Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Auditované finanční výsledky SPT Telecom za rok 1998

aktualizováno 
Výnosy SPT Telecom dosáhly výše skoro 46 miliard korun.

Auditované finanční výsledky SPT Telecom za rok 1998

SPT TELECOM, a.s. oznámil své hospodářské výsledky za rok 1998. Výsledky jsou auditovány firmou Coopers & Lybrand a jsou uvedeny podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Výsledky dceřiné společnosti EuroTel Praha, s.r.o., mobilního operátora vlastněného z 51% SPT TELECOM, a.s., jsou konsolidovány metodou podílové konsolidace. Pro účely srovnání uvádíme rovněž konsolidované výsledky za rok 1997.

FINANČNÍ VÝSLEDKY ROKU 1998 ODRÁŽEJÍ ÚSPĚCHY DOSAŽENÉ.V PROVOZNÍ OBLASTI Rok 1998 byl pro SPT TELECOM, a.s. finančně úspěšným rokem, ve kterém pozitivní vývoj v oblasti provozních nákladů vyústil ve výrazné zvýšení provozních výnosů. To bylo umožněno splněním veškerých stanovených provozních cílů společnosti, jež tvoří pevný základ pro další rozvoj v roce 1999. V níže uvedených bodech jsou shrnuty klíčové události roku 1998.

Celkové výnosy dosáhly výše 45,9m1d. Kč a představují tak 15% nárůst proti roku 1997. Dále uvádíme hlavní důvody růstu výnosů:

· Výnosy z hovorného se zvýšily o 14% na 25,5 mld. Kč v důsledku nárůstu počtu telefonních stanic (0 14% na 3 734 000 stanic na konci r. 1998).

· Výnosy ze zřizovacích poplatků a měsíčních paušálů výrazně vzrostly, především díky dalšímu rozšiřování sítě v r. 1998. V uplynulém roce SPT TELECOM, a.s. zřídil celkem 459 000 nových telefonních stanic, čímž dosáhl počtu 70 stanic na 100 domácností a 36 stanic na 100 obyvatel.

· Příjmy od ostatních provozovatelů vzrostly o 20% a dosáhly výše 4,7m1d. Kč; zde představuje hlavní faktor nárůst objemu provozu mezi SPT TELECOM, a.s. a oběma provozovateli mobilních sítí v ČR.

· Konsolidované výsledky dceřiné společnosti EuroTel, v níž má SPT TELECOM, a.s. 51% podíl, vzrostly o 41% a dosáhly 5,5 mld. r. 1998. Počet zákazníků EuroTelu vzrostl v průběhu r. 1998 o 66% na 589 000 -konci roku 1997.

Celkové provozní náklady vzrostly o 9% a dosáhly výše 23,7 mld. Kč, což je důkazem zlepšujícího se řízení nákladů:

  • · Snížení konsolidovaných nákladů na pracovníky o 9% na 7 mld. Kč bylo významným faktorem pro zlepšení struktury nákladů. Náklady na pracovníky jako podíl z celkových provozních nákladů se v roce 1998 snížily na 29,5% z 35,1% vykázaných v předchozím roce. Celkový počet zaměstnanců se snížil 0 5% z 22 938 v roce 1997 na 21 815. Produktivita měřená počtem stanic připadajících na zaměstnance vzrostla o rekordních 20% a dosahuje 171 stanic na zaměstnance.

  • Naopak platby provozovatelům jiných sítí vzrostly o 38% na 5,2 mld. Kč jako důsledek zvyšujícího se provozu z mobilních sítí do sítě SPT TELECOM, a.s. Při vyloučení rústu plateb provozovatelům jiných sítí vzrostly provozní náklady SPT TELECOM, a.s. pouze o 3%, a to v prostředí 10,7% inflace v roce 1998.

  • Výnosy před úroky, zdaněním a odpisy (EBITD) vzrostly o 21% a dosáhly výše 22,2m1d. Kč, čímž předstihly nárůst výnosů. Poměr EBITD k výnosům byl 48% ve srovnání s 46% v r. 1997.
  • V důsledku probíhajícího rozsáhlého investičního programu došlo rovněž k 32% nárůstu odpisů, jež dosáhly výše 10,9m1d. Kč. V poměru k průměrné hodnotě investičního majetku (vyjma rozpracovanosti) dosáhly odpisy 10,9% ve srovnání s 11,4% v roce 1997.

  • Nákladové úroky a výnosové úroky ve výši 2,7 mld Kč, resp. 0,6 mld. Kč odráží nárůst úvěrů a pokles hotovosti v průběhu minulého roku.

  • Vzhledem k relativně silnému postavení české koruny ve druhé polovině roku 1998 SPT TELECOM, a.s. zaznamenal zisk z kurzových rozdílů ve výši 0,9 mld. Kč.

  • Zisk před zdaněním byl vytvořen ve výši 9,2m1d. Kč, ve srovnání s 8,6m1d. Kč v r. 1997.
  • V důsledku změn daňových předpisů se zvýšila efektivní úroková sazba pro r. 1998 na 34,1 % z 29,6% v roce 1997

  • V r. 1998 vytvořil SPT TELECOM, a.s. čistý zisk ve výši 6,1 mld. Kč, což představuje.18,80 Kč na akcii.

Investiční výdaje společnosti se v roce 1998 snížily o 6% vůči předchozímu roku a dosáhly 33,2 mld. Kč.

Významné události roku 1998:

· V květnu vydal SPT TELECOM, a.s. euroobligace s pětiletou lhůtou splatnosti v hodnotě 750 mil. DEM. Úspěch emise byl doložen zájmem mezinárodních institucionálních i soukromých investorú, který umožnil SPT TELECOM, a.s. zvýšit při této příležitosti původní plánovaný objem 500 mil. 0 50%. Tato transakce byla vůbec první emisí euroobligací denominovanou v DEM a uvedenou na trh českým podnikatelským subjektem a byla oceněna cenou "Deal of the Year" na nových trzích časopisem Corporate Finance.

· V červnu proběhlo rozdělení akcií v poměru deset ku jedné a kotace GDR (globálních depozitních certifikátů) firmy na londýnské burze.

Finanční rok 1998 byl pro SPT TELECOM, a.s. jedinečným a náročným. Provozní a finanční výsledky firmy byly velkou měrou ovlivněny zhoršující se ekonomickou situací v České republice. Přesto, díky základům které SPT TELECOM, a.s. položil v několika minulých letech, byla společnost schopna vykázat pokračující zlepšení doložená výše.

Rok 1999 bude pro SPT TELECOM, a.s. dalším významným milníkem. Firma předpokládá další zlepšení efektivity podnikání. Bude to umožněno především zavedením nových systémů pro podporu podnikání a provozních operací, které umožní firmě plně využít uskutečněný rozsáhlý investiční program. Tyto změny budou důležitou podmínkou pro další zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti na českém telekomunikačním trhu po liberalizaci v roce 2001.

V příloze zasíláme rozvahu k 31.12.1997 a 31.12.1998 a výkaz zisků a ztrát za období 1997 a 1998.

Dana Dvořáková tisková mluvčí

Konsolidované finanční výkazy SPT TELECOM, a.s.

podle mezinárodních účetních standardů. Všechny údaje jsou v milionech Kč. Tyto výkazy jsou auditované.

ROZVAHA  - 31.12.1997 - 31.12.1998

Investiční majetek 106 462 - 127 743
- hmotný investiční majetek 84 289 - 112 457
- pořízení investic 21 619 - 13 925
- nehmotný investiční majétek 533 - 1 339
- finanční investice 21 - 22

Běžná aktiva 21 394 - 19 068

- zásoby 2 374 - 2 511
- pohledávky 7 157 - 7 847
- vložené služby od TelSource 2 771 - 1 516
- hotovost 9 092 - 7 194

Aktiva celkem 127 856 - 146 811
Vlastní jmění 85 158 - 91 285
- akciový kapitál 32 209 - 32 209
- rezervy 52 949 - 59 076

Závazky 42 698 55 526
- úvěry a půjčky 26 411 - 39 170
- závazky vůči věřitelům 10 389 - 8 127
- finanční leasing 98 - 49
- daňové a ostatní závazky 5 800 - 8 180

Vlastní jmění a závazky celkem 127 856 - 146 811

Výkaz zisků a ztrát 1997 1998
Hovorné 22 387 25 497
Ostatní výnosy 17 605 20 396
Výnosy celkem 39 992 45 893
Náklady na pracovníky celkem 7 625 6 976
Ostatní provozní náklady 14 070 16 708
Provozní náklady celkem 21 695 23 684
Provozní hospodářský výsledek před zahrnutím odpisů (EBITDA) 18 297 22 209
Odpisy 8 235 10 851
Provozní hospodářský výsledek (EBIT) 10 062 11 358
Vložené služby od TeISource 1 027 933
Nákladové úroky 1 757 2 749
Úrokový výnos -820 -637
Čisté kurzové zisky -470 -884
Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT) 8 568 9 197
Daň z příjmu 2 533 3 137
Hospodářský výsledek 6 035 6 060

CÍLE SPT TELECOM V ROCE 1999

V souvislosti s dokončováním investičního programu se stále větší pozornost zaměřuje na rozvoj služeb a zlepšování péče o zákazníky. Již v loňském roce došlo k výraznému urychlení rozvoje technologie ISDN, byly zavedeny zcela nové služby jako předplacená karta CzechMATE, velký důraz SPT TELECOM, a.s. nadále klade na rozvoj datových služeb a internetu. V současné době je INTERNET OnLine SPT TELECOM, a.s. jedním z největších poskytovatelů připojení na internet v České republice. V trendu rozvoje těchto moderních služeb bude společnost pokračovat i v roce letošním.

Důležitým úkolem je pokračovat v rozvoji a výstavbě telekomunikační infrastruktury. V roce 1999 plánuje SPT TELECOM, a.s. investice v rozsahu 20 až 25 miliard Kč a počítá s přírůstkem cca. 200-250 000 hlavních telefonních stanic. To znamená, že ke konci roku 1999 by telefonizace České republiky měla dosáhnou hodnoty blížící se 40 stanicím na 100 obyvatel, což již představuje úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi. Další nárůst tohoto ukazatele bude záviset především na ekonomickém vývoji země.

Významné aktivity budou zaměřeny dovnitř firmy a budou se zabývat především dalším zvyšováním efektivity SPT TELECOM, a.s. Zavádění podpůrných systémů na bázi nejmodernějších informačních technologií s sebou přináší možnost výrazného zjednodušení procesů ve firmě a rozsáhlých úspor. V roce 1999 tak SPT TELECOM, a.s. počítá se snížením počtu zaměstnanců o 1500 osob. Záměrem je ke konci roku 1999 dosáhnout ukazatele 200 hlavních telefonních stanic na jednoho zaměstnance. Zjednodušení firemních postupů se projeví i ve vztahu k zákazníkům pružnějším reagováním na vznikající požadavky.

Značná pozornost bude věnována i pokračující transformaci organizační struktury firmy. Cílem je snížení počtu řídících úrovní a zjednodušení řídících procesů. Postup v této oblasti navazuje na výše uvedené zavádění podpůrných systémů. Tato rozsáhlá restrukturalizace probí há již od roku 1997 a jednotlivé kroky jsou časovány tak, aby v polovině roku 2000 došlo k úplnému organizačnímu oddělení technologických a obchodních aktivit.

"Všechny tyto kroky a procesy jsou plánovány tak, aby byl SPT TELECOM, a.s 1. ledna roku 2001 dobře připraven na příchod konkurence do telekomunikačního sektoru", uvedl zástupce generálního ředitele SPT TELECOM, a.s. a výkonný ředitel TeISource (strategického partnera), pan André Frans Bessel Kok. .

Autor:
Nejčtenější

TP-Link Neffos X1 Max
Vyrábí hlavně routery, teď se vrhli na smartphony. A docela jim to jde

Při pohledu na značku TP-Link si mnoho z nás vzpomene na logo na domácím routeru, ovšem asi málokdo si ji spojí se smartphonem. To se však může brzy změnit,...  celý článek

Motorola Moto X4
Toto je chystaná Moto X. Kdysi to bývala prémiovka

Řada Moto X bývala nejvyšší modelovou linií Motoroly, ale už loni tuto roli převzala kolekce Z. Nyní „xková“ řada hlásí návrat, ale model X4 nemíří na vrchol....  celý článek

Alcatel Pop 4 (6)
Smartphonový Obr XXL za rozumné peníze. Test Alcatel Pop 4 (6)

Značka Alcatel dodává na trh celou řadu cenově atraktivních smartphonů, které přitom nesahají ke zbytečným kompromisům. Na první pohled je takovým přístrojem i...  celý článek

Podobu iPhonu 8 potvrdil řetězec McDonald’s.
Hamburgerový král prozradil podobu iPhonu 8 s vykrojeným displejem

Představení chystaného výročního iPhonu se blíží. Řada vlastností už byla potvrzena. Nyní přichází další, a to od neočekávaného zdroje. Vzhled telefonu...  celý článek

Sony Xperia XZ1
Klasika bez výstředností a se skvělou výbavou. Nové top Sony se blíží

Sony si drží svůj styl a zavádění nových designových prvků nechává jiným. Proto i chystaná Xperia XZ1 bude konzervativně vypadající smartphone, ovšem se...  celý článek

Další z rubriky

T-Mobile láká na jedinečné tarify na míru
T-Mobile sliboval tarify na míru. Věrným zákazníkům ale nic extra nedal

„Prodloužením smlouvy ušetříte,“ hlásá banner na webu T-Mobilu pod přehledem aktuálně nabízených tarifů. Láká jím na jedinečné tarify na míru, které si prý...  celý článek

Sleva 25 procent
Největší sleva v dějinách? Operátor ji dal na neuvěřitelných 982 let

Poněkud bizarní slevu poskytl ruský operátor Megafon zákazníkovi, který chtěl dát výpověď. I důvod výpovědi není obvyklý, zákazník si stěžoval na drzého šéfa...  celý článek

Ilustrační snímek
O2 zrychluje datové přenosy. V Praze je prý nejrychlejším operátorem

Výstavba nových vysílačů, navýšení kapacity sítě i využívání více kapacitních vrstev najednou umožnilo společnosti O2 docílit vyšší průměrné rychlosti 4G LTE....  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.