprietárních slotù, které montuje Psion, použil standardní PC card slot typu II!! V Geofox One tak bude možné používat normální PC card faxmodemy a pamìové FLASH karty, které jsou, díky tomu že se vyrábìjí hromadnì, zhruba o 30-50% levnìjší než adekvátní doplòky od Psionu.Geofox One (klikněte pro větší obrázek)

Geofox One má všechny aplikace jako Psion 5. Navíc se s ním standardnì dodává Web browser, e-mailový klient a hra šachy. Za zmínku stojí i extrémnì velký displej - 640x320 bodù a úhlopøíèce 6.8" palce.

Podrobnosti najdete na stránce firmy Geofox.

 3. øíjna 1997

Microsoft vypustil novou verzi Windows CE. Tato verze pøináší mnohé nové funkce a doufejme i zdokonalení oproti verzi 1.0. Hardwarové nároky zùstaly relativnì malé. Systém se vejde do 512 kB ROM a k provozu mu má staèit 256 kB RAM (samozøejmì jen systému, ne vèetnì aplikací!). Mezi novinkami, které systém pøináší jmenujme napøíklad podporu rozmìrnìjších a hlavnì barevných displejù a širší škálu procesorù vèetnì procesorù Intel.
Za daleko podstatnìjší lze však považovat zahrnování pùvodnì desktopových technologií do tohoto OS. Jsou to napøíklad omezená podpora ActiveX, Visual Basic Runtime, internetové technologie vèetnì SSL, Unicode a pøekvapivì i podpora Javy.
Podle pøedstav Microsoftu by se mìla nová Windows CE používat všude, kromì kanceláøských desktopù (Windows 95), pracovních stanic (Windows NT Workstation) a serverù (Windows NT Server). Tedy v palmtopech, spotøební elektronice, inteligentních terminálech, automobilech, mobilních telefonech, kávovarech...
Vzhledem k tomu, že WinCE neustálým pøibližováním k desktopovým OS pomalu lìè neustále bobtnají, dá se pøedpokládat,
že verze 2.0 nalezne využití nejvíce v hi-end palmtopech a inteligentních terminálech (tenký klient). Je tak docela možné, že Microsoft si takto potichu a skrytì pøipravuje pùdu pro nástup oficiálnì odmítaných NC. Dokonce se již objevily i zprávy, že vývoj WinCE se opìt rozdìlí a bude vyvíjena odlehèená verze urèená pro malé PDA (zhruba parametrù Pilota)  a spotøební elektroniku.24. záøí 1997

IBM zaène prodávat organizer vycházející z Palm Pilot pod znaèkou WorkPad.

Sharp ohlásil vývoj palmtopu s WinCE. Palmtop by mìl být pøedstaven do konce roku. Sharp tak zøejmì opustí svùj proprietární OS, který používají PDA øady Zaurus.

Firma Starfish Software pøedstavila nekonvenèní PDA jménem REX. Jedná se o organizér v provedení PCMCIA karty, který po zasunutí do PC card slotu synchronizuje pomocí firemní technologie TrueSync svùj obsah s desktopovými organizéry. Mezi podporovanými jsou mimo jiné ACT!, Microsoft Outlook a Schedule +, Lotus Organizer 97, a samozøejmì  Sidekick 98 od Starfish Software. REX však neumožòuje vkládat a editovat data. Je urèen pouze pro jejich prohlížení.

Kromì verze Windows CE 2.0 vyvíjí Microsoft ještì další odlehèenou verzi WinCE urèenou pro menší PDA, kterou chce nejspíš konkurovat Pilotu.


18. záøí 1997

Èeština na palmtopech - ledy se koneènì hnuly

Nepøíjemná situace, kdy se "hezky èesky" dalo psát pouze na Psionu a dosovském HP 200LX, je již za námi. Jak jste se mohli doèíst v recenzi na Pilot, firma UNICOM splnila svùj slib a na tomto PDA lze již psát s èeskou diakritikou.
Ledy se hnuly i v oblasti WinCE. Nezávisle na sobì lze v souèasné dobì vyzkoušet dvì implementace èeské diakritiky. Jedna je od firmy ArtSoft a druhá je èeského pùvodu (Sunnysoft a Portfolio).
Rovnìž Sharp zaèíná sondovat trh a nižší øady svých oraginzérù vybavuje plnou lokalizací do èeštiny. Témìø to vypadá, jako by èeský trh zaèínal být brán vážnì. Uvidíme...


16. èervna 1997 Psion Series 5

Psion - animaceA je to tu! Oèekávaný následník snad nejprodávanìjšího palmtopu na svìtì, Psion Series 3x, je na svìtì. Psion Series 5 se zbrusu novým 32 bitovým operaèním systémem, vìtším displejem a novou klávesnicí byl pøedstaven veøejnosti.

Nejenže byl vylepšen již tak vynikající operaèní systém, ale znaèných zlepšení doznaly i aplikace. Podporují teï takzvané "Embeded objects" - nìco jako OLE pod Windows. Mùžete napøíklad vložit tabulku tabulkového procesoru do dokumentu v editoru nebo do plánovaèe (Agenda). Do databáze mùžete ukládat multimediální data - obrázky a zvuky nebo dukumenty vytvoøené v ostatních aplikacích.

Za jedinou oprávnìnou výhradu považuji to, že Psion stále ještì nemá plnohodnotný PC card slot. PC card faxmodemy je tedy tøeba pøipojovat pøes PC card modem adaptor, to samé se týká pøipojení GSM telefonù. které neobsahují celulární faxmodem a potøebují ho ve formì PC card - i pro nì je tøeba adaptér a je to trochu neohrabané. Naštìstí již pøibývá na trhu telefonù, které lze pøipojit pøímo, pouhým kabalem.

Pokud jste si náhodou , jako já, myslili, že na Psionu není, co se týèe aplikací, co zlepšovat, hluboce jste mýlili. Nový Psion dokáže všechno co požadujete po bìžném kanceláøském PC, jenže se vejde do kapsièky u saka...

Specifikace ve vèerejších zprávách.
Další informace najdete pøímo u zdroje - na stránce firmy Psion Plc.


Skupina nadšencù vyvíjí JVM (Java Virtual Machine) pro Psion Series 3a/3c. Projekt je zatím ve stádiu vývoje, ale je docela možné, že ještì letos budou moci uživatelé stávajících Psionù používat Javu.

Bližší informace naleznete na Psion-Java Project page


Japonská firma Brother Industries uvedla na trh zajímavý výrobek jménem GeoBook. GeoBook je nìco mezi palmtopem a notebookem. Velikostí a váhou (2kg) se podobá notebooku, ale aplikaèním vybavením pøipomíná spíše palmtop. Má být alternativou pro uživatele, kteøí potøebují notebook hlavnì pro psaní textù a pøístup k Internetu, a nikoliv pro bìh nároèných multimediálních aplikací.

Jak tedy GeoBook nejlépe popsat? Udìlejte si úsudek sami. GeoBook má levný procesor od AMD (Elan SC300 x86 kompatibilní), monochromatický VGA displej, nemá harddisk, má 3.5" 1.44MB mechaniku, PC card slot typu II, OS a aplikace uloženy v pamìti FLASH, integrovaný faxmodem (33.6/14.4kbps - data/fax).

Po softwarové stránce: GeoBook bìží pod OS Geos 3.0, disponuje tradièní sadou aplikací pro palmtopy, jako plánovaè, adresáø, tabulkový procesor, textový editor (BrotherWorks'98) , dále pak komunikaèními nástroji (e-mail, Web browser GlobeHopper). Umožòuje samozøejmì bìh všech aplikací psaných pro Geos, kterých není málo.
Samozøejmostí je možnost komunikace a pøenos dat s nejznámìjšími aplikacemi na platfromì PC/Windows.

A kolik to stojí? $599 - to není mnoho. Pro pohodlné psaní textù, vedení osobní agendy a komunikace na cestách celkem ideální stroj. Jelikož má integrovaný faxmodem, staèí pøipojit kabel a mùžete zaèít "brousit". Za zmínku jistì stojí i to, že Geos je lokalizován do èeštiny. Takže mimimálnì s diakritikou problémy nebudou.
Z toho, že GeoBook má úsporný procesor a nemá pevný disk vyplývá i podstatnì delší doba bìhu na baterie.

Firmu Brother asi nìkteøí z vás znají pøedevším jako výrobce elektrických psacích strojù. Její výrobky se prodávají i v ÈR a má zde obchodní zastoupení.

Zdroj: News.Com


15. èervna 1997

Zítra má svìtovou premiéru Psion Series 5. Zatím nevím podrobnosti, napøíklad co se týèe ceny a podobnì. Pro dnešek tedy jen specifikace:

Rozmìry: 170 x 90 x 23 mm
Váha: 354g vèetnì baterií
Displej: 640 x 240, dotykový s podsvícením, 16 stupòù šedi
Klávesnice: QWERTY, 53 kláves
Rozhraní a doplòky: tøi klávesy pro nahrávání/pøehrávání zvuku, konektor pro adaptér, RS232 sériový port, IrDA, pero
Pamì: 4MB nebo 8MB RAM, 6MB ROM, možnost rozšíøení pomocí CompactFlash card slotu
Napájení: 2 tužkové baterie (AA), 3v záložní, AC adapter
OS: EPOC32 (32 bit multitasking)
Procesor: 18MHz ARM7100 RISC CPU

Konektivita s PC má být v základní výbavì.


13. kvìtna 1997

V srpnu až záøí by mìla být pøedstavena nová verze Windows CE - 2.0. Tato nová verze má kromì integrace Internet Exploreru 4.0 (nejspíš upraveného), vylepšení prostøedí (podpora barených displejù) a vylepšení aplikací pøínést i podporu DirectX, ActiveX, Javy a Ethernetu.
Opravdu už mi pak není jasné jaký bude rozdíl mezi Windows 95 a Windows CE kromì toho, že Windows CE budou mít menší hardwarové nároky. I když ani to asi není tak úplnì jisté (volnì pøeloženo): "Za tøi roky bude 16MB ROM a RAM pro tato zaøízení standard." Microsoft Windows CE tools product manager Mark Peterson Podrobnosti naleznete zde.


29. dubna 1997 

Firma ParaGraph International vyvinula software pro rozpoznávání písma pro Windows CE. Tato techologie byla pùvodnì urèena pro Newtona, nyní však byla portována také na Windows CE. V USA se program prodává za $49.95.
Zdroj: www.news.com


!FLASH!

Již druhý týden podrobuji dùkladnému testování palmtop Casio Cassiopeia, první palmtop s Windows CE na našem trhu. Recenzi oèekávejte v nejbližších dnech!


5. dubna 1997 

Firma Geoworks licencovala Javu pro použití ve svém operaèním systému Geos. Tento operaèní systém, pùvodnì vytvoøený pro stolní PC, se na desktopech výraznìji nerozšíøil. O to vìtšího rozšíøení však doznal u palmtopù a PDA. Z dnes známìjších to jsou napøíklad: HP OmniGo 100, Nokia 9000 Communicator a Tandy Zoomer 7000 (u nás prodávaný pod znaèkou Casio XL 7000). Použití Javy má, stejnì jako u budoucí verze OS EPOC (Psion), výraznì posílit schopnosti GEOSu v oblasti mobilní komunikace a využívání internetovských služeb.


27. bøezna 1997 

Firma Dragon Systems, Inc. uvedla produkt na rozpoznávání hlasu pro Apple MessagePad 2000. Produkt vyžaduje variantu MessagePadu se 4MB pamìti. Systém však není urèen pro univerzální ovládání Newtona, jako je tomu napøíklad u OS/2 Merlin. Je urèen pouze pro sbìr dat v terénu. Z rozšiøovatelné zásoby slov a frází totiž mùže být najednou aktivováno maximálnì 50 frází. Z toho vuplývá, že je proudukt nejprve potøeba pøipravit a pak používat na sbìr omezené, stále se opakující množiny dat, kde mùže diktování pøinést znaèné zrychlení. (Vyplòování formuláøù, výdejky ve skladech, atp.) Nemusím doufám zdùrazòovat, že rozpoznávání probíhá v anglickém jazyce.


20. bøezna 1997 

Psion Plc. zakoupil licenci na techologii Java. Hodlá ji zahrnout do svého operaèního systému EPOC32, který bude použit u budoucích modelù palmtopù Psion. (Souèasné modely používají EPOC16.)
  

US Robotics zaèal prodávat vylepšenou verzi Palmtopu Pilot. Jmenuje se PalmPilot Proffesional a novì pøináší klienta elektronické pošty a synchronizaci s desktopem pomocí modemu. Je vybaven novou verzí operaèního systému Palm OS 2.0, která mimo jiné obsahuje podporu TCP/IP a umožòuje tak vývojáøùm vyvíjet další internetovské aplikace. Upgrade z pøedchozí verze Pilot 1000/5000 na PalmPilot Proffesional je možný za $99.
  

Psion Plc. uvedl na trh PC Card Modem Adapter. Jedná se vlastnì o mechniku pro PC Card (PCMCIA) typu II, napájenou z vlastní sady baterií. Tato mechnika je nabízena ve tøech verzích: pro Psion 3a, Psion 3c a normální PC. Umožòuje tedy uživatelùm Psionù používat standardní PCMCIA modemy urèené pùvodnì pro notebooky. (Pro Psiony byl totiž doposud na trhu pouze jeden kapesní faxmodem pøímo od firmy Psion.) Naopak uživatelùm stolních PC vlastnícím Psion nebo notebook umožòuje PC verze mechaniky používat jejich PCMCIA modem i ve svém PC.

Autor:
Nejčtenější

Příchod sítí 5G je plánován na rok 2020
Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené

Berlín Příchod sítí 5G je plánován až na rok 2020, ale k důležitým milníkům dochází už teď. Společnost Deutsche Telekom spustila první evropské vysílače umožňující...  celý článek

iPhone X
iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut

Uvedení iPhonu X se blíží, předobjednávky Apple spustí za několik dnů a první kusy zamíří ke koncovým zákazníkům už 3. listopadu. Telefonů však bude ve...  celý článek

Fidget spinner mobil pořídíte za asi 350 korun.
Hit letošního roku už můžete mít i jako mobil. Stojí několik stovek

Hračka původně určená k relaxaci, fidget spinner, je hitem letošního roku. Její slávy využil výrobce z Hongkongu, který do ní vtěsnal celý funkční mobil....  celý článek

Asus Zenfone 4 Selfie Pro
U volební urny neroztahujte selfie tyčku. Fotit však zakázáno není

Mobily budou hrát u právě probíhajících parlamentních voleb specifickou roli - spousta lidí si jimi bude dokumentovat svoji aktivitu při volbách. Co je ve...  celý článek

Smartphony OnePlus sbírají a odesílají některá uživatelská data na servery v USA
Populární smartphony šmírují uživatele. Denně odešlou desítky MB dat

Matematik a softwarový inženýr Chris D. Moore si všiml podivného chování svého smartphonu OnePlus 2. Zjistil, že telefon sbírá až podezřele podrobné informace...  celý článek

Další z rubriky

BlackBerry Motion
Velká baterie, zvýšená odolnost a nedobytné fotky. To je nové BlackBerry

Po modelu KEYone tu máme další novodobé BlackBerry z dílen čínského TCL. Nový Motion nemá úplně špičkovou výbavu, předností by ale měla být velká výdrž...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Má skvělou výbavu a podle výrobce je lepší než iPhone X

Mnichov (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Huawei v Mnichově představuje nové modely Mate 10. Trojice novinek patří ve svých segmentech na špičku. Ceny jsou překvapivě výhodné.  celý článek

Smartphony OnePlus sbírají a odesílají některá uživatelská data na servery v USA
Populární smartphony šmírují uživatele. Denně odešlou desítky MB dat

Matematik a softwarový inženýr Chris D. Moore si všiml podivného chování svého smartphonu OnePlus 2. Zjistil, že telefon sbírá až podezřele podrobné informace...  celý článek

Kočárky, které přežijí i dva raubíře.
Kočárky, které přežijí i dva raubíře.

Přečtěte si recenze kočárků na eMimino.cz a vyberte ten nejlepší.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.