Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mobily a zdraví 6. - Ericsson odpovídá na nejčastější dotazy

aktualizováno 
Na nejčastější otázky a výhrady k pochybnostem okolo vlivu mobilů na lidské zdraví odpovídá Ericsson.
Dnes přinášíme druhou část materiálu společnosti Ericsson na téma mobilní telefony a zdraví. První část tohoto materiálu najdete zde.

 1. Problematika zdraví
  1. Existuje nějaký důkaz, že mobilní telefony mohou působit rakovinu?
  2. Ne. Neexistuje žádná vědecky podložená souvislost mezi používáním mobilních telefonů a rakovinou.

  3. Odborníci se obávají, že mobilní telefony působí nádory mozku. Co o tom soudí Ericsson?
  4. Neexistuje žádný vědecký důkaz, že by používání mobilních telefonů za normálních okolností působilo jakékoli fyzické problémy.

   (Samozřejmě až na studie dokazující opak.)

  5. Mezinárodní úřady, včetně Evropské komise, požadovaly, aby bylo dále prošetřeno působení mobilních telefonů na zdraví. Jak můžete vědět, že nejsou nebezpečné?
  6. Vystavení rádiovým frekvencím ze zařízení pro mobilní telefonování se neustále měří a počítá nezávislými organizacemi po celém světě.

   (v případě potřeby doplňující údaje k odpovědi):

   Co se týče Evropské komise, je třeba poukázat na to, že v informačním dokumentu vydaném komisí 20. listopadu 1996 (IP/96/1053) stojí, že neexistuje žádný důkaz, že by mobilní telefony působily nějaké zdravotní ohrožení a dále že výsledky současného výzkumu nejsou dostačující k tomu, aby bylo možno v této otázce učinit pevné závěry. Byl tedy vyžádán další výzkum, ale komise rozhodně neoznačila mobilní telefony za zdraví nebezpečné.

   (Neoznačila je ovšem ani za bezpečné.)

  7. Mají rádiové vlny biologické efekty?
  8. Většina, pokud ne všechny známé biologické efekty z vystavení výkonným zdrojům rádiových frekvencí jsou způsobeny zahříváním. Energie produkovaná mobilními telefony je příliš nízká, než aby mohla zahřívání působit (doplňující informace: teplo, které cítíte, když se dotknete sluchátka telefonu, je produkováno baterií, nikoli rádiovými vlnami).

   (Z předchozích dílů seriálu vysvítá, že ani toto tvrzení není zcela pravdivé.)

  9. Existuje nějaký důkaz, že rádiové vlny mohou vést k potratům nebo vrozeným vadám?
  10. Ne. Neexistuje žádný důkaz, že by rádiové vlny z mobilních telefonů a antén základnových stanic souvisely s potraty nebo vrozenými vadami.

   (Doplňující informace pro případ potřeby: Takové problémy by mohly být způsobeny nadměrným zahříváním, ale energie produkovaná mobilními telefony je příliš nízká, než aby mohla takové zahřátí způsobit.)

  11. Co vyplývá z nejnovějších vědeckých studií rádiových vln a lidského zdraví?
  12. Na setkání Bioelektromagnetické společnosti v červnu 1996 bylo více než 80 prací, které se zabývaly rádiovými vlnami resp. osobními komunikačními systémy. Žádná z těchto předložených prací neobsahovala výsledky, které by naznačovaly, že by rádiové vlny na úrovni povolené mezinárodně uznávanými normami vystavení představovaly jakékoli zdravotní nebezpečí.

  13. Vědecký výzkum provedený nedávno v Austrálii prokázal, že u myší vystavených rádiovým vlnám vznikla rakovina. Popíráte tyto výsledky?
  14. My výsledky onoho výzkumu nepopíráme, tvrdíme však, že je nelze vztahovat na uživatele mobilních telefonů.

  15. Co říkají vědci, kteří tuto studii provedli?
  16. Tony Basten, biofyzik z Ústavu století pro výzkum rakoviny (Centenary Institute of Cancer) při Královské nemocnici prince Alfreda v Sydney, který vedl řídicí výbor adelaidského výzkumného projektu, sám varoval před přičítáním přílišné důležitosti tomuto pokusu. Myši a lidé absorbují energii z elektromagnetických polí odlišně, takže z této samostatné studie nemůžeme usuzovat, že by u lidí bylo zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny z používání mobilních telefonů, řekl.

   Kromě toho jedna studie zveřejněná na setkání v roce 1996 ve Victorii prokázala výsledky, které se naprosto odlišují od studie již zmíněné: Nebylo pozorováno žádné vyvolání nebo podpora rakoviny mozku krys, které byly po celý život (od početí) vystaveny rádiovým vlnám o intenzitách nad normou ANSI (WE Adey, CV Byus a kol.: Brain Tumor Incidence in Rats Chronically Exposed to Digital Cellular Telephone Fields in an Initiation-Promotion Model (Výskyt mozkových národů u krys trvale vystavených polím digitálních mobilních telefonů v modelu vznik-podpora), BEMS, Victoria, červen 1996).

  17. Existují nebezpečí spojená s používáním mobilního telefonu nebo s životem, prací či hraním si poblíž antény základnové stanice?
  18. Ne, energie z mobilních telefonů a antén základnových stanic je příliš nízká, než aby představovala ohrožení zdraví.

   (Přesto jsou stanoveny normy, které se vyplatí dodržovat.)

  19. Existují skupiny (například děti nebo starší lidé), které jsou na rádiové vlny citlivější?

  Zmíněné skupiny jsou obecně citlivější, tj. i na zimu, horko, léky apod., v porovnání s průměrným dospělým.

  (I studie provedená právě ve Skandinávii a takových lidech hovoří...)

 2. Interference s elektronickými zařízeními
 3. Naslouchadla

  1. Mohou lidé s naslouchadly používat mobilní telefony?
  2. Ano. Mobilní telefony Ericsson jsou s naslouchadly kompatibilní.

  3. Jaká jsou vaše aktuální řešení pro sluchově postižené?
  4. USA - Ericsson nabízí dvě hlavní řešení pro sluchově postižené. Za prvé vyrábíme telefony, které odpovídají specifikaci kompatibility s naslouchadly v části 68 požadavků FCC. Za druhé zajišťujeme, aby naše telefony fungovaly s naslouchacími zařízeními jako například Hatis nebo Jabra.

  5. Jsou tyto alternativy k dispozici?
  6. Ano, jsou k dispozici na americkém trhu.

  7. Jakým zdravotním rizikům jsou vystaveni sluchově postižení s digitálními telefony?
  8. Nejde zde o žádná zdravotní rizika. Sluchově postižení v nejhorším pozorují nepříjemné bzučení v pozadí.

  9. Dá se udělat něco pro úplné budoucí odstranění interference?
  10. Firma Ericsson pracuje v těsném kontaktu s výrobci naslouchadel na posilování nebo odstiňování jejich zařízení proti interferenci z elektromagnetických zdrojů. Tato činnost probíhá pod dohledem nejvyšší skupiny a za pomoci univerzity v Oklahomě v USA.

  11. Jaké spotřebitelské skupiny jsou zde zapojeny?
  12. Do této práce je zapojena většina amerických skupin propagujících naslouchadla, včetně SHHH (Self Help for Hard of Hearing People Inc., Vlastní pomoc pro lidi mající potíže se sluchem) a mnoho sdružení zastupujících starší a postižené lidi.

  13. Za jakých podmínek by mobilní telefon byl pro člověka s naslouchadlem nepoužitelný?
  14. To závisí především na kvalitě naslouchadla. Firma Ericsson vyvíjí úsilí k tomu, aby většina lidí s naslouchadly mohla mobilní telefony Ericsson používat s minimálními obtížemi.

  15. Jak konkrétně antény interferují s naslouchadly?

  Antény mohou působit interferenci, pokud jsou v těsné blízkosti naslouchadla. Ericsson se při projektování telefonů snaží antény umísťovat tak, aby byly od naslouchadla co nejdále.

  (Informace o bezpečnosti kardiostimulátorů/letadel/řidičů Ericsson dodá pro novou kapitolu podobnou naslouchadlům).

 4. Ericsson versus jiní výrobci
  1. Splňují všechny mobilní telefony a antény základnových stanic bezpečnostní normy?
  2. Vystavení rádiové frekvenci z mobilních telefonů a antén základnových stanic se neustále měří a počítá, aby se ověřilo, že všechna zařízení vyráběná firmou Ericsson splňují mezinárodní normy a nařízení.

  3. Existují okolnosti, za nichž by mobilní telefony a antény základnových stanic mohly bezpečnostní normy nesplňovat?
  4. Úrovně vyzařování rádiových frekvencí se u zařízení Ericsson neustále měří a nepřetržitě se ověřuje jejich soulad s normami a nařízeními. Za těchto přísných podmínek neexistuje prakticky žádné nebezpečí, že by jakékoli zařízení firmy Ericsson bezpečnostní normy nesplňovalo.

  5. Souhlasí se stávajícími bezpečnostními normami všichni?
  6. Ano. Ve vědeckých kruzích panuje shoda ohledně stávajících bezpečnostních norem a neustále se provádí další výzkum.

  7. Testy nedávno provedené v ETH v Curychu ukazují, že GF788 od Ericsson není tak bezpečný jako StarTac od Motoroly a Hagenuk GlobalHandy... Co to vlastně znamená?
  8. Všechny mobilní telefony vyráběné Ericssonem splňují národní a mezinárodní normy a nedávné testy ETH v Curychu to potvrzují. Výsledky ukázaly, že mobilní telefony Ericsson jsou hluboko pod bezpečnostními limity norem vystavení.

   Mezi produkty různých výrobců a mezi modely vyráběnými týmž výrobcem existují malé rozdíly v naměřených emisích rádiových vln. Tyto rozdíly neznamenají, že by některé výrobky byly bezpečnější než jiné. Pokud všechny splňují bezpečnostní limity, jsou všechny stejně bezpečné.

   (Viz tabulka v předchozích dílech seriálu.)

  9. Hodláte použít výsledky tohoto výzkumu pro své marketingové záměry?
  10. Ne. Vzhledem k tomu, že normy vystavení splňujeme stejně jako ostatní výrobci, nemá smysl používat to pro marketingové účely.

  11. Kdyby někdo použil tento výzkum k tvrzení, že vaše telefony jsou nebezpečné, budete se s ním soudit?
  12. Neočekáváme, že by někdo něco takového tvrdil, z toho prostého důvodu, že by to byl nesmysl. Všechny mobilní telefony vyráběné firmou Ericsson splňují národní a mezinárodní normy a nedováné testy ETH v Curychu to potvrzují.

  13. Mají produkty, které uvedete na trh v nejbližší budoucnosti, nižší úrovně záření než ty, které jsou na trhu již nyní?
  14. Úrovně vystavení u našich mobilních telefonů jsou - a vždycky byly - pod bezpečnostními limity. Každý produkt, který uvedeme, bude mít, neboť tomu tak už je, úroveň vystavení hluboko pod bezpečnostními limity.

  15. A co budoucí produkty, které se vyvíjejí ve vašich laboratořích? Stanovujete přísnější normy ke snížení úrovní záření?
  16. Nově vyvíjené telefony jsou projektovány tak, aby splňovaly normy vystavení, stejně jako je tomu v případě našich stávajících produktů. Každý produkt, který uvedeme, bude mít úroveň vystavení hluboko pod bezpečnostními limity.

  17. Co v současné době děláte pro snížení úrovní záření vašich produktů?

Úrovně vystavení u našich mobilních telefonů jsou - a vždycky byly - pod bezpečnostními limity. Každý produkt, který uvedeme, bude mít, neboť tomu tak už je, úroveň vystavení hluboko pod bezpečnostními limity.

 

Tolik materiály Ericssonu. Společnost je jistě potřeba ocenit za snahu vést vlastní výzkum, nicméně konkrétně tento materiál je poněkud poznamenán potřebami PR.

Pro vaši lepší představu přinášíme ještě tabulku elektromagnetického spektra, převzatou z publikace WHO.

Problematiku vlivu mobilních telefonů na zdraví budeme sledovat i nadále. Jakmile se objeví nové informace, budeme vás o nich informovat.

Nejčtenější

Nokia 7
Nokia má novou sedmičku. Výbavou zaujme, cenou spíše ne

Další přírůstek do rodiny obnovené značky Nokia nese pořadovou číslovku sedm a vyplňuje prostor mezi střední třídou v podobě Nokie 6 a špičkovou Nokií 8. Její...  celý článek

iPhone 8 Plus
iPhony 8 nejdou na odbyt. Lépe se prodávají i loňské modely

O nové iPhony 8 není ve Spojených státech velký zájem. Dokonce se lépe prodává rok starý iPhone, který výrobce s nástupem modelu 8 zlevnil.  celý článek

Fidget spinner mobil pořídíte za asi 350 korun.
Hit letošního roku už můžete mít i jako mobil. Stojí několik stovek

Hračka původně určená k relaxaci, fidget spinner, je hitem letošního roku. Její slávy využil výrobce z Hongkongu, který do ní vtěsnal celý funkční mobil....  celý článek

Ilustrační snímek
Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

Neobvyklou krádež řeší od 14. září newyorská policie. Pátrá po identitě muže, který si ze značkové prodejny Applu odvezl tři krabice plné iPhonů. Vydal mu je...  celý článek

iPhone 8 Plus
iPhone 8 je tak výkonný, že tomu nevěřil ani tvůrce testu Geekbench

Výkon nového procesoru A11 Bionic od Applu vyrazil dech i tvůrci benchmarku Geekbench. Nedokáže pochopit, že smartphony s Androidem tak zaostávají.   celý článek

Další z rubriky

Scotty Allen s iPhonem 7, do kterého přidal sluchátkový port
Nadšenec se podomácku zbavil největší chyby nových iPhonů

Internetový kutil Scotty Allen se skutečně nezastaví před žádným obtížným úkolem. Poté, co si letos v dubnu podomácku sestavil z náhradních dílů funkční iPhone...  celý článek

Google koupil Apple za 9 miliard dolarů?
Svět se nestačil divit. Google koupil Apple, psaly burzovní zprávy

O menší šok na burze se postaral známý akciový index světa, Dow Jones. Omylem totiž vydal falešnou zprávu, že firma Google koupila za směšných 9 miliard dolarů...  celý článek

KRACK: Key Reinstallation Attacks
Nepříjemné překvapení: I vaše wi-fi je zranitelná, odhalili experti

Bezpečnostní odborníci varují: zabezpečení bezdrátového připojení wi-fi pomocí WPA2 nelze považovat za bezpečné. Výzkumníci upozorňují, že zranitelností...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.