Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Smlouva mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Českým Mobilem

aktualizováno 
Přepis smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Českým Mobilem.

Jak jistě víte, Český Mobil a Ministerstvo dopravy a spojů Čr již podepsali smlouvu, která má zajišťovat jisté náležitosti, které budou v případě nedodržení patřičně sankcionovány. Jaký je tedy hlavní důvod existence takovéto smlouvy?

Její část uvádíme na našich stránkách. Kompletní verzi, uveřejněnou Ministerstvem dopravy a spojů Čr si můžete nahrát v RTF souboru odsud.

Celkově musíme číst velice pozorně, aby nám neuteklo nějaké to slovíčko. Tak například v bodě 4.3, kde se praví, že se ČM zavazuje zahájit provoz do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37% obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a.s.

Ze smlouvy - konkrétně sekce závazky ČM, vyplývající z jeho Nabídky, lze vyčíst i další skutečnosti, které jistě uvítají školy, jelikož se Český Mobil zavazuje k zřízení připojení na internet pro školy s vyjímkou univerzit, které mají zřízen přístup k internetu prostřednictvím projektu TEN 155.

Přesné podmínky a počty škol, které budou připojeny, včetně rychlosti linek jim poskytnutých nalezneme v příloze 2 ke Smlouvě, která začíná bodem 12 (kdysi bylo slíbeno 13000 pracovních míst).

Smlouva také určuje závazky a povinnosti jak ze strany ČM, tak ze strany MDS.

 

 1. Definice pojmů
  1. Není-li v odstavci 1.2. této smlouvy uvedeno jinak, mají termíny s počátečními velkými písmeny v této smlouvě významy jim stanovené v pravidlech výběrového řízení na provozovatele veřejné mobilní telekomunikační sítě v České republice podle normy GSM (GSM 1800) vydaných Ministerstvem dne 12. 7. 1999 ("Pravidla"). Vybraná ustanovení Pravidel obsahující výklad použitých pojmů v této smlouvě tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1. Výklad použitých pojmů v příloze č. 1 se použije pouze v případě, že se nejedná o pojmy uvedené v odstavci 1.2. této smlouvy.
  2. Termín "Současný Provozovatel" znamená Subjekt, který byl přede dnem uzavření této smlouvy držitelem pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě a k poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Termín "Nezpůsobilý Provozovatel" znamená Subjekt, jehož vlastník či zakladatel je Subjektem, který má přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jednoho či více prostředníků, Majetkovou účast nebo "majetkový vztah" (tak jak je definován v Pravidlech) k Současnému Provozovateli představující více než 10% základního jmění příslušného Současného Provozovatele. Termín "Kvalifikovaný provozovatel" znamená Subjekt s alespoň 12 měsíční nepřetržitou zkušeností s provozováním alespoň jedné digitální mobilní telekomunikační sítě s nejméně 100 000 účastníky v této síti.
 2. Účel smlouvy
  1. Účelem této smlouvy je upravit:
   1. závazky Českého Mobilu, jimiž jsou:
  1. závazek Českého Mobilu nestat se nejméně po dobu tří let Nezpůsobilým Provozovatelem;
  2. závazek Českého Mobilu zůstat nejméně po dobu tří let Kvalifikovaným provozovatelem anebo zajistit, aby Kvalifikovaným provozovatelem byl po stejnou dobu alespoň jeden z jeho vlastníků;
  3. závazek Českého Mobilu zaplatit Ministerstvu určité částky, dohodnuté v článku 5 této smlouvy;

 

   1. některé další závazky Českého Mobilu v souladu s jeho Nabídkou.
 1. Závazky Českého Mobilu
  1. Český Mobil se zavazuje, že v den, kdy mu bude uděleno Pověření, nebude Nezpůsobilým Provozovatelem, ani se jím nestane po dobu tří let od výše uvedeného dne. Dnem udělení Pověření se rozumí den, kdy rozhodnutí o udělení Pověření Českému Mobilu nabude právní moci.
  2. Český Mobil se zavazuje, že po celé období uvedené v odst. 3.1. této smlouvy, bude Český Mobil nebo jeho vlastník Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele.
  3. Dozví-li se Český Mobil, že se stal v období uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy Nezpůsobilým Provozovatelem, anebo dozví-li se, že ani Český Mobil ani žádný z jeho vlastníků není Kvalifikovaným provozovatelem ani Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, oznámí tuto skutečnost nejpozději do tří dnů Ministerstvu. Nesplní-li Český Mobil tuto povinnost, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,000.000 ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý den prodlení se splněním oznamovací povinnosti.
  4. Pokud se Český Mobil v období tří let uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy stane Nezpůsobilým provozovatelem a nepřestane jím být nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení Ministerstva požadující, aby vyzval své přímé i nepřímé vlastníky k přijetí opatření nutných k tomu, aby přestal být Nezpůsobilým provozovatelem, je Český Mobil povinen zaplatit Ministerstvu smluvní pokutu ve výši 35,000.000,- Kč (tj. slovy: třicetpět milionů korun českých) za každý celý den, po který nebyl Nezpůsobilým provozovatelem poté, kdy mu bylo doručeno výše uvedené oznámení Ministerstva.
  5. Pokud ani Český Mobil, ani žádný z jeho vlastníků nebude Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, a to kdykoli v průběhu období tří let uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy, a pokud se v takovém případě ani Český Mobil, ani žádný z jeho vlastníků nestane Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení Ministerstva požadující, aby vyzval své přímé i nepřímé vlastníky k přijetí opatření nutných k tomu, aby se Český Mobil nebo alespoň jeden z jeho vlastníků stal Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, je Český Mobil povinen zaplatit Ministerstvu smluvní pokutu ve výši 35.000.000,- Kč (tj. slovy třicetpět milionů korun českých) za každý celý den, po který ani Český Mobil, ani žádný z jeho vlastníků nebyl Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele poté, co Český Mobil obdržel výše uvedené oznámení Ministerstva.
 2. Další závazky Českého Mobilu vyplývající z Nabídky
  1. Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření.
  2. Český Mobil se zavazuje vytvořit výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií v České republice do 31.12.2000.
  3. Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37% obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a.s.
  4. Závazky Českého Mobilu uvedené v odst. 4.1, 4.2 a 4.3 jsou blíže popsány v příloze č. 2 této smlouvy.
  5. Český Mobil se zavazuje informovat Ministerstvo o plnění svých závazků uvedených v odstavci 4.1, 4.2 a 4.3 této smlouvy vždy jednou za 6 měsíců.
  6. Ustanovení odst. 4.6 se týká sankcí za nedodržení závazků obsažených v příloze č. 2 této smlouvy a podle dohody smluvních stran v článku 7 této smlouvy je důvěrné
  7. Český Mobil se zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky včetně zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v platném znění.
 3. Platební závazky
  1. Nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy zaplatí Český Mobil částky uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy ve prospěch níže uvedeného bankovního účtu:
  2. Banka: Česká národní banka, pobočka Praha

   Název účtu: Příjmový účet MDS ČR - Český telekomunikační úřad

   Číslo účtu.: 19-725-001/0710

   Konstantní symbol: 0308

   Variabilní symbol: 1800

  3. Český Mobil se zavazuje zaplatit na výše uvedený bankovní účet částku ve výši 9,964.275,- Kč (tj. slovy: devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) představující tu část nákladů poradenské činnosti poradců Ministerstva, která není pokryta Účastnickými poplatky. Český Mobil potvrzuje, že mu Ministerstvo oznámilo před uzavřením této smlouvy celkovou výši nákladů poradenské činnosti poradců.
  4. Český Mobil, jakož i ostatní Účastníci Řízení, přijal okamžikem kdy se stal Účastníkem Řízení rovněž podmínku obsaženou v Pravidlech podle níž Předkladatel, kterému Ministerstvo udělí na základě doporučení Řídícího výboru Pověření, zaplatí Ministerstvu částku 1.000,000.000,- Kč (tj. slovy: jednu miliardu korun českých). Poté, co bylo Českému Mobilu oznámeno, že Ministerstvo vydalo rozhodnutí o udělení Pověření v jeho prospěch, potvrzuje Český Mobil svůj závazek zaplatit Ministerstvu částku 1.000,000.000,- Kč (tj. slovy: jednu miliardu korun českých) za poskytnutí příležitosti vybudovat veřejnou mobilní telekomunikační síť v České republice za podmínek a v souladu se závazky obsaženými v této smlouvě, jakož i v souladu s Nabídkou.
  5. V případě prodlení se zaplacením částek uvedených v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy se Český Mobil zavazuje zaplatit Ministerstvu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
  6. V případě, že rozhodnutí o udělení Pověření nenabude právní moci do 31.12.1999 nebo v případě, že rozhodnutí o udělení Pověření bude během doby platnosti této smlouvy pravomocně zrušeno či odňato z důvodu nespočívajícího na straně Českého Mobilu nebo z podnětu Českého Mobilu, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy či soudu, Ministerstvo zajistí, aby Česká národní banka bez zbytečného odkladu vrátila Českému Mobilu částky uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. ve prospěch účtu uvedeného níže:

  Banka: Investiční a Poštovní banka,a.s.

  Název účtu: Český Mobil a.s.

  Číslo účtu: 158321824/5100

 4. Oznámení
  1. Jakékoli oznámení podle této smlouvy bude doručeno jednou smluvní stranou druhé smluvní straně na adresu uvedenou níže nebo na adresu v České republice, kterou příslušná strana písemně oznámí druhé smluvní straně. Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování.
  2. Ministerstvo
   Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
   Český telekomunikační úřad
   Klimentská 27
   225 02 Praha 1
   Česká republika
   Český Mobil
   Český Mobil a.s.
   Školská 32
   110 00 Praha 1
   Česká republika

  3. Oznámení je považováno za platně doručené:

  (a) pokud bylo doručeno osobně (včetně doručení kurýrem) - v době stanovené pro doručení, nebo

  (b) pokud bylo doručováno poštou jako doporučená zásilka s doručenkou - v době stanovené pro doručení; nepodařilo-li se takto doručit - dnem, kdy zásilka byla uložena na poště, pokud byl adresát k jejímu vyzvednutí poštou vyzván.

 5. Důvěrnost informací
 6. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez souhlasu druhé smluvní strany zpřístupnit podmínky této smlouvy třetím osobám, s výjimkou odstavce 4.6. a části 3 přílohy č. 2 této smlouvy.

 7. Rozhodné právo a jurisdikce
 8. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 9. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Rozhodnutí o udělení Pověření bylo Ministerstvem vydáno před podepsáním této smlouvy ze strany Českého Mobilu a bude Českému Mobilu doručeno poté, co Ministerstvo obdrží potvrzení banky se sídlem v Praze o tom, že částky uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy byly odepsány z účtu Českého Mobilu ve prospěch účtu Ministerstva uvedeného výše.
  2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let.
  3. Pokud z důvodu na straně Českého Mobilu dojde ke zrušení rozhodnutí o udělení Pověření nebo k odejmutí Pověření, dojde dnem právní moci příslušného rozhodnutí k zániku této smlouvy, avšak nezanikne právo Ministerstva na vymáhání smluvní pokuty a odpovídající povinnost Českého Mobilu zaplatit smluvní pokutu, na níž vzniklo Ministerstvu právo do dne zániku této smlouvy.
  4. Platnost této smlouvy lze před uplynutím doby uvedené v odstavci 9.2. této smlouvy ukončit pouze dohodou smluvních stran. žádná ze stran není oprávněna tuto smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.
  5. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemného ujednání obou smluvních stran formou dodatků ke smlouvě. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu v rámci jednoho dokumentu.
  6. Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
  7. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
  8. Český Mobil není oprávněn převést práva ani povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
  9. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem smluvními stranami.
  10. Český Mobil prohlašuje, že pánové Philippe Huneault a Jacques Lacroix byli platně zvoleni členy představenstva a jsou plně oprávněni podepsat tuto smlouvu. Návrh na zápis uvedených členů představenstva do obchodního rejstříku byl podán před uzavřením této smlouvy, avšak dosud nedošlo k provedení změny údajů dosud zapsaných v obchodním rejstříku. Na důkaz potvrzení výše uvedeného tuto smlouvu rovněž podepisují i Gabriel Achour a Světlana Borková, kteří jsou dosud zapsáni v obchodním rejstříku jako členové představenstva.
  11. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Nejčtenější

Soyes 6S
Nejmenší „iPhony“ na světě můžete mít za 1 300 korun

Kopie iPhonů nejsou žádnou novinkou, v čínských e-shopech jich najdeme desítky více či méně povedených. Mezi ty minimálně zajímavé patří mini smartphony Soyes....  celý článek

Podvodná nabídka ročního pronájmu top smartphonů a další špičkové elektroniky
Lákají na neuvěřitelně levné top smartphony, ale je to podvod

iPhone nejvyšší specifikace za pouhou tisícikorunu či například top model Samsungu jen za něco málo přes 900 korun ročně. Na první pohled je to velmi lákavá...  celý článek

Nokia vyhrála patentovou válku s Applem
Záhada drahých tarifů. Plnou cenu platí jen někdo

Je to paradox, T-Mobile dlouhodobě získává za zákazníka s tarifem v průměru jen 350 korun měsíčně, navíc suma trvale mírně klesá. Jenže přesně tolik stojí jeho...  celý článek

Zatímco Apple rychle posiluje, Samsung pozvolna ztrácí své pozice
Nejprodávanější modely smartphonů na světě. Apple se směje zbytku světa

Je to krutá podívaná pro výrobce smartphonů s Androidem. Ať se snaží jakkoliv, tak první příčky okupují dva iPhony. Ty se prodávají už skoro rok a designově to...  celý článek

Samsung Galaxy Note 8
Samsung vyvíjí snímač otisků integrovaný v displeji. Bude pětkrát dražší

Smartphone Galaxy Note 8 ještě ani nevyšel a analytik Ming-Chi Kuo už ve svých předpovědích mluví o jeho nástupci. Právě u Notu 9 by měl debutovat v displeji...  celý článek

Další z rubriky

T-Mobile láká na jedinečné tarify na míru
T-Mobile sliboval tarify na míru. Věrným zákazníkům ale nic extra nedal

„Prodloužením smlouvy ušetříte,“ hlásá banner na webu T-Mobilu pod přehledem aktuálně nabízených tarifů. Láká jím na jedinečné tarify na míru, které si prý...  celý článek

Ilustrační snímek
Zrušený roaming: data nejvíc letí v Chorvatsku, volání v Německu

Statistiky operátora O2 ukazují, jak si Češi užívají nově bezpříplatkových roamingových služeb v oblíbených zahraničních destinacích. Fotky z pláží nejčastěji...  celý článek

(Ilustrační snímek)
O2 zůstane O2 minimálně do roku 2022, možná ještě o pět let déle

Operátor O2, majoritně vlastněný skupinou PPF, se domluvil se španělskou společností Telefónica na prodloužení používání ochranné známky O2. Tu může používat...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.