Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mobily a zdraví díl III.: Názory odborníků

aktualizováno 
Názory odborníků na problematiku vztahu lidského zdraví a mobilních telefonů jsou tématem třetího pokračování naší tématické řady.

Názory odborníků Stejně jako laici se i odborníci dělí na dva tábory. Část jich zastává názor, že MT zdraví neškodí, druhá část má samozřejmě názor opačný. Postoj výrobců je pochopitelně shodný s první názorovou skupinou a pro potřeby našeho článku jej bude reprezentovat studie společnosti Ericsson, kterou přineseme na závěr seriálu. Informace o závěrech odpůrců MT jsou poněkud kusejšího charakteru a probereme si je proto rovnou.

Začneme Colinem Blakemorem, profesorem fyziologie v Oxfordu, jehož názory byly publikovány v internetových Britských listech. Tento gentleman je zastáncem názoru, že MT může způsobit krátkodobou ztrátu paměti, protože podle britské studie mají MT záporný vliv na poznávací funkci, na paměť a na pozornost. EM záření mobilu je schopno přímo ovlivnit nervové buňky. Místo, kam si lidé přikládají k hlavě MT, je velmi blízko oblastem, kde se nachází centra krátkodobé paměti.

V nemocnici Bristol Royal Infirmary, se podle Britských listů (BL) uskutečnil zajímavý pokus. Dobrovolníci měli na hlavě připevněny vysílače a jejich hlava byla vystavena po půlhodinová období stejnému EM záření jako vychází z většiny MT, totiž 915 MHz. Dobrovolníci se pak účastnili jednoduchých psychologických testů, které měřily jejich poznávací schopnosti a paměť. Bylo zjištěno, že osoby, které nebyly vystaveny EM záření, měly lepší výsledky. Ovšem ani BL neuvádějí, jak velký byl rozdíl mezi telefonisty a netelefonisty a je tedy možné výsledky výzkumu zpochybnit.

Zajímavý je výsledek průzkumu ze Švédska a Norska, který probíhal za účasti 11000 uživatelů mobilních telefonů. Zde se zjistilo, že u uživatelů MT se častěji projevují bolesti hlavy a únava. Problémy ustoupily ve chvíli, kdy zkoumané osoby začaly používat hands free. Nemám sice k dispozici další údaje o tomto průzkumu, ale za používání hands free se určitě přimlouvám.

Další zprávu o záporném výsledku odborného výzkumu přinesla ČTK 15.9. a o den později ji otiskla MF Dnes. Jde o poslední švédský experiment, prováděný na krysách. Podařilo se při něm prokázat, že EM záření (zpráva ČTK konkrétně uvádí mikrovlny) otevírají ochrannou hematoencefalickou mozkovou bariéru , jež zamezuje přístupu škodlivých látek z krve do mozku. Při pokusech na zvířatech například touto bariérou pronikl do mozkové tkáně protein albumin. Ovšem množství albuminu bylo velmi malé a zprávou citovaný neurochirurg Leif Saldorf konstatoval, že zatím vědci netuší, do jaké míry může být škodlivé. (Je to tedy obdobná situace jako u výše zmiňovaného vyplavení vápníku z mozku koček.)

MODULACE SIGNÁLU Signál mobilních telefonů je modulován dvojím způsobem. Starší analogový systém NMT používá tzv. frekvenční modulaci, kdy MT pracuje při hovoru s konstantním signálem. Pro GSM se používá modulace pulsní, tedy taková, kdy signál při hovoru cyklicky kolísá od minima po vysoké maximum. Existují předpoklady, že tato modulace je pro lidský organismus hůře přijatelná, než modulace frekvenční.

V rámci stejného výzkumu byl krysám albumin vpraven do mozku také přímo. V tomto případě došlo k dosti výraznému poškození mozkových buněk zvířat. Výsledky pokusu berou jeho autoři velmi vážně, protože krevní bariéra v mozku funguje totiž u lidí podobně jako v případě krys. Jestliže může bariérou ovlivněnou EM zářením proniknout albumin, mohou jí proniknout i jiné molekuly, přičemž proteiny mohou v mozku vyvolat např. sklerózu. Doba používání MT prý nemusí být důležitá, protože mozková bariéra se prý otevírá okamžitě a albumin pak zůstal v mozku pokusných zvířat ještě několik dnů. Výzkumníci ze švédského Lundu naznačují i možnou souvislost mezi popsaným jevem a potížemi veteránů z Perského zálivu. Vojáci tehdy užívali preventivní léky proti účinkům bojových plynů a jejich pohyb v blízkosti zařízení pracujících s EM zářením mohl vést k podobnému procesu jako u zkoumaných krys. Výzkum v tomto směru pokračuje ve spolupráci s USAF.

I tentokrát však zaznívají uklidňující hlasy. Je prý ještě brzy hovořit hovořit o přesných účincích záření na lidský organismus.

V pátek 17.9. se na stejné téma rozepsal také deník Právo. Jeho závěry jsou podstatně příznivější než předchozí zprávy. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc, vedoucí Národní referenční laboratoře pro neionizující záření při Hygienické stanici hl. m. Prahy zde uživatele mobilních telefonů uklidňuje následujícícmi slovy: Jediným skutečně zjištěným nepříznivým účinkem EM pole při frekvencích nad 10 MHz je pouze ohřívání tkáně. Míra takového ohřevu je přitom přímo úměrná intenzitě pole. V okolí mobilních telefonů vznikají však pole s tak nízkou intenzitou, že k zahřívání tkáně nemůže dojít, natož pak k jejímu poškození.

Doc. Pekárek dále uvádí, že ani zvýšení výkonu MT, k němuž dochází např. při komplikacích s navazováním a udržením spojení se základnovou stanicí (BTS) neznamená žádné ohrožení, přestože jsou tak překročeny limity uvedené ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Vyhláška byla pouze vytvořena v době, kdy u nás ještě mobilní telefony nebyly, a autoři je tudíž nemohli vzít v potaz. V roce 1992 byla proto doplněna metodickým opatřením, které připouští, aby některé vysílače s výkonem do 4W nepodléhaly kontrole a mohly být volně dováženy.

IONIZUJÍCÍ A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Rozdíl v záření spočívá v rozdílné energii fotonů obsažených v daném záření. Jejich energie je úměrná kmitočtu, takže vyšší kmitočet znamená vyšší energii fotonů. Frekvence vyšší než 3x1015 Hertzů již jsou ionizující. Takové záření má schopnost vytvářet nové částice a nemizí ani po vypnutí zdroje. Neionizující naopak působí pouze na existující částice.

S Pekárkovým názorem ovšem polemizuje Ing. Musil ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který byl šéfem Národní referenční laboratoře pro neionizující záření do 30.6. letošního roku: Průměrný absorbovaný výkon je opravdu zanedbatelný a celkový ohřev tkáně tedy opravdu není aktuální. Mohou však vznikat lokální maxima, kde o ohřevu a eventuálním poškození tkáně mluvit můžeme. Dokumentuje to fakt, že při posuzování míry absorbce hlavou volajícího se vychází z hodnocení pohlceného výkonu v 10g hmoty (Evropa) nebo dokonce v 1g (USA). Přijímání nějakých závěrů před prozkoumáním těchto možností nepovažuji za šťastné řešení.

V jistém rozporu s vývody páně Pekárka je i jeho závěrečné doporučení čtenářům Práva, aby netelefonovali v autě bez externí antény, protože auto se v takovém případě chová jako Farradayova klec, kdy přístroje musí pracovat s vyšším výkonem a záření se může odrážet zpět k volajícímu. Pokud EM záření vůbec nevadí, proč by se nemohlo volat ve Farradayově kleci? Jedině v tomto bodě se p. Pekárek shoduje s odborníky ze SZÚ (byť to neříká), kteří doporučují dodržování předběžné opatrnosti dokud není prokázán opak, chovejme se k EM záření jako k potenciálně škodlivému.

Zmiňovaný SZÚ se podílí na výzkumech v oblasti EM záření v rámci evropského projektu COST 244 BIS. Mezi jeho poslední kroky patří iniciování pilotní studie, která se má zabývat možným nežádoucím vlivem MT na lidi trpící narkolepsií, roztroušenou sklerózou a případně Parkinsonovou chorobou. Tito pacienti totiž užívají psychofarmaka a EM by proto mohlo spustit některé mozkové procesy , které si jistě zasluhují bližší prozkoumání. Určitě alespoň ze dvou důvodů nevíme zda případné pochody budou mít pozitivní nebo negativní dopad na pacienty a navíc výše popisovaná zjištění švédských vědců mohou být v souvislosti s psychofarmaky přímo alarmující.

SZÚ také provedl ve spolupráci s plzeňskými hygieniky pokus v městské hromadné dopravě. Měřícím zařízením firmy Wandel & Goldermann, EMR 300, měřili intenzity EM pole v autobuse, v němž bylo v činnosti 8 mobilních telefonů. Přestože nejbližší BTS byla průměrně vzdálena a některé MT již mohly mít sklon ke zvyšování výkonu (použity Siemens, Nokia, Ericsson, Motorola), zjištěné hodnoty lze vyjádřit v jednotkách voltů na metr. Pouze ve vzdálenosti cca 20 cm od antén MT bylo možné naměřit necelých 20V na metr, což je množství překračující povolenou 24 hodinovou expozici, ale pro krátkodobé působení je přípustné. Obdobné výsledky byly získány ve stanicích pražského metra. Podle těchto měření zjevně nejsou ze strany zdravotníků důvody pro jakékoli omezování MT v městské dopravě.

Tým SZÚ bude v nejbližší době zahajovat také zkoumání osob, které samy sebe označují za hypersenzitivní vůči záření MT. Tento pokus bude probíhat i za spolupráce psychologů a s jeho výsledky vás samozřejmě seznámíme.

Do budoucnosti jsou zaměřeny také následující výroky Ing.Musila, přímo se týkající pulzní modulace signálu, která je vlastní mobilním telefonům. Podařilo se nám získat důkaz embriotropní aktivity pulzní modulace, navíc spolu s prokázáním výrazně nepříznivého vlivu dlouhodobého působení. V pilotní experimentální studii jsme nalezli sníženou schopnost tzv. imprintingu (složitý behaviorální jev, považovaný za příklad jednorázového učení a za základ pro informování sociálního chování živočichů) po kombinované prenatální a postnatální expozici kuřat. V SZÚ také přetrvávají obavy případného projevu vlivu EM pole za velmi dlouho dobu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala letos publikaci určenou pro státní správu, která se jmenuje Elektromagnetická pole. Za důležitý považuji zejména následující citát: Jako součást projektu WHO věnovaného EM polím byla provedena i analýza výsledků publikovaných vědeckých prací. Analýza dospěla k závěru, že i když naše znalosti biologických účinků EM polí jsou neúplné a je nutné, aby této otázce věnoval výzkum pozornost i v budoucnosti, lze na základě současných poznatků tvrdit, že neexistují důkazy o zdravotních důsledcích expozice EM polí nízkých hodnot.

WHO se zmiňuje i o nebezpečí rakoviny: Některé faktory mohou být příčinou vzniku rakoviny, některé mohou hrát při jejím vzniku podpůrnou roli a některé faktory mohou plnit obě úlohy. Na základě dnešních poznatků je možné usuzovat, že magnetická pole sama o sobě příčinou vzniku rakoviny zřejmě nejsou, ale některé laboratorní studie ukazují , že by mohla napomáhat u zvířat vzniku kožní rakoviny vyvolané vlivem některých chemikálií. Domnívám se, že podobnost se zjištěním Švédů je zcela evidentní. Publikace Elektromagnetická pole se věnuje také hypersenzitivitě vůči EM záření: Někteří lidé totiž tvrdí, že jsou alergičtí na magnetická pole o nízkých hodnotách ... takže pole, která vznikají provozem mnoha běžných elektrických přístrojů, by mohla nepříznivě ovlivňovat jejich normální život. Informace o reakcích na expozici hovoří o příznacích od pocitu pálení až k bolesti, úporných bolestech hlavy, depresi letargii, poruchách spánku a dokonce o záchvatech křečí a epileptických záchvatech. Tyto odpovědi mohou být dále zintenzivněny expozicí různým barvám, jasnému světlu nebo běžným alergenům. Reakce těchto přecitlivělých lidí se mohou také měnit při expozici různým kmitočtům.

Tuto část můžeme každopádně uzavřít následujícím konstatováním - vědci se shodují v přesvědčení, že krátkodobé (v řádu minut) expozice MT nemají zdravotní dopad.

Souhrn doporučených limitů ICNIRP*

Evropský průmyslový kmitočet

Frekvence základnových stanic mobilních telefonů

Frekvence mikrovlnných trub

50Hz

50Hz

900MHz

1,8GHz

2,45 GHz

elektrické pole

magnetické pole

výkonová

hustota

výkonová hustota

limit expozice obyvatelstva

5

100

4,5

9

10

Limit profesionální expozice

10

500

22,5

45

50

kV/m

žT

W/m

W/m

*Hodnoty uvedené v tabulce jsou expozice celého těla. Podmínky měření jsou uvedeny v doporučení.

A můžeme skončit

Celé vyprávění můžeme ukončit konstatováním typu ani ryba, ani rak. Negativní, ale ani žádný jiný vliv mobilních telefonů na lidský organismus nebyl dosud přesvědčivě dokázán. Existují různé indicie podporující oba názory, ani jedny však nejsou dostatečně průkazné. Výzkumy i následné dokazování jedné či druhé možnosti zaberou vědcům ještě hodně času. Jsouc neznalí, můžeme vesele mobilně telefonovat, co nám výplata stačí. Ti z nás, kteří chtějí být opatrnější, nechtějí mít teplé ucho či zase chtějí mít volné ruce pro práci, by si měli pořídit osobní hands free bondovku, prostě ten drát do ucha. Budou sice občas považováni za blázny, ale veřejnost si časem zvykne a oni budou mít jistotu, že pro své zdraví, v tomto směru, udělali maximum. Osobně se za takové řešení přimlouvám.

Nejčtenější

iPhone 8 zakusil i klasickou ohybovou zkoušku. A uspěl, k nevratným deformacím...
iPhone 8 bodoval v crashtestech. Youtuber jej neohnul

Ve vodách chytrých telefonů známý youtuber Zachary Nelson prověřil sérií zatěžkávacích testů zbrusu nový iPhone 8. Telefonu uštědřil nespočet škrábanců,...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Má skvělou výbavu a podle výrobce je lepší než iPhone X

Mnichov (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Huawei v Mnichově představuje nové modely Mate 10. Trojice novinek patří ve svých segmentech na špičku. Ceny jsou překvapivě výhodné.  celý článek

Xiaomi Mi 6
Tato lahůdka mezi výkonnými smartphony stojí 12 tisíc, má to ale háček

Na českém trhu se objevil zajímavý supersmartphone od čínského Xiaomi. Za 12 tisíc nabídne bohatou výbavu, která se dá srovnat s nejvýkonnějšími telefony...  celý článek

Příchod sítí 5G je plánován na rok 2020
Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou v Berlíně

Berlín Příchod sítí 5G je plánován až na rok 2020, ale k důležitým milníkům dochází už teď. Společnost Deutsche Telekom spustila první evropské vysílače umožňující...  celý článek

Další z rubriky

Scotty Allen s iPhonem 7, do kterého přidal sluchátkový port
Nadšenec se podomácku zbavil největší chyby nových iPhonů

Internetový kutil Scotty Allen se skutečně nezastaví před žádným obtížným úkolem. Poté, co si letos v dubnu podomácku sestavil z náhradních dílů funkční iPhone...  celý článek

Úvod do nové webové aplikace Google Photos
Prahli po exkluzivních tapetách, získali neomezené úložiště u Googlu

Možnost ukládat bezplatně neomezené množství fotografií a videí v plném rozlišení na Google Photos je výsadou uživatelů referenčních smartphonů společnosti...  celý článek

Google koupil Apple za 9 miliard dolarů?
Svět se nestačil divit. Google koupil Apple, psaly burzovní zprávy

O menší šok na burze se postaral známý akciový index světa, Dow Jones. Omylem totiž vydal falešnou zprávu, že firma Google koupila za směšných 9 miliard dolarů...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.